Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47511
Posledná úprava
06.03.2019
Zobrazené
688 x
Autor:
matus.saxa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je v podmienkach konkrétneho podnikateľského subjektu na základe ekonomických, finančných i ďalších dát deklarujúcich hospodársku činnosť subjektu vykonať finančnú analýzu hospodárenia subjektu. Samostatný priestor bude venovaný hodnoteniu získaných výsledkov a súboru praktických odporúčaní pre udržanie, resp. zlepšenie finančných procesov. Subjektom finančnej analýzy práce je podnik T-Systems Slovakia, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike, v Košiciach. Prvá kapitola tejto práce obsahuje teoretické východiská finančnej analýzy, jej ciele, používateľov, metódy, zdroje údajov, finančnú analýzu „ex post“ a „ex ante“ a základnú charakteristiku podniku a podnikania. Druhá kapitola zahŕňa ciele a metodiku práce. Tretia kapitola obsahuje spracovanie finančnej analýzy vybraného podniku za obdobie rokov 2014-2017 a zhrnutie tejto analýzy.

Štvrtá kapitola zahŕňa návrh odporúčaní pre udržanie, resp. zlepšenie finančných procesov. Na splnenie cieľa sme použili pomerové ukazovatele finančnej analýzy, ktorými sme zistili situáciu podniku v rámci sledovaného obdobia. Pomocou Indexu bonity a Taffleroveho modelu sme zistili v akej situácii sa podnik nachádza a pravdepodobnosť bankrotu tohto podniku. Výsledky tejto analýzy hovoria o tom, že podnik sa nachádza v dobrej finančnej situácii a taktiež má dobré vyhliadky do budúcnosti. Ak sa podnik bude riadiť danými odporúčaniami, udrží si finančnú situáciu alebo si dokonca zlepší svoje finančné procesy.

Kľúčové slová:

finančná analýza

podnik

finančno-ekonomické ukazovatele

zdroje údajovObsah:
 • ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 8
  ÚVOD 9
  1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ K FINANČNEJ ANALÝZE 10
  1.1. Podnik, podnikanie 10
  1.2. Finančná analýza 11
  1.3. Ciele finančnej analýzy 12
  1.4. Používatelia finančnej analýzy 13
  1.5. Zdroje údajov finančnej analýzy 14
  1.5.1. Súvaha 15
  1.5.2. Výkaz ziskov a strát 17
  1.5.3. Poznámky k účtovnej závierke 18
  1.5.4. Výkaz peňažných tokov (Cash Flow) 18
  1.6. Metódy finančnej analýzy 19
  1.6.1. Fundamentálna analýza 19
  1.6.2. Technická analýza 20
  1.7. Finančná analýza „ex post“ 21
  1.7.1. Analýza likvidity 21
  1.7.2. Analýza aktivity 23
  1.7.3. Analýza zadlženosti 24
  1.7.4. Analýza rentability 25
  1.8. Finančná analýza „Ex ante“ 26
  1.8.1. Index bonity 27
  1.8.2. Tafflerov model 27
  2 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 28
  2.1. Cieľ práce 28
  2.2. Metodika práce a metódy skúmania 28
  3 FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU 29
  3.1. Základné informácie o spoločnosti 29
  3.2. Analýza majetku podniku 31
  3.3. Analýza zdrojov krytia podniku 33
  3.4. Analýza výkazu ziskov a strát podniku 35
  3.5. Analýza pomerových ukazovateľov 37
  3.5.1. Analýza likvidity 37
  3.5.2. Analýza aktivity 39
  3.5.3. Analýza zadĺženosti 41
  3.5.4. Analýza rentability 43
  3.6. Bonitné a bankrotové modely 46
  3.6.1. Index bonity 46
  3.6.2. Tafflerov model 47
  3.7. Zhrnutie finančnej analýzy 48
  4 NÁVRHY A ODPORÚČANIA NA ZLEPŠENIE FINANČNÝCH PROCESOV 53
  ZÁVER 56
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 57

Zdroje:
 • ALEXY, J. 2005. Finančná a ekonomická analýza. Bratislava : Iris, 2005. 121 s. ISBN 80-89018-90-4.
 • BARAN, D. a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku v praxi. Bratislava: IRIS, 2006, 132 s. ISBN 80-89238-09-2.
 • CISKO, Š. a kol. 2006. Finančná analýza podniku. Vydala Žilinská univerzita v Žiline, 2006. 239 s. ISBN 80-8070-635-2
 • ĎURIŠOVÁ, M. 2006. Podniková ekonomika a manažment. 2. Vyd. Vydala Žilinská univerzita v Žiline, 2006. 79 s. ISSN 1336-5878
 • GOZORA, V.: Podnikový manaţment, Nitra: SPU Nitra, 2000, 190 s.. ISBN 80-7137-690-6
 • JENČOVÁ, S. 2016. Finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov. 3. vyd. Prešov : BookMan s. r. o., 2016. 278 s. ISBN 978-80-8165-162-5.
 • JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 174. ISBN 978-80-555-0035-5.
 • KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M. : Finančná analýza podniku. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-117-0.
 • KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M.: Finančná analýza podniku. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-342-6
 • MRKVIČKA, J., KOLÁŘ. P.: Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, 228 s. ISBN 80-735-7219-2.
 • NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. 2010. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-2
 • ORESKÝ, M. 2013. Finančná analýza obchodnej firmy. Bratislava : Ekonóm, 2013. 243 s. ISBN 80-85659-32-8.
 • RŮČKOVÁ, P. 2011. Finanční analýza - 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8
 • ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2006. Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Iura Edition, 2006, ISBN 80-8078-070-6.
 • VOCHOZKA, M. 2011. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. ISBN 978-80-247-3647-1
 • ZALAI, K. a kol. 2010. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2010. 448 s. ISBN 978-80-89393-15-2.
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 • Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
 • https://www.finstat.sk/35976721/