Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Metódy sociálnej práce (vypracovaných 12 otázok)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
220 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
25170
Posledná úprava
28.03.2011
Zobrazené
9 672 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojmologické otázky sociálnej práce (metódy, techniky, metodológia.......)
2. Vznik a vývoj metód sp
3. Diagnostikovanie a hodnotenie
4. Postupy a metódy využívané v etape sociálnej diagnostiky a stanovení sociálnej diagnózy
5. Rozhovor ako diagnostická metóda, (ako metóda sociálnej práce):
6. Pozorovanie ako diagnostická metóda, (ako metóda sociálnej práce)
7. Kazuistika ako metóda sociálnej práce
8. Kuratívna sociálna práca
9. Sociálna práca s jednotlivcom – jej vývoj a súčasný stav
10. Etapy a zásady sociálnej práce s jednotlivcom.
11. Intervencia zameraná na problém a intervencia zameraná na klienta
12. Vyhľadávanie a zastupovanie klienta


1. Pojmologické otázky sociálnej práce (metódy, techniky, metodológia.......)

Metodológia – je veda, ktorá sa zaoberá pracovnými metódami, metodickými postupmi a metodikami. Skúma ich budovanie, historický vývoj, ich princípy a zákony, hodnotí ich efektivizáciu.

Metodika – je súbor, súhrn pracovných metód, metodických postupov a technik, ktoré sú používané v určitom odbore, vede, napr. metodika soc. práce, ktorá je
-výsledkom dlhodobého, systematického prispôsobovania sa pracovných postupov z oblasti iných humanitných vied (metódy z psychológie, sociológie, pedagogiky, ekonómie, antropológie)
-výsledkom rozvoja vlastných pracovných postupov – môžeme identifikovať 2 základné smery: Smer, ktorý je charakteristický praktickým používaním niektorých náhodne zvolených metód (SPr si sami, na základe subjektívneho odhadu volili určitú metódu, ktorou chceli riešiť problém. Celý priebeh riešenia prípadu si zaznamenávali, vrátane dosiahnutých výsledkov a potom to odporúčali svojim kolegom.)
Smer, ktorý je charakteristický vedeckým spracovaním metodických postupov (vhodné metódy sa skúmali vedeckými výskumami).

Metóda (Cristina de Robertis) – metóda SP je spôsob postupovania SPr, ktorý sa začína prvým stretnutím s klientom a trvá až do skončenia práce s týmto klientom. Metóda je zámerný, cieľavedomý a uvedomelý postup pri práci alebo konaní. Je to spôsob, ako dosiahnúť vopred stanovený cieľ.

Technika, technika v sociálnej práci – je to návod na použitie metódy. Technika je spôsob, ktorý umožňuje klientovi v spolupráci so soc. pracovníkom niečo získať, niečoho dosiahnúť. Technika predstavuje určitý úsek metódy, je čiastková, menšia ako metóda.

Delenie metód sociálnej práce:
1) Základné rozdelenie metód:
a) metódy používané vo všetkých vedných disciplínach (výskumné metódy, induktívna metóda, deduktívna metóda, deskriptívna metóda, empirická metóda, analytická metóda)
b) metódy používané vo viacerých vedných disciplínach ako napr. v psychológii, pedagogike, sociológii a soc. práce (Morenova sociometická metóda, zážitkové metódy, exemplifikácie, metódy optimálnej komunikácie)
c) metódy vlastné sociálnej práci – delenie viď nižšie
2) Delenie metód z časového hľadiska:
a) klasické metódy – soc. práca s jednotlivcom, sociálna práca so skupinou, soc. práca s komunitou
b) moderné metódy – sociálny manažment, soc. projektovanie, soc. plánovanie, prevencia, poradenstvo
3) Delenie metód z demografického hľadiska:
a) podľa veku – SP s deťmi, SP s mládežou, SP s dospelými, SP s občanmi vyššieho veku
b) podľa pohlavia – SP so ženami, SP s mužmi
c) podľa etnika – SP s etnickými skupinami, SP s Rómami
4) Delenie metód zo statusového hľadiska: - deliacim faktorom je postavenie klienta v spoločnosti - SP s nezamestnanými (aj zamestnanými), SP s bezdomovcami, SP so spoločensky neprispôsobilými, SP s migrantami, SP s etnickými minoritami
5) Delenie metód podľa miesta výkonu:
-SP terénna, SP inštitucionálna, SP ambulantná
6) Delenie metód podľa príjmového hľadiska:
-profesionálna SP, dobrovoľnícka SP
7) Delenie metód podľa druhu aktivity:
-sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálna starostlivosť, soc. pomoc, sociálno-právna ochrana, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, soc. prevencia, soc. intervencia, poistenie, supervízia, dávky, antiopresívne prístupy, negociácia, mediácia, náhradná rodinná starostlivosť, soc. terapia, krízová intervencia, sociálna intervencia, streetwork, sociálny výskum, sociálna diagnostika a iné.

Kľúčové slová:

metódy sociálnej práce

rozhovor

kuratívna práca

kazuistika

sociálna práca s jednotlivcomObsah:
 • 1. Pojmologické otázky sociálnej práce (metódy, techniky, metodológia.......)
  2. Vznik a vývoj metód sp
  3. Diagnostikovanie a hodnotenie
  4. Postupy a metódy využívané v etape sociálnej diagnostiky a stanovení sociálnej diagnózy
  5. Rozhovor ako diagnostická metóda, (ako metóda sociálnej práce):
  6. Pozorovanie ako diagnostická metóda, (ako metóda sociálnej práce)
  7. Kazuistika ako metóda sociálnej práce
  8. Kuratívna sociálna práca
  9. Sociálna práca s jednotlivcom – jej vývoj a súčasný stav
  10. Etapy a zásady sociálnej práce s jednotlivcom.
  11. Intervencia zameraná na problém a intervencia zameraná na klienta
  12. Vyhľadávanie a zastupovanie klienta