Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Vypracované otázky z predmetu Dejiny súkromného práva na ústnu skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5553
Posledná úprava
13.10.2017
Zobrazené
1 035 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- staroorientálne štáty - štátne vlastníctvo = verejné právo
- predštátny vývoj - prvotná horda - voľné spolužitie, - rod - personálny zväzok, členovia sú príbuzný, orgány - starešinovia - pôsobili autoritou, spočiatku matriarchát, patriarchát, obdobie monogamnej rodiny - úzko spätý s vlast právom = vzn súkromného vlastníctva, majetkové vlastníctvo - dôlež pri dedení
- spôsobilosť na práva - vzn ešte pred vzn staroor št. nevznikala *, ale bola viazaná uznaním rodu za príslušníka - prijatie bolo spojené s rituálom a záležalo od rady staršinov a náčel rodu. Pod vplyvom kresťanstva sa jedinou podmienkou vzniku spôsobilosti stalo * životaschop dieťaťa. /nesmelo byť choré, postihnuté a muselo mať ľuds podobu/.
- Zánik spôsobilosti na práva - + FO. Ranostradoveké právo - inštitút 30 dní - po + poručuteľa musela vdova aj ostat členovia domácnosti zotrvať vo svojich právach, až po 30 dňoch sa delil majetok.. pokiaľ smrť nedokázali svedkovia, tak neexistovala a osoby, hoci mŕtve boli právne nezvestné - vplyv na dedičské právo - k odovzdaniu dedičstva dochádza až neskoršie
- Obmedzenie spôsobilosti - úzko späté so stredovekom, kedy sa práva subjektov odvodzovali od príslušnosti k stavu.
- Inštitút otroctva - vzn už v staroorientálnych št, a to narodením, v niektorých právnych poriadkoch sa postavenie dieťaťa odvodzovalo od postavenia matky,vojnovým zajatím, uzavretím manžels s otrokom, v dôsledku insolventnosti, protiprávneho konania - spočiatku v št vlastníctve, neskôr súkromní - práv postavenie spočiatku patriarchálny charakter, neskôr vec. - v 13 st sa postupne sa menia na nevoľníkov - závislosť od zemepána- vzn lénne vzťahy. Nevoľ mali obmedzenú os slobodu /uzavretie manželstva, rozhodovanie o zamestnaní../ - vzn nevoľníctva sa vytvárajú stavy - privilegovaný - šľachta, mestský stav - slobod obyv, obchod, remesel, - nevoľníci. Aj vo Fr ríši tzv usadení otroci - mohli byť predaný len s pôdou, prepustení až po 4 predaji, - tzv domáci otroci - mohli byť predaní al prepustení, otrok mohol požiadať o prepustenie pred verejným zhromaždením /cirkevným/, - cirkevní otroci - v službách št, cirkvi, mohli požiadať o prepustenie hodením mince pred panovníka

Kľúčové slová:

súkromné právo

manželské právo

rodinné právo

code civil

nájomná zmluva

obchodné zmluvy

vlastníctvoObsah:
 • 1/1 / Pramene mezopotánskeho starovekého súkromného práva
  1/2 Pramene egyptského starovekého súkromného práva
  1/3 Pramene izraelského starovekého súkromného práva
  1/4 Pramene aténskeho starovekého súkromného práva
  1/5 pramene antického súkromného práva v Sparte
  1/6 Pramene súkromného práva v germánskych štátoch (barbarských ríš)
  1/7 Leges Romane Barbarorum v germánskych štátoch
  1/8 Leges barbarorum v germánskych štátoch
  1/10 Kapitulárie vo Franskej ríši
  11/ Kodifikácie nemeckého feudálneho práva- charakteristika súkromno-právnych aspektov
  1/12 Ustanovenie a vývoj súkromnoho práva v stredoveku- charakteristika
  1/13 Vzťah starogermánskeho, germánskeho a rímskeho práva v 5-17 st.
  14/ Priebeh charakter a výsledok recepcie rímskeho práva vo Sv. ríší Rímskej
  15/ Dôsledky recepcie rímskeho súkromného práva na právny poriadok v strednej Europe
  16/ Pramene súkromného práva v Nemecku od 9-do konca 18/ st
  17/ Všeobecné pruské zemské právo (1794) pôsobnosť a základné znaky
  18/ Code Civil des Francais -prijatie a charakteristika
  19/ Obchodný zákonník Francúzka (Code de comerce)-charakteristika
  20/ Všeobecný občiansky zákonník rakúsky (ABGB) charakteristika
  21/ Nemecký občiansky zákoník (BGB) charakteristika
  22/ Nemecký obchodný zákonník HGB -charakteristika
  23/ Vývoj vzťahu súkromného a verejného práva v 20 st.

  1/ Manželské a rodinné právo starovekej Mezopotánie
  2/ Dedičské právo starovekej Mezopotánie
  3/ Majetkové právo starovekej Mezopotánie
  4/ Právo osôb manželské a dedičské právo starovekého Egypta
  5/ Staroegyptské majetkové právo
  6/ Sociálne zákonodárstvo starovekého Izraela
  7/ Manželské, rodinné a osobné právo starovekého Izraela
  8/ Staroizraelské majetkové a dedičské právo
  9/ Spartské osobné právo:
  10/ Manželské rodinné právo a status osôb v starovekých Aténach
  11/ Majetkové a dedičské právo v starovekých Aténach
  12/ Záväzkové právo v starovekých Aténach

  1/ Status osôb v barbarských štátoch, podľa leges barbarorum
  2/ Právne postavenie osôb vo Franskej ríši
  3/ Vecné a dedičské právo vo Franskej ríši
  4/ Rodinné právo vo Franskej ríši
  5/ Status osôb podľa Saského zrkadla (nemecké feudálne právo)
  6/ Manželské osobné právo (vznik zánik,obsah) vývoj v stredoveku v Nemecku
  7/ Manželské majetkové právo - vývoj v stredovekom Nemeckom práve
  8/ Rodinné právo (rodičia a deti) vývoj v stredoveku v Nemecku
  9/ Vecné právo - vývoj od Lex Salica po Saské zrkadlo v Nemecku
  10/ Lénne právo podľa Saského zrkadla
  11/ Právne postavenie osôb podľa Všeobecného pruského zemského práva /APRL) 1794
  12/ Manželské právo podľa ARL 1974
  13/ Vecné právo podľa APRL 1794
  14/ Rodinné, majetkové právo (šľachticov, mešťanov, roľníkov) podľa APRL 1794
  15/ Záväzkové právo podľa APRL 1794

  1/ Obsah úvodných ustanovení Code civil (CC) články - 1-6
  2/ právne postavenie osôb podľa CC
  3/ Manželské osobné právo podľa CC
  4/ Manželské majetkové právo podľa CC
  5/ Rodinné právo (práva rodičov a detí) podľa CC
  6/ Vec, vlastníctvo a držba (vymedzenie právnych pojmov) podľa CC.
  7/ Záväzkové právo podľa CC
  8/ Kúpna zmluva podľa CC
  9/ Nájomná zmluva podľa CC
  10 Dedičské právo podľa CC
  11/ Zmeny v práve osôb v rodinnom práve CC v 19 a 20 st.
  12/ Kupci a obchodné spoločnosti podľa Code de Comerce (CEC)
  13/ Vývoj právnej úpravy obchodných spoločnosti vo Francúzku v 19 a 20 st
  14/ Systém , uvádzacia norma a historická povaha BGB
  15/ právne postavenie osôb podľa občianskych zákonníkov CC,ABGB,BGB
  16/ Vlastnícke právo podľa občianskych zákonníkov . CC,ABGB,BGB
  17/ Záväzky (obligácie) podľa občianskych zákonníkov . CC,ABGB,BGB
  18/ Dedičské právo podľa občianskych zákonníkov . CC,ABGB,BGB
  19/ Manželské právo podľa občianskych zákonníkov . CC,ABGB,BGB
  20/ Rodinné právo (rodičia deti) podľa CC,ABGB, BGB
  21/ Nájom práce a pracovná zmluva podľa občianskych zák. CC,ABGB,BGB
  22/ Obchodník a obchodné spoločnosti podľa HGB
  23/ Obchodné zmluvy (obchody) podľa HGB
  24/ Vývoj a úpravy obchodných spoločností v Nemecku po prijatí HGB (20 st.)
  25/ Norimberské zákony z r. 1935 a zásahy do súkromného práva
  26/ Vlastníctvo - vývoj koncepcie právneho inštitútu od BGB po ústavu SRN
  28 Pracovná zmluva, pracovné právo vývoj od BGB po ústavu SRN
  29/ Znárodňovacie ordonancie, Preambula Ústavy Francúzka z r. 1947 a súkr.právo
  30/ Nájom pracovníkov, pracovná zmluva a pracovné právo vo Francúzku od CC do ústavy IV republiky
  31/ Vývoj úpravy inštitútu manželstva a vzťahu rodičov a detí vo Francúzku od CC do Ústavy IV republiky
  32/ Inštitúcia vlastníctva vo Francúzku, vývoj od CC do Ústavy IV Republiky