Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

BOZP - skúška, vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45156
Posledná úprava
26.05.2014
Zobrazené
1 168 x
Autor:
tunde.nagyova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
55.
Podľa zásad bezpečnej skladovej manipulácie musí byť v skladoch vzdialenosť medzi hornou hranou ukladaného materiálu a spodnou hranou stropnej inštalácie bezpečná vzdialenosť

a) najmenej 30 mm
b) najmenej 50 mm
c) najmenej 100 mm
d) najviac 200 mm
56.
Poskytujú sa iba OOPP, ktoré

a) sú zdravotne nezávadné
b) sú vo vypracovanom zozname OOPP
c) certifikované
d) sú na sklade
57.
Povoliť zamestnancovi vstup do priestorov s nebezpečenstvo výbuchu je možné povoliť

a) až po vykonaní zisťovania látok tvoriacich výbušnú atmosféru
b) až po určení objemového množstva kyslíka, ktorý musí byť najmenej 19 objemových %
c) až po zisťovaní látok tvoriacich výbušnú atmosféru a po určení objemového množstva kyslíka
d) na vlastnú žiadosť
58.
Pre výbušné priestory s výskytom výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavého prachu so vzduchom rozlišujeme nasledovné zóny v zmysle nariadenia vlády č. 393/2006 Z. z.

a) zóna 20 zóna 21a zóna 22
b) zóna 0, zóna 1, zóna 2
c) zóna 2, zóna 2 NE, zóna 2 ANO
d) zóna 2, zóna 2 MOŽNO
59.
Rozlišujeme nasledovné zóny v zmysle nariadenia vlády č. 393/2006 Z. z.

1.zóna 1, zóna 2 a zóna 3
zóna 0, zóna 1, zóna 2
zóna 2, zóna 2 NE, zóna 2 ANO
zóna 2, zóna 2 ASI
60.
Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy,

a) ak sa zamestnávateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo ho podpísať; túto skutočnosť netreba uviesť v protokole
b) ak sa zamestnávateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, odmietne oboznámiť s protokolom a písomne ho prevziať
c) ak sa zamestnávateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo ho podpísať; túto skutočnosť treba uviesť v protokole
d) musí byť zamestnávateľom alebo ním povereným zamestnancom, alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom podpísaná

Kľúčové slová:

BOZP

skúška

otázky

bezpečnosť

práca

vypracovanieObsah:
 • Aký účel plní zákon 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci?
  Zákon č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vzťahuje na:
  Zákon č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vzťahuje primerane aj na fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore?
  Kto podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci kontroluje plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
  Zamestnávateľ je povinný zamestnancov oboznamovať s:
  Bezpečnostné farby sú:
  Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný
  ...
  ....
  .....
  Zdravotný dohľad je povinný zamestnávateľ zabezpečiť
  Zmenová, nočná alebo nadčasová práca a vynútené tempo medzi psychickú pracovnú záťaž
  Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
  Školenia zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace s chemickými faktormi sa vykonávajú
  Acetylénovod je v zmysle vyhl. č. 718/2002 zaradený podľa miery ohrozenia do skupiny:

Zdroje:
 • internet