Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica

«»
Prípona
.zip
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
3,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42933
Posledná úprava
27.01.2014
Zobrazené
1 595 x
Autor:
palin90
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca prezentuje výsledky analýzy hospodárenia vybraných základných škôl na území mesta Banská Bystrica. Zaoberá sa problematikou financovania regionálneho školstva na území samosprávy. Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe teoretického a legislatívneho vymedzenia hospodárenia rozpočtových organizácií zhodnotiť hospodárenie Základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica prostredníctvom vybraných ukazovateľov. Zdroje informácií tvoria poznatky z teórie, z odbornej tlače, zákony, ktoré vymedzujú danú problematiku a účtovné výkazy jednotlivých základných škôl. Cieľom práce je kvantifikovať, komparovať a zhodnotiť procesy súvisiace s hospodárením základných škôl v sledovanom období. Zmeny v objeme finančných prostriedkov boli spôsobené ekonomickými i demografickými vplyvmi. Našim cieľom je navrhnúť možnosti ďalšieho efektívneho využitia finančných zdrojov.

Predmetom skúmania je hospodárenie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Objektom skúmania bakalárskej práce sú vybrané základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prostredníctvom použitia metód vedeckého výskumu - analýzou príjmov a výdavkov, následnou komparáciou a zhodnotením v časovom období rokov 2007 až 2011, voľným rozhovorom s pracovníčkou Školského úradu v Banskej Bystrici, analýzou časových radov, sme zisťovali budúci vývoj výdavkov základných škôl. Poukázali sme na nedostatky hospodárenia vybraných škôl.

Na základe výskumu sme v práci dospeli k záverom, že financovanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je nedostatočné a nie je hlavnou prioritou mesta. Z tohto dôvodu navrhujeme možnosti a opatrenia, ktoré by prispeli k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu zabezpečeniu prenesených a originálnych kompetencií v oblasti školstva. Prínosom bakalárskej práci je na základe vykonaných analýz súčasného stavu poukázať na problémy a nedostatky v hospodárení základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

Kľúčové slová:

vzdelávanie

školstvo

rozpočtové organizácie

rozpočet

rozpočtové hospodárenie

príjmy

výdavkyObsah:
 • Poďakovanie 4
  Abstrakt 5
  Abstract 7
  Zoznam tabuliek, grafov a obrázkov 9
  Úvod 10
  1. Teoretické a legislatívne východiská financovania základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy 12
  1.1. Všeobecná charakteristika základného vzdelania ako kolektívneho statku 12
  1.2. Základné školy ako rozpočtové organizácie 15
  1.3. Metódy tvorby rozpočtu 18
  1.4. Rozpočtové hospodárenie 20
  2. Analýza hospodárenia základných škôl zriadených mestom banská bystrica 24
  2.1. Cieľ práce, metodika a metódy skúmania 24
  2.2. Charakteristika mesta banská bystrica 25
  2.3. Charakteristika výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania na území mesta banská bystrica 25
  2.4. Analýza základných škôl zriadených mestom banská bystrica 26
  2.5. Analýza rozpočtového procesu mesta banská bystrica 28
  2.6. Analýza hospodárenia základných škôl zriadených mestom banská bystrica 32
  2.6.1. Charakteristika analyzovaných škôl 33
  2.6.2. Štruktúra príjmov analyzovaných základných škôl 35
  2.6.3. Analýza výdavkov skúmaných základných škôl pomerovými ukazovateľmi 37
  3. Návrhy a odporúčania 44
  Záver 47
  Summary 48
  Zoznam bibliografických odkazov 49
  Prílohy 52

Zdroje:
 • BENČO, J. 2005. Ekonomika a manažment vzdelávania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005, 279 s. ISBN 80-8083-156-4.
 • BENČO, J., KUVÍKOVÁ, H., 2011. Ekonomika verejných služieb. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011, 333 s. ISBN 978-80-557-0323-7
 • FABIAN, Š., 2005. Rozpočtovníctvo a účtovníctvo verejnej správy, obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií (podľa zákonných úprav od 1. 1. 2005). Bratislava: SÚVAHA, spol. s. r. o. 2005, 306 s. ISBN 80-88727-92-8
 • HRONEC, Š., 2008. Verejné výdavky na vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, 202 s. ISBN 978-80-8083-654-2
 • Klasifikácia výdavkov verejnej správy (COFOG): [online]. 2013. [cit. 2013-04-05]. Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924
 • McKINNEY, J.B., 2004. Effective financial management in public and nonprofit agencies, 3rd ed. Westoport : Greenwood Publishing Group, 2004, 593 s. ISBN 1-56720-580-1
 • MEDLEN, M., a kolektív, 2002. Škola ako právnická osoba. Bratislava : Slovak Education Service, 2002, 491 s. ISBN 80-967146-9-4
 • MEDVEĎ, J., NEMEC, J. a KOLEKTÍV, 2011. Verejné financie. Bratislava : Sprint dva, 2011, 640 s. ISBN 978-80-89393-46-6.