Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Občianske právo - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37088
Posledná úprava
23.03.2011
Zobrazené
2 131 x
Autor:
czikata
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, predmet, systém, pramene občianskeho práva


POJEM, PREDMET, PRAMENE A SYSTÉM OBČIANSKEHO PRÁVA otázka 1

Pojem OP - právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. OP patrí k základným a najstarším právnym odvetviam v histórii práva. Vzniklo v starom Ríme a preto sa aj nazývalo ius civile.
V objektívnom zmysle možno OP vymedziť ako súbor právnych noriem upravujúcich subjektívne práva a občianskoprávne vzťahy medzi ich účastníkmi.  
V subjektívnom zmysle možno OP vymedziť ako súbor práv a povinností, ktoré pre subjekty OP a pre účastníkov občianskoprávnych vzťahov vyplývajú priamo z objektívneho OP alebo ktoré si na jeho základe účastníci občianskoprávneho vzťahu dohodli.  

Predmet OP: sú všetky práva a právne vzťahy, ktoré sú vymedzené v pojme OP. Typické pre OP je, že upravuje subjektívne majetkové práva a majetkové vzťahy. Súčasne platný OZ (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nevymedzuje pojem majetok, preto predmetom majetkových vzťahov sú predovšetkým veci, práva a pohľadávky. - okrem majetkových práv a vzťahov upravuje OP aj práva, ktoré súvisia s majetkovými vzťahmi. Ide predovšetkým o osobné a osobnostné stránky FO, na ktoré sa práva viažu.

Kľúčové slová:

občianské právo

súkromne právo

dedičstvo

občianský zákonník

držba

premlčanie

vlastnícke právo

súd

zákon

dokazovanie

občianskoprávne vzťahyObsah:
 • 1.Pojem, predmet, systém, pramene občianskeho práva
  2.Zásady súkromného práva
  3.Systém občianskeho práva a systematika Občianskeho zákonníka
  4.Právne skutočnosti – pojem, delenie
  5.Právne úkony – pojem, triedenie, náležitosti, typy
  6.Subjekty občianskoprávnych vzťahov
  7.Fyzické osoby ako subjekty občianskoprávnych vzťahov
  8.Právnické osoby ako subjekty občianskoprávnych vzťahov
  9.Zastúpenie v občianskoprávnych vzťahov
  10.Premlčanie a preklúzia
  11.Vecné práva- pojem, delenie
  12.Vlastnícke právo – pojem, obsah, výkon, delenie
  13.Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva
  14.Ochrana vlastníckeho práva
  15.Podielové spoluvlastníctvo
  16.Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  17.Držba
  18.Vecné bremená
  19.Záložné právo
  20.Zádržné právo
  21.Dedičské právo
  22.Subjekty dedičského práva, vydedenie
  23.Dedenie zo zákona
  24.Dedenie zo závetu
  25. Záväzkové právo – pojem, funkcia
  26.Záväzkové vzťahy – predmet, subjekty, druhy
  27.Zabezpečenie záväzkov
  28.Ručenie
  29.Zmeny záväzkových vzťahov
  30.Zmeny v subjektoch záväzkových vzťahov
  31.Zánik záväzkového vzťahu
  32. Pojem, vymedzenie občianskeho procesného práva
  33.Pramene občianskeho procesného práva
  34.Pôsobnosť noriem civilného procesného práva
  35.Zásady občianskeho procesu
  36.Subjekty civilného procesu
  37.Organizácia súdov
  38.Právomoc, príslušnosť súdov, prorogácia
  39.Procesné úkony súdu
  40.Účastníci konania
  41.Zastupovanie účastníka
  42.Zmierovacie konanie
  43.Predbežné opatrenia
  44.Priebeh konania na prvom stupni
  45.Dokazovanie v civilnom procese
  46.Dôkazné prostriedky
  47.Súdne rozhodnutia
  48.Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí
  49.Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
  50.Odvolanie