Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Vypracované otázky - Obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4170
Posledná úprava
28.05.2017
Zobrazené
5 263 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka č.1
Pojem, formy a základné charakteristiky obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka
Založenie za účelom podnikania, zakladateľom môže byť fyzická osoba (aj taká, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony), právnická osoba, a aj štát, ktorý má postavenie právnickej osoby. Poznáme tieto spoločnosti:
- osobné (osobná forma účasti), založené len na podnikanie, vklad nie je povinný, iba v.o.s.
- kapitálové (spoločnosti, kde je majetková účasť spoločníkov daná, ručí len do výšky nesplateného vkladu, musí mať orgány, povinne zakladajú základné imanie), ide o a.s., s.r.o., zapísané do OR
- zmiešané (s.r.o., komanditné spoločnosti)

Otázka č.2
Založenie a vznik obchodných spoločností, konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom
Sú zakladané spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi overené notárom. Spoločenská zmluva obsahuje:
- obchodný názov, sídlo, mená a adresy spoločníkov, predmet podnikania spoločnosti, vzájomné právne vzťahy spoločníkov, spôsob rozdelenia zisku alebo úhrady straty, spôsob zániku a s tým spojené majetkové vyrovnanie.
Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra, vznik spoločnosti sa má uskutočniť do 90 dní od založenia spoločnosti a vzniká na dobu neurčitú, ak nie je stanovené inak.
Povinné vklady sú v s.r.o. a a.s.

Otázka č. 3
Základné imanie a jeho funkcia v obchodných spoločnostiach
Základné imanie u spoločníkov tvorí peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti, ktoré sa použijú na podnikateľskú činnosť. Správu vkladu vykonáva spoločník, ktorý je poverený v zmluve, vlastnícke právo ku vkladom prechádza dňom zápisu do obchodného registra. Miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní je vyjadrená v %, zlomkom. Pri zániku účasti spoločníka má právo na vyplatenie vyrovnávacieho podielu, výška sa určí na základe ročnej závierky, pri likvidácii spoločníci dostávajú podiel na likvidačnom zisku, spôsob výpočtu je stanovený samostatne.

Kľúčové slová:

obchodné právo

právo

právne formy

obchodné spoločnosti

živnosti

zmluvaObsah:
 • Otázka č.1 -Pojem, formy a základné charakteristiky obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka
  Otázka č.2 - Založenie a vznik obchodných spoločností, konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom
  Otázka č. 3 -Základné imanie a jeho funkcia v obchodných spoločnostiach
  Otázka č. 4 -Vklad spoločníka, správa vkladu, podiel spoločníka
  Otázka č. 5 -Podstata, spôsob vytvárania a zmysel rezervného fondu u kapitálových spoločností
  Otázka č. 6 -Verejná obchodná spoločnosť, základná charakteristika. Založenie a vznik v.o.s
  Otázka č. 7 -Rozhodovanie vo v.o.s a konanie v jej mene
  Otázka č. 8 -Komanditná spoločnosť
  Otázka č. 9 -Základné znaky spoločnosti s ručením obmedzeným
  Otázka č. 10 -Založenie a vznik s. r. o, zakladateľská listina, spoločenská zmluva
  Otázka č. 11 -Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Podstata obmedzeného ručenia
  Otázka č. 12 -Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným
  Otázka č. 13 -Konatelia a dozorná rada spoločnosti s ručením obmedzeným
  Otázka č. 14 -Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným, právomoc, spôsob hlasovania
  Otázka č. 15 -Základná charakteristika a.s., verejná a súkromná a.s.
  Otázka č. 16 -Založenie a vznik akciovej spoločnosti, jednorázové založenie spoločnosti
  Otázka č. 17 - Sukcesívne založenie a.s.
  Otázka č. 18 -Zakladateľská zmluva, zakladateľská listina a stanovy akciovej spoločnosti, ich vzájomný vzťah a význam pre spoločnosť. Akcia - pojem a druhy
  Otázka č. 19 -Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti
  Otázka č. 20 -Predstavenstvo a dozorná rada a.s.
  Otázka č. 21 Základné imanie a.s. Vzťah medzi základným imaním a majetkom a.s. Rezervný fond a.s., zvýšenie základného imania, zníženie základného imania
  Otázka č. 22 -Práva a povinnosti akcionárov a.s.
  Otázka č. 23 -Živnostenský zákon, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti
  Otázka č. 24 -Druhy živností
  Otázka č. 25 - Náležitosti ohlásenia živnosti
  ...
  ...
  II. Práva a povinnosti zúčastnených strán
  III. Provízia a splatnosť
  IV. Osobitné dojednania
  V. Záverečné ustanovenia
  Otázka č. 15 Zmluva o tichom spoločenstve
  Otázka č. 16 Zmluva o bežnom účte, zmluva o vkladovom účte
  Otázka č. 17 Účasť na hospodárskej súťaži v zmysle Obchodného zákonníka
  Otázka č. 18 Nekalá súťaž, formy nekalej súťaže v zmysle Obchodného zákonníka
  Otázka č. 19 Formy nedovoleného obmedzovania súťaže a koncentrácie
  Otázka č. 20 Konkurzná prihláška, správca konkurznej podstaty, predbežný správca
  Otázka č. 21 Účinky vyhlásenia konkurzu
  Otázka č. 22 Reštrukturalizácia

Zdroje:
 • Zákonník práce a Obchodný zákonník