Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Medzinárodný manažment - vypracované tézy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37442
Posledná úprava
25.11.2011
Zobrazené
1 965 x
Autor:
allyshia
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tézy predmetu medzinárodný manažment

1. Zmeny ekonomického prostredia – nová paradigma, hyperkonkurencia a globalizácia.
Nová paradigma – nová ekonomika - hovorí sa o novej paradigme v dôsledku „new economy“ – novej ekonomiky, - nová ekonomika – prináša intenzifikáciu výrobného procesu a rast produktivity práce, realizáciou investícií do informačných technológií a komunikačných systémov, - sprievodným znakom novej ekonomiky je prehlbovanie kapitálu, - kapitálová vybavenosť na pracovníka = trend je znižovanie počtu zamestnancov, - sústreďovanie prostriedkov investičných spoločností do významných oblastí. - Ekonomické prostredie sa v vyznačuje dvoma zásadnými javmi – hyperkonkurenciou a globalizáciou. Obidve spolu vzájomne úzko súvisia.

Hyperkonkurencia - znamená, že rozhodujúci konkurenčný boj na svetovom trhu sa odohráva medzi nadnárodnými spoločnosťami, ktoré majú rozmer tzv. obrých transnacionálnych korporácií (TNC), - v hyperkonkurencii je dôležitá najmä schopnosť inovovať.
Globalizácia
Globalizácia pre TNC znamená, že môžu rozhodnúť:
- do ktorých regiónov umiestnia výskum a vývoj konštrukcií,
- do ktorého iného regiónu umiestnia tvorbu designu, vysoko sofistikované operácie,
- do ktorého regiónu najvýhodnejšie umiestniť tie najprácnejšie výroby, činnosť a operácie nenáročné na know-how, z nízkou pridanou hodnotou alebo výroby problematickej z hľadiska svojho dopadu na životné prostredie alebo náročnej na suroviny a energiu.

2. Získavanie medzinárodných konkurenčných výhod.
- M. E. Poter v tzv. domácej základni = štyroch široko definovaných faktoroch charakterizujúcich domáce (národné) podnikateľské prostredie, - faktory a ich vzájomné vzťahy potom znázorňujú vo forme tzv. diamantu. Domáca základňa – domáci diamant – je tvorený:
▪ zásobou výrobných faktorov,
▪ charakterom domáceho dopytu,
▪ existenciu príbuzných a dodávateľských odvetví,
▪ firemná stratégiou, štruktúrou a rivalitou.  

Kľúčové slová:

trendy

medzinárodný manažment

faktory

stratégia

internacionalizácia

globalizácia

paradigma

hyperkonkurenciaObsah:
 • 1. Zmeny ekonomického prostredia – nová paradigma, hyperkonkurencia a globalizácia.
  2. Získavanie medzinárodných konkurenčných výhod.
  3. Úloha vlády pri kultivácii domácej základne.
  4. Multinacionálne a transnacionálne korporácie.
  5. Formy vstupu na zahraničný trh.
  6. Efekty priamych zahraničných investícií.
  7. Teórie strategického manažmentu – vymedzenie jednotlivých prúdov.
  8. Teórie strategického manažmentu a potreby podnikovej praxe.
  9. Klasická (racionálna) škola.
  10. Evolučný prúd.
  11. Behaviorálny (procesný) prístup.
  12. Systémový (relativistický) prúd.
  13. Teórie strategického manažmentu – typy stratégií.
  14. Rastové stratégie – diverzifikačná (expanzná) stratégia.
  15. Rastové stratégie – diferenciačná stratégia.
  16. Medzinárodné podnikateľské stratégie.
  17. Porterov model internacionalizácie generických stratégií.
  18. Perlmutterov model EPRG.
  19. Matica medzinárodných stratégií podľa Prahalada a Doza.
  20. Tri fázy internacionalizácie podnikania a ich prejavy v organizácii stratégii.
  21. Prvá fáza internacionalizácie – založenie dcérskej spoločnosti.
  22. Druhá fáza internacionalizácie – medzinárodná divízia.
  23. Tretia fáza internacionalizácie – globálna organizácia.
  24. Vzťah organizácie a medzinárodnej stratégie – internacionalizácia diamantu M. E. Portera.
  25. Medzinárodné podnikové siete a strategické aliancie – satelitné organizácie.
  26. Medzinárodné podnikové siete a strategické aliancie – podnikové siete.
  27. Medzinárodné podnikové siete a strategické aliancie – strategické aliancie.
  28. Podnikanie v kontexte rôznych národných kultúr a pojem kultúra.
  29. Prístup a výsledky výskumu G. Hofstedeho.
  30. Rozpätie moci podľa G. Hofstedeho.
  31. Individualizmus verzus kolektivizmus podľa G. Hofstedeho.
  32. Maskulinita verzus femininita podľa G. Hofstedeho.
  33. Miera vyhýbania sa neistote podľa G. Hofstedeho.
  34. Kultúrne klastry S Ronena a O. Shenkara.
  35. Kultúrne dimenzie podľa Fonsu Trompenaarsa.
  36. Univerzalizmus verzus partikularizmus.
  37. Individualizmus verzus preferencie spoločenstva.
  38. Neutrálna verzus emocionálna kultúra.
  39. Špecifická verzus difúzna kultúra.
  40. Preferencie výkonu a výsledkov verzus preferencie statusu.
  41. Sekvenčné verzus synchrónne vnímanie času.
  42. Vzťah ku vonkajšiemu prostrediu.
  43. Interkulturálna komunikácia.
  44. Teória „Z“.
  45. Význam kultúrnej diverzity v rôznych štádiách internacionalizácie podnikania.
  46. Výber pracovníkov pre vyslanie do zahraničia.
  47. Všeobecné kritéria výberu pracovníkov pre vyslanie do zahraničia.
  48. Špecifické kritéria výberu pracovníkov pre vyslanie do zahraničia.
  49. Interkulturálny výcvik a vzdelávanie.
  50. Stratégie riešenia organizačnej multikulturality.
  51. Riadenie adaptačného procesu.
  52. Efektívnosť multikulturálnych tímov.
  53. Typy stratégií organizačnej kultúry zahraničných dcérskych spoločností a joint ventures (spoločných podnikov).
  54. Faktory ovplyvňujúce voľbu internacionalizačnej stratégie.
  55. Priemyslová demokracia a jej formy.
  56. Sociálna politika a sociálny dialóg v v Európskej únii.
  57. Priemyslová demokracia vo vybranej krajine EÚ.
  58. Priemyslová demokracia v USA.
  59. Priemyslová demokracia v Japonsku.
  60. Priemyslová demokracia a sociálny dialóg v Slovenskej republike.
  61. Nové trendy zamestnaneckých vzťahov.