Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vypracované otázky na skúšku - Sociológia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
88 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11794
Posledná úprava
28.12.2018
Zobrazené
6 990 x
Autor:
madinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1/ Vysvetlite, prečo je sociológia produktom krízy (akej krízy) podľa Jana Kellera.
Kríza prechodu od tradičnej k modernej spoločnosti.
Jej základným znakom bola skutočnosť, že staré normy, postupy, vzory správania, myšlienkové stereotypy prestávali platiť a nové sa buď ešte nezrodili alebo si ich ľudia ešte neosvojili. Jednou z reakcií na túto situáciu krízy bol práve vznik sociológie.
Sociológia nemohla vzniknúť skôr, ako vznikli problémy, ktorými sa zaoberá.

Tradičná spoločnosť - spoločnosť, ktorá bola rozbitá v súvislosti s nástupom priemyselnej revolúcie a sprievodných politických revolúcií. Ak táto spoločnosť stratila schopnosť kontrolovať konanie svojich členov, prestal byť vierohodný spôsob, akým ospravedlňovala nárok vládcov na vládnutie, ako aj spôsob, ktorým zdôvodňovala existujúce sociálne nerovnosti. Tým sa zrútil nielen tradičný systém mocenskej legitimity, ale aj celý spôsob výkladu sveta. Istoty tradičnej spoločnosti padajú, rodia sa neisté istoty spoločnosti modernej...toto podmieňuje vznik sociológie. Zrodil sa nový výklad sveta vlastný novým triedam modernej spoločnosti, buržoázii a robotníckej triede. Sociológia vzniká ako snaha definovať kontrolné mechanizmy novej, modernej spoločnosti.

Kľúčové slová:

sociológia

Giddens

Keller

socializácia

skupina

sociálna skupina

tradičná spoločnosť

moderná spoločnosťObsah:
 • 1/ Vysvetlite, prečo je sociológia produktom krízy (akej krízy) podľa Jana Kellera.
  2/ Načrtnite vznik sociológie ako autonómnej vednej disciplíny. Odlíšte sociologický pohľad na spoločenskú skutočnosť od predsociologických nazeraní.
  3/ Objasnite pôvod pojmu sociológia. Charakterizujte predmet, okruh a obsah sociologického poznania. Charakterizujte základné typy ponímania predmetu sociológie. Čím sa sociológia zaoberá podľa A. Giddensa.
  4/ Predstavte kultúru, spoločnosť a jednotlivca(???) podľa Anthonyho Giddensa.
  5/ Predstavte štruktúru a úrovne sociologického poznania, vysvetlite vzťah sociológie k ostatným spoločenským vedám.
  6/ Analyzujte historický vývoj sociológie na časovej osi, štruktúru a úrovne sociologického poznania(otázka 5).
  7/ Načrtnite dichotomický vývoj v dejinách sociológie. Analyzujte multiparadigmatickú podstatu sociológie.
  8/ Dichotómia pozitivistickej a humanistickej sociológie v dejinách sociológie.
  9/ Dichotómia nominalizmu a realizmu v dejinách sociológie.
  10/ Dichotómia teórie konsenzu a teórie konfliktu v dejinách sociológie.
  ...
  ...
  ...
  31/ Charakterizujte primárne a sekundárne skupiny.
  32/ Charakterizujte formálne a neformálne skupiny, vnútorné a vonkajšie skupiny, referenčné skupiny.
  33/ Analyzujte skupinovú dynamiku a skupinové vedomie.
  34/ Zamyslite sa nad problémom legitimácie sociálnych nerovností v tradičnej a modernej spoločnosti podľa Jana Kellera.
  35/ Predstavte koncepciu panstiev Maxa Webera ako najznámejšiu teóriu sociálnych nerovností podľa Jana Kellera.
  36/ Uveďte a charakterizujte koncepcie sociálnych rolí a sociálneho statusu v sociológii v duchu Jana Kellera.
  37/ Charakterizujte pojmy sociálna inštitúcia, inštitucionalizované správanie a ritualizmus inštitúcií podľa J. Kellera.
  38/ Analyzujte príklad klientelizmu v tradičnej a modernej spoločnosti. Charakterizujte črty klasického klientelizmu a odlíšte klientelistické vzťahy od moderných trhových vzťahov.
  39/ Charakterizujte pojem organizácia v duchu J. Kellera a A. Giddensa. Charakterizujte pojem organizácia oproti pojmu moc a analyzujte organizáciu moci a úradu a formálne organizácie. Odlíšte patrimoniálnu správu od modernej (podľa Jana Kellera).
  40/ Načrtnite vývoj organizácie moci. Vysvetlite ritualizmus organizácií u R. K. Mertona a M. Croziera (Jan Keller).