Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39570
Posledná úprava
18.11.2012
Zobrazené
2 584 x
Autor:
jimmi11toy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu finančného hospodárenia reštaurácie Afrodita v Čereňanoch. Venuje sa o finančnej situácii podniku, t. j. o výnosoch, nákladoch, výsledku hospodárenia a analýza finančných pomerových ukazovateľov.

Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických východísk charakterizovať a analyzovať finančné hospodárenie reštaurácie Afrodita v Čereňanoch za roky 2008 až 2010 na základe vybraných ukazovateľov. Uvedená reštaurácia je objektom skúmania práce. Subjektom skúmania je finančné hospodárenie tohto podniku. 

Práca je rozdelená do dvoch častí, obsahuje 14 tabuliek a 9 grafov. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská skúmania finančného hospodárenia podniku cestovného ruchu. Definuje základné pojmy finančného hospodárenia, pomerových ukazovateľov a teoretickou problematikou výsledku hospodárenia a prognózovania finančnej situácie podniku. 

Druhá časť uvádza jednotlivé analýzy finančného hospodárenia reštaurácie Afrodita v Čereňanoch. Podrobne sa venuje analýze nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podniku ako aj analýze finančných pomerových ukazovateľov za obdobie rokov 2008 až 2010.

Prínos práce spočíva vo výsledkoch analýzy finančných pomerových ukazovateľov a analýzy ex ante, ktoré môže využiť majiteľ podniku Afrodita. Na základe týchto ukazovateľov môže prispôsobiť finančnú činnosti podniku a tým efektívnejšie hospodáriť s finančnými prostriedkami podniku. 

Kľúčové slová:

FInančné hospodárenie

FEAP

analýza finančných ukazovateľovObsah:
 • Úvod
  1. Teoretické východiská skúmania finančného hospodárenia podniku cestovného ruchu
  1.1. Podnik cestovného ruchu a zdroje jeho financovania
  1.2. Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
  1.2.1. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
  1.2.2. Finančná analýza podniku
  1.3. Vybraný postup riešenia
  2. Analýza finančného hospodárenia reštaurácie Afrodita v Čereňanoch
  2.1. Charakteristika skúmaného podniku a zdrojov financovania
  2.2. Analýza nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia
  2.3. Analýza finančných pomerových ukazovateľov
  2.4. Hodnotenie finančnej situácie
  Zhrnutie
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • GRŰNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. 2007. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2
 • GÚČIK, M. 2000. Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2000. 150 s. ISBN 80-8055-355-6
 • Finančník: analýza prevádzkového cash flow III. [online]. 2010. [cit. 2010-03-12]. Dostupné na internete:
 • Finančník: rýchly test. [online]. 2010. [cit. 2010-03-12]. Dostupné na internete:
 • Kolektív autorov. 2010. Finančné hospodárenie podniku – maturitná otázka. EuroEkonóm, 2010 [cit. 2010-05-24], Dostupné na internete:
 • KRIŠTOFÍK, P. a kol. 2010. Podnikové financie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. 203 s. ISBN 978-80-967833-6-X
 • KUPKOVIČ, M. 1999. Náklady podniku. Komplexný pohľad na náklady. Bratislava: SPRINT, 1999. 170 s. ISBN 80-88848-50-4
 • KUPKOVIČ, M. a i. 2003. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: SPRINT, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7
 • KUČEROVÁ, J., STRAŠÍK, A., ŠEBOVÁ, Ľ., 2006. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. 107 s. ISBN 80-8083-215-3
 • LESÁKOVÁ, Ľ. a kol., 2007. Finančno-ekonomická analýza podniku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. 207 s. ISBN 978-80-8083-379-4
 • MAJTÁN, Š. a kol. 2007. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: SPRINT, 2007. 347 s. ISBN 80-89085-46-6.
 • MICHNÍK, Ľ. a i. 1995. Ekonomická encyklopédia. Bratislava: SPRINT, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5
 • MLYNAROVIČ, V. 2001. Finančné investovanie – Teórie a aplikácie. Bratislava: IURA EDITION, 2001. 294 s. ISBN 80-89047-16-5
 • NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. 2010. Finanční řízení podniku. Praha: GRADA, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-2
 • ORIEŠKA, J., 1998. Služby cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1998. 260 s. ISBN 80-8055-110-3
 • PILCH, C. K modelom hodnotenia finančného zdravia podniku, 2. časť [online]. 2008. Ekonomická univerzita v Bratislave. [ cit. 2008-02-03]. Dostupné na internete:
 • ...