Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Rodinné právo - otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7377
Posledná úprava
30.12.2011
Zobrazené
4 303 x
Autor:
monika66
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Pojem a predmet rodinného práva. Postavenie rodinného práva v systéme práva
Rodinné právo je súhrn právnych noriem upravujúcich osobné vzťahy a s nimi súvisiace niektoré vzťahy majetkovej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, ako aj vzťahy ich napodobňujúce alebo nahradzujúce.
Predmetom rodinného práva sú tri základné druhy rodinnoprávnych vzťahov:
- vzťahy medzi manželmi: vznikajú ma základe slobodného a dobrovoľného prehlásenia muža a ženy, že spolu uzatvárajú manželstvo.
- vzťahy medzi rodičmi a deťmi (a ich prostredníctvom aj medzi ďalšími príbuznými):
- vzťahy náhradnej rodinnej výchovy: vzťahy nahrádzajúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (pestúnska starostlivosť, opatrovníctvo, zverenie dieťaťa do výchovy inému občanovi); vzťahy napodobňujúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (osvojenie).
Postavenie rodinného práva v systéme práva
Rodinné právo sa odčlenilo z hľadiska historického vývoja z občianskeho práva. Bolo považované za samostatné odvetvie systému práva s ohľadom na špecifický predmet právnej úpravy. Chápalo sa ako súčasť súkromného práva. Inherencia štátu spôsobila, že rodinné právo sa dostalo na hranicu medzi verejné právo a súkromné právo.

2) Princípy rodinného práva
Princípy sú súborom všeobecných právnych kategórií, ktoré je možné formulovať na základe teoretického zovšeobecnenia tých charakteristík spoločenských vzťahov, ktoré sú pre právnu reguláciu týchto vzťahov významné. Je možné vymedziť také všeobecné princípy, ktoré sú príznačné pre všetky druhy rodinnoprávnych vzťahov. 
Princíp blaha dieťaťa: do istej miery sa v tomto princípe premieta zmysel existencie rodinného práva. Zákonodarca hovorí o záujmoch dieťaťa, ale i o záujmoch spoločnosti, o ktorých predpokladá, že sú zhodné. Takéto chápanie je už prekonané
Princíp rovnosti subjektov rodinného práva – žiaden zo subjektov nesmie druhému subjektu jednostranne ukladať povinnosti ani jednostranne naňho prevádzať práva a žiaden zo subjektov rodinnoprávneho vzťahu nie je spôsobilý autoritatívne rozhodovať o právach a povinnostiach vznikajúcich z rodinnoprávnych vzťahov...

Kľúčové slová:

rodinné právo

rodina

manželstvo

rodičovstvo

dieťa

osvojenieObsah:
 • 1) Pojem a predmet RP. Postavenie rodinného práva v systéme práva
  2) Princípy RP
  3) Právne skutočnosti v RP
  4) Súčasné demografické, sociologické, politologické a sociálne zmeny rodiny v SR
  5) Rodinnoprávne vzťahy a ich prvky
  6) Subjekty rodinnoprávnych vzťahov
  7) Predmet a obsah rodinnoprávnych vzťahov
  8) Vývoj právnej úpravy RP po r. 1945 a základné rysy jeho vývoja
  9) Súkromnoprávny prvok a verejnoprávny prvok RP
  10) Uzavretie manželstva, jeho predpoklady a podmienky, formy
  11) Neplatnosť a zdanlivosť uzavretia manželstva
  12) Práva a povinnosti manželov
  13) Zánik manželstva – všeobecne
  14) Spôsoby zániku manželstva a ich právne následky
  15) Hmotnoprávne podmienky rozvodu a dôvody rozvratu manželstva
  16) Procesnoprávne podmienky rozvodu
  17) Určenie rodičovstva
  18) Určenie otcovstva
  19) Konanie o určenie otcovstva
  20) Zapretie otcovstva
  21) Umelé oplodnenie a jeho právne predpoklady pre určenie rodičovstva
  22) Všeobecne o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi
  23) Rodičovské práva a povinnosti a ich obsah
  24) Určenie mena a priezviska dieťaťa
  25) Úprava styku rodiča a dieťaťa
  26) Práva a povinnosti dieťaťa voči rodičom
  27) Obmedzená spôsobilosť dieťaťa
  28) Postavenie a ochrana práv dieťaťa v ZR a jej korešpondujúci vzťah s Konvenciou OSN o ochrane práv dieťaťa
  29) Všeobecne o vzťahu autonómie rodiny a štátnej intervencie
  30) Úlohy štátnych orgánov pri starostlivosti o deti v zmysle Zákona o sociálnej pomoci
  31) Úlohy súdov pri starostlivosti o deti
  32) Opatrovníctvo podľa ZR a OZ
  33) Ústavná výchova ako forma prevýchovy
  34) Náhradná rodinná výchova – všeobecne
  35) Osvojenie
  36) Nezrušiteľné osvojenie
  37) Konanie o osvojenie
  38) Právne následky osvojenia
  39) Zrušenie osvojenia
  40) Osvojenie do cudziny
  41) Pestúnska starostlivosť
  42) Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana
  43) Všeobecne o vyživovacej povinnosti
  44) Druhy vyživovacej povinnosti a ich predchádzanie
  45) Vznik a zánik vyživovacej povinnosti
  46) Konanie o určenie výživného – všeobecne
  47) Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom
  48) Konanie súdu o vyživovacej povinnosti
  49) Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom
  50) Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
  51) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
  52) Príspevok na výživu rozvedeného manžela
  53) Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
  54) Medzinárodnoprávne dokumenty v oblasti rodinnoprávnych vzťahov