Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Metódy sociálnej práce s jednotlivcom

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36025
Posledná úprava
31.03.2011
Zobrazené
4 657 x
Autor:
tosompredsaja
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Etapy a zásady sociálnej práce s jednotlivcom. Rozdelenie, vymedzenie a opis jednotlivých etáp.
Termínom „etapa“ označujeme určitý špecifický úsek práce s klientom, ktorý je dobre vydeliteľným úsekom z metódy ako celku.

Americká škola, reprezentovaná v tejto oblasti najmä Richmondovou a Robinsovou etapa sociálnej evidencie a prvého kontaktu 1. sociálna diagnostika
2. etapa vypracovania sociálneho plánu sociálna terapia
3. etapa overovania výsledkov / účinnosti sociálnej terapie (zaznamenávanie, dokumentácia)

Francúzska škola, reprezentovaná Cristinou de Robertis vymedzuje tri základné etapy alebo fázy 1. oboznámenie sa s prípadom (1.kontakt, analýza prípadu, evidencia)
2. hodnotenie / stanovenie sociálnej diagnózy (diagnostika, plán práce, voľba pracovných metód)
3. intervencia a zakončenie (sociálna terapia, rehabilitácia, poradenstvo...)

Kombináciou oboch prístupov je vytvorený nový model, ktorý je zároveň vnútorne dostatočne diferencovaný tak, aby mohol byť vhodným modelom najmä počas školskej prípravy budúcich sociálnych pracovníkov, ale tiež môže fungovať ako „kontrolný model“ sociálnych pracovníkov v praxi v prípade, že z rozličných dôvodov sa nedarí úspešne riešiť klientovu situáciu. Tento model sa skladá zo štyroch základných okruhov:
1. Oboznámenie sa s prípadom = kontakt, analýza (situačná analýza), evidencia
2. Sociálne hodnotenie = soc. diagnostika, plán práce, voľba pracovných metód
3. Sociálna intervencia = sociálna terapia, rehabilitácia, poradenstvo, diskusia
4. Zakončenie prípadu = katamnéza

Kľúčové slová:

sociálna práca

metódy sociálnej práce

sociálna práce s jednotlivcom

sociálna intervencia

sociálna terapia

kazuistika

sociálna diagnostikaObsah:
 • 1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce, ich základná charakteristika a vysvetlenie pojmov (metódy, metodika, metodológia, techniky, postupy).
  2. Etapy a zásady sociálnej práce s jednotlivcom. Rozdelenie, vymedzenie a opis jednotlivých etáp.
  3. Pozorovanie, rozhovor ako základné metódy sociálnej práce.
  4. Sociálna prevencia (rozdelenie a charakteristiky)
  5. Sociálna intervencia a sociálna terapia (postupy, bežná a krízová intervencia).
  6. Sociálna práca s jednotlivcom. Vymedzenie pojmu a praktická činnosť sociálneho pracovníka.
  7. Prípadová sociálna práca. Miesto kazuistiky v sociálnej práci.
  8. Komunikácia a komunikačné zručnosti sociálnych pracovníkov. Problematika komunikácie so sociálnym klientom.
  9. Diferenciácia metód (delenie) sociálnej práce s jednotlivcom.
  10. Vlastné metódy SP s jednotlivcom. Vymedzenie.
  11. Krízová intervencia (typy kríz, metodika riešení).
  12. Mediácia (princíp riešenia konfliktov, mediátor).
  13. Streetwork (objekty, metódy, harm-reduction).
  14. Supervízia (formy a metódy, bálintovské skupiny). Syndróm vyhorenia.
  16. Sociálna diagnostika. Diagnostikovanie a metóda hodnotenia.
  17. Sociálne služby (MSP s jednotlivcom v zákone č. 448/2008 v. z. n. p.)
  18. Resocializácia a sociálna rehabilitácia.
  19. Pojmologické otázky sociálnej práce (metódy, techniky, metodológia.......).
  (Obsiahnuté v otázke č. 1!!!)
  20. Čo je metóda sociálnej práce? Ktoré metódy v sociálnej práci pokladáme za hlavné? Čo je technika? Čo je metodika? (Obsiahnuté v otázke č. 1!!!)
  21. Metódy sociálnej práce s obeťami hromadných nešťastí.

Zdroje:
 • metódy soc. práce - III. ročník