Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Metódy sociálnej práce - otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
18025
Posledná úprava
18.12.2011
Zobrazené
3 232 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. OTÁZKA: Základné delenie a pojem metóda SP (aj metodika, metodológia).

Metóda
- z lat. slova „methodus“ a z gréčtiny „methoda“ = cesta za niečím
- ide o návod, postup, spôsob jednania, ktorý možno využívať, aby sme dosiahli vytýčené ciele.
- je presne vymedzený a definovaný spôsob poznávania a riešenia soc. javov:
- identifikovania a definovania soc. problému alebo situácie
- eliminovania, príp. zmierňovania sociálnej negatívnej situácie (soc. terapia)
- vyhodnocovania účinnosti soc. opatrení a spôsobu rehabilitácie
- soc. výskumu a zovšeobecňovania výsledkov výskumu
- tvorby a rozvoja metód SP, metodiky a modelov SP
- súhrn krokov (postupov) ako pracovať s konkrétnym klientom, návod na dosiahnutie cieľa.

Metodika
- súhrn metód, pracovných postupov v určitej oblasti
- logický súhrn presne určených postupov, metód a techník SP zameraných na skúmanie soc. javov a na dosiahnutie cieľa vopred stanovených soc. opatrení SP.
- súhrn viacerých metód SP s vymedzením ich rozsahu, priestoru a čas. postupnosti.
- súbor pravidiel, postupov v konkrétnej SP, určitá najvšeobecnejšia a najzaužívanejšia postupnosť, z ktorej SPr vyberá a aplikuje postupy a konkrétne podmienky SP s klientom, skupinou alebo komunitou k dosiahnutiu cieľa. (Strieženec)

Metodológia
- veda, náuka o metóde, súhrn činností, ktoré sú uplatňované v konkrétnej činnosti.
- vedná disciplína, ktorá skúma proces tvorenia vedeckých poznatkov a ich systémov v SP.
- záujmom tejto disc. je tvorba, hodnotenie efektu používania metód práce pri praktickej SP.

Kľúčové slová:

metódy

sociálna práca

metodika

metodológia

komunikáciaObsah:
 • 1. Základné delenie a pojem metóda SP (aj metodika, metodológia).
  2. Etapy soc. práce, metódy SP používané v jednotlivých etapách.
  3. Etapy prípadovej SP a metódy používané v prípadovej SP.
  4. Proces komunikácie, metóda pozorovania a rozhovoru.
  5. Zlyhávanie komunikácie, zátarasy v komunikácii, verbálna a neverbálna komunikácia, kladenie otázok, ako predchádzať zlyhaniu komunikácie.
  6. Poruchy hraníc vzťahu medzi klientom a soc. pracovníkom z pohľadu MSP.
  7. Metódy SP so skupinou – socioterapia, psychoterapia, sociálne učenie.
  8. Metódy SP s komunitou – komunitná SP, postupnosť metód SP v rámci komunikácie.
  9. Aktívne sociálne učenie ako metóda SP.
  10. Metóda hrania rolí a metóda incidentu.
  11. Brainstorming a paradoxný brainstorming.
  12. Arteterapia.
  13. Mediácia.
  14. Biblioterapia.

Zdroje:
 • Tokárová A. – Sociálna práca – 8. kapitola
 • Řezníček I. – Metódy sociálnej práce
 • Matoušek O. – Metódy a prístupy v SP.
 • Strieženec – Slovník sociálneho pracovníka
 • Žilová – Kapitoly z teórie SP.