Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
analýza
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44840
Posledná úprava
07.03.2014
Zobrazené
1 734 x
Autor:
andrejka.slamova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Doprava je organizovaná hospodárska činnosť zabezpečujúca prepravu osôb, statkov a vecí. Výsledkom je nehmotná produkcia, preto ju nemožno skladovať. Doprava má charakter služby. Je významná tým, že spája výrobu so spotrebou, zabezpečuje vývoz a dovoz tovaru, umožňuje rozvoj národného hospodárstva. Seminárna práca je zameraná na osobnú pozemnú dopravu, do ktorej patrí aj analyzovaný podnik - Dopravný podnik Mesta Žiliny. Uvedený podnik sme sa rozhodli analyzovať kvôli dobrej dostupnosti informácii o podniku a jeho činnosti.
Cieľom seminárnej práce je pomocou finančno-ekonomickej analýzy podniku posúdiť situáciu podniku a navrhnúť odporúčania do budúcnosti.
Seminárna práca je rozčlenená na tri kapitoly. Prvá kapitola sa venuje charakteristike podniku a odvetvia a SWOT analýze podniku. V druhej kapitole sa venujeme analýze účtovnej závierky. Osobitne rozoberáme horizontálnu a vertikálnu analýzu, dodržiavanie bilančných pravidiel a analýzu pomerovými ukazovateľmi. Tretia kapitola analyzuje finančno - ekonomickú pozíciu podniku v priestore. V tejto kapitole porovnávame vybrané ukazovatele analyzovaného podniku s inými štyrmi podnikmi v odvetví.
Pri analýze finančno - ekonomickej pozície podniku v priestore porovnávame analyzovaný podnik s podnikmi, ktoré sa nachádzajú v odvetví Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava (SK NACE 49.31.0).
Pri charakteristike odvetvia a pri analýze pomerovými ukazovateľmi porovnávame analyzovaný podnik s podnikmi v odvetví Ostatná osobná pozemná doprava (SK NACE 49.3). Dôvodom pre takýto postup bolo, že sme nemali k dispozícii odvetvové hodnoty k odvetviu Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava (SK NACE 49.31.0).
Vypracovaniu seminárnej práce sa kolektív autorov venoval spoločne. Tento posup sme zvolili, pretože preferujeme vzájomnú kontrolu. Chceli sme sa vyhnúť chybám, ktoré nastávajú pri výpočtoch a interpretáciách.

Kľúčové slová:

analýza

doprava

SWOT

ŽilinaObsah:
 • Zoznam tabuliek a ilustrácií
  Zoznam skratiek
  Úvod
  1. Charakteristika podniku a odvetvia 6
  1.1. Charaktreristika podniku 6
  1.2. Charakteristika odvetvia 7
  2. Analýza účtovnej závierky 8
  2.1. Bilančné pravidlá 8
  2.2. Horizontálna analýza 8
  2.3. Vertikálna analýza 9
  2.4. Analýza pomerovými ukazovateľmi 12
  3. Analýza finančno - ekonomickej pozície v priestore 15
  Záver
  Zoznam použitej literatúry
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • LESÁKOVÁ, Ľ. A kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. 207 s. ISBN 978-80-8083-379-4.
 • ZALAI, K. a kol. 2002. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2002. 305 s. ISBN 80-88848-94-6.
 • História MHD na Slovensku.
 • História Dopravného podniku mesta Žiliny.
 • Výročná správa Dopravného podniku Banská Bystrica
 • Výročné správa Dopravného podniku mesta Žiliny
 • Výročná správa SAD Trenčín
 • Výročná správa Dopravného podniku Košice