Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
129 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3929
Posledná úprava
18.07.2017
Zobrazené
2 443 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základ ľudských práv - rešpektovanie ľudského života a ľudskej dôstojnosti - môžeme nájsť vo väčšine svetových veľkých náboženstiev a filozofií. Ľudské práva získava každý človek narodením, nemusia sa kúpiť, nadobúdať či zdediť. Nazývajú sa neodcudziteľníé, pretože nikto nemá právo odňať ich žiadnemu človeku zo žiadneho dôvodu. Sú teda vlastné každej ľudskej bytosti, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické či iné názory, národný a sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.
Ľudské práva sú v priamo úmernom vzťahu k stupňu rozvoja demokracie spoločnosti, v ktorej človek žije, t.j. čím je demokracia stabilnejšia a rozvinutejšia, tým sú ľudské práva hlbšie zakotvené v jej štruktúrach a tvoria základné piliere, na ktorých sa demokracia buduje.
Ako sa hovorí v preambule zmluvy o Európskej únii, ľudia musia mať možnosť ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú. Pre ochranu ľudských práv je rozhodujúca existencia právneho štátu a uplatňovanie princípov demokracie. Tieto sú spravidla zakotvené v ústavných normách, ktoré by mali garantovať ochranu ľudských práv a slobôd.
Ľudské práva sú dôležité vo vzťahu medzi jednotlivcom a štátom. Kontrolujú a regulujú výkon štátnej moci nad jednotlivcami, poskytujú im slobody vo vzťahu k štátu a vyžadujú, aby štát zabezpečil základné ľudské potreby v rámci svojej právomoci.

Kľúčové slová:

ľudské práva

ochrana ľudských práv

občianske práva

africká jednota

human rights watch

práva menšín

emigrantiObsah:
 • OBSAH :
  Predhovor -2-
  Úvod -4-
  1 Základné pojmy a historický vývoj základných ľudských práv -5-
  1.1 Pojem ľudské práva -5-
  1.2 Historický vývoj ľudských práv a slobôd -5-
  1.3 Podstata ľudských práv -8-
  1.4 Základné typy ľudských práv -10-
  I. Ľudské práva prvej generácie - občianske a politické práva -10-
  II. Ľudské práva druhej generácie - hospodárske, sociálne a kultúrne práva 12
  III. Ľudské práva tretej generácie - práva solidarity -13-
  2 Medzinárodný systém ochrany ľudských práv -14-
  2.1 Ochrana ľudských práv v rámci OSN -14-
  2.1.1 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach -16-
  2.1.2 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach -18-
  2.2 Ochrana ľudských práv v Rade Európy -21-
  2.2.1 Orgány na ochranu ľudských práv a slobôd -23-
  2.3 Iné regionálne systémy na ochranu ľudských práv a slobôd -24-
  I. Organizácia amerických štátov -24-
  II. Organizácia africkej jednoty -25-
  2.4 Ochrana ľudských práv prostredníctvom mimovládnych organizácií -26-
  I. Amnesty International -27-
  II. Medzinárodný červený kríž -27-
  III. Medzinárodná komisia právnikov -28-
  IV. International Helsinki Federation for Rights -29-
  V. Human Rights Watsch -30-
  VI. Hedzinárodná právnická skupina pre ľudské práva -30-
  VII. Helsinské občianske zhromaždenie -31-
  VIII. Decade of Human Rights Education 1991 - 2001 -31-
  IX. Skupina pre práva menšín -31-
  X. Európsky výbor pre utečencov a emigrantov -32-
  XI. Sieť žien Východ - západ -32-
  Záver -34-
  Použitá literatúra -35-

Zdroje:
 • Gomien, D. : Krátky sprievodca európskym dohovorom o ľudských právach, preklad: Fico, R., Svák, J., Stavrovský, P., Bratislava 1993.
 • Klokočka, V. : Ústavní zřízení evropských států, Linde Praha a. s. , Praha 1996.
 • Koganová, V. a kol. : Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti, Ekonomická univerzita Bratislava, EKONÓM 2001.
 • Krejčí, O. : Medzinárodní politika. VICTORIA PUBLISHING, Praha 1997.
 • Mráz, S. : Základy medzinárodného práva verejného. Akadémia PZ SR Bratislava 1996.
 • Tomko, J. a kol. : Medzinárodné právo verejné. Obzor, Bratislava 1988