Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Medzinárodné právo verejné - všeobecne

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10031
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
1 392 x
Autor:
sanci138
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Pojem, predmet a pramene medzinárodného práva verejného
ss. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22


2) Zvláštnosti medzinárodného práva v porovnaní s vnútroštátnym právnym poriadkom
ss. 20 - 23


3) Historický vývoj medzinárodného verejného práva, medzinárodné vzťahy, medziná-rodnoprávne vzťahy, medzinárodná politika, zahraničná politika, diplomacia
ss. 5 - 13,


AD pojmy:
Zahraničná politika - znamená intenzívnu, plánovitú a uvedomelú činnosť štátu s cieľom ovplyvniť vývoj medzi-národných vzťahov i rozvoj medzinárodného práva v smere pozitívnom preň samotný. Pri realizácii zahraničnej politiky musí byť istá koncepcia z ktorej daný štát vychádza. Prelínanie jednotlivých zahraničných politík určitých štátov v určitom čase a priestore ich vzájomné strety a kontakty vytvárajú medzinárodnú politiku. Možno hovoriť o Európskej politike, americkej politike, ázijskej politika a podobne.
Diplomacia - spôsob uskutočňovania zahraničnej politiky a medzinárodnej politiky pokojnou cestou. Diplomatické rokovania majú veľký význam pri tvorbe medzinárodného zmluvného ale i obyčajového práva. Diplomaciu vzhľadom na jej význam by mali vytvárať experti na medzinárodné právo.

Kľúčové slová:

medzinárodné právo

kodifikácia

diplomacia

zahraničná politika

medzinárodné zločiny

objektívna zodpovednosť

sukcesiaObsah:
 • 1) Pojem, predmet a pramene medzinárodného práva verejného
  2) Zvláštnosti medzinárodného práva v porovnaní s vnútroštátnym právnym poriadkom
  3) Historický vývoj medzinárodného verejného práva, medzinárodné vzťahy, medzinárodnoprávne vzťahy, medzinárodná politika, zahraničná politika, diplomacia
  4) Druhy subjektov medzinárodného práva a ich stručná charakteristika
  5) Štát ako subjekt medzinárodného práva, jednotné a zložené štáty podľa medzinárodného práva
  6) Povstalci ako dočasné subjekty medzinárodného práva
  7) Medzinárodné medzivládne organizácie ako subjekty medzinárodného práva
  8) Jednotlivci ako subjekty medzinárodného práva verejného
  9) Základné a pomocné pramene medzinárodného práva, charakteristika a základné rozdiely
  10) Medzinárodná zmluva a medzinárodná obyčaj ako základné pramene medzinárodného práva (charakteristika), vzájomný vzťah, riešenie intertemporálnych problémov tohto vzťahu
  11) Pomocné pramene medzinárodného práva a ich význam v teórii a praxi medzinárodného práva verejného
  12) Pravidlá medzinárodného práva (pojem, charakteristika a druhy)
  13) Dispozitívne a kogentné normy medzinárodného práva, ich vzájomné vzťahy a rozdielnosti v procese ich vzniku a praktickej aplikácie
  14) Miesto a postavenie kogentných noriem v súčasnom medzinárodnom práve verejnom
  15) Kodifikácia medzinárodného práva, cieľ, orgány kodifikácie, vzťah kodifikácie k pokrokovému rozvoju medzinárodného práva
  16) Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva v doktríne medzinárodného práva a v právnej praxi študentov
  17) Miesto a postavenie medzinárodných zmlúv v slovenskom právnom poriadku
  18) Druhy medzinárodnej zodpovednosti štátov a ich krátka charakteristika a postihnutie ich vzájomných vzťahov
  19) Objektívna (absolútna) zodpovednosť štátov a hlavné prvky potrebné k jej vzniku, oblasti medzinárodnoprávnej úpravy v ktorých sa objektívna zodpovednosť aplikuje
  20) Základné prvky zodpovednosti štátov za protiprávne konanie (subjektívna a objektívna stránka zodpovednosti v zmysle návrhu Dohovoru o zodpovednosti štátov)
  21) Medzinárodnoprávna zodpovednosť štátov za konanie súkromných osôb a za činnosť povstaleckého hnutia
  22) Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v zmysle návrhu Dohovoru o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie
  23) Trestná zodpovednosť jednotlivcov v zmysle súčasného medzinárodného práva, formy realizácie, charakteristika typov zločinov podľa medzinárodného práva, potrestanie vojnových zločincov po druhej svetovej vojne
  24) Pojem a postavenie inštitútu sankcií v rámci súčasného medzinárodného práva
  25) Individuálne sankcie a ich základné delenie v súčasnom medzinárodnom práve
  26) Kolektívne sankcie medzinárodného spoločenstva podľa kapitoly VII. Charty OSN, vykonanie rozhodnutí BR OSN o kolektívnych sankciách v slovenskom právnom poriadku
  27) Ohrozenie mieru, porušenie mieru a útočný čin podľa článku 39 Charty ako súčasť procesu praktickej aplikácie kolektívnych sankcií
  28) Hlasovanie BR OSN podľa článku 27 Charty, individuálne veto, kolektívne veto, obyčajová prax BR OSN v hlasovej činnosti BR OSN
  29) Individuálna a kolektívna sebaobrana podľa medzinárodného práva
  30) Postavenie medzinárodných dohovorov o ľudských právach v kontexte slovenského ústavného systému, vykonanie rozhodnutí medzinárodných orgánov pre ľudské práva súdnej a kvázi súdnej povahy v slovenskom právnom poriadku
  31) Predpoklady vzniku platnosti medzinárodnej zmluvy
  32) Formy súhlasu štátov byť viazaný zmluvou v zmysle Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969, prejavenie súhlasu byť viazaný zmluvou v zmysle slovenského právneho poriadku
  33) Registrácia a publikácia medzinárodných zmlúv, účinky platných medzinárodných zmlúv
  34) Výhrady k medzinárodným zmluvám (pojem výhrady, kvalifikovaná a nekvalifikovaná výhrada)
  35) Zmeny a doplnky medzinárodných zmlúv
  36) Neplatnosť medzinárodnej zmluvy (absolútna, relatívna)
  37) Skončenie platnosti (zánik) medzinárodných zmlúv
  38) Prerušenie vykonávania (suspendovania) medzinárodných zmlúv
  39) Výklad medzinárodných zmlúv
  40) Vznik a zánik štátu a ich právne dôsledky, cieľ sukcesie štátov do medzinárodných zmlúv
  41) Sukcesia štátov do medzinárodných zmlúv, základné princípy a spôsob realizácie v zmysle Viedenského dohovoru o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám z r. 1978
  42) Uznanie štátu a jeho formy, uznanie vlády a uznanie za povstalcov

Zdroje:
 • Klučka, Jankuv: Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť)