Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Vypracované okruhy SP vo verejnej správe

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45791
Posledná úprava
07.04.2015
Zobrazené
2 227 x
Autor:
Flatron
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.Verejná správa, jej základne vymedzenie a zložky
Organizovaná činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh
Je správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú, ju realizujú ako právom uloženú povinnosť, a to z titulu svojho postavenia ako verejnoprávnych subjektov.
Je správa spoločnosti, štátu ako celku i jeho jednotlivých územných jednotiek, zložiek územnej organizácie štátu, ktorá je prejavom realizácie výkonnej moci v štáte, vrátane špecifického postavenia, tzv. samosprávnej moci.
VS pozostáva z 3 zložiek:
1. štátna správa (Vláda SR, MPSVaR SR, Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR) 2. samospráva (Samosprávne kraje - VÚC, mestá, obce) 3. verejnoprávne korporácie (inštitúcie) (Sociálna poisťovňa)
Všeobecné princípy verejnej správy:
Posilnenie občianskej spoločnosti - služba občanom, približenie verenej správy k občanovi, odovzdanie zodpovednosti za riešenie miestnych úloh.
Presadenie princípu subsidiarity - jedná sa o decentralizáciu čo najviac právomocí z ústrednej vlády na miestnu úroveň.
Efektívnosť - efektívnejšie zabezpečenie verejných úloh a vyriešenie nedostatkov spôsobených centrálnym rozhodovaním
Transparentnosť - zvýšený počet občanov na riadení VS
Flexibilita - rozdiely medzi regiónmi - rôzny prístup k využitiu pozitív regiónov

Kľúčové slová:

Sociálna práca

verejná správa

verejný záujem

ústava SR

ústredie práce

legislatívaObsah:
 • 1. Verejná správa, jej základne vymedzenie a zložky
  2. Organizácia verejnej správy
  3. Sociálna práca vo verejnej správe
  4. Štát, úrovne pôsobenia, verejný záujem
  5. Ústava SR , verejný záujem, vymedzenie územnej samosprávy
  6. Ústava SR. Zákonné úpravy verejnej správy a sociálnej práce
  7. Orgány verejnej správy v sociálnej oblasti
  8. Sociálna politika a sociálna práca
  9. Dôvody existencie verejného sektora
  10. Príčiny existencie verejného sektora
  11. Sociálna ochrana a jej funkcie v rámci verejného sektora
  12. Transformačný proces na Slovensku , úlohy transformácie sociálnej sféry
  13. Štátna sociálna podpora, druhy podpory, Dávky štátnej sociálnej podpory
  14. Sociálna pomoc a sociálna služba
  15. Zákonná úprava sociálnych služieb a VZN o sociálnych službách
  16. Sociálna pomoc, poskytovanie sociálnej pomoci
  17. Sociálne služby - zdroje financovania
  18. Činnosť a vnútorná organizácia okresných úradov
  19. Vládny program ESO
  20. Verejné financie, verejné zdroje na financovanie sociálnych služieb,
  21. Štátny rozpočet, zdroje príjmov ŠR, funkcie rozpočtu
  22. Rozpočtový proces a metodika rozpočtovania verejných zdrojov
  23. Rozpočtové zásady,schvaľovací proces,financovanie sociálnych služieb vo VS
  24. Programový rozpočet, jeho štruktúra, plán financovania sociálnych služieb
  25. Hospodárenie miestnej samosprávy, jej legislatívna úprava
  26. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , štruktúra, organizácie
  27. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  28. Sociálna pomoc na úrovni štátnej správy
  29. Obec - legislatíva, orgány obce, VZN
  30. VUC - legislatíva, orgány VUC,
  31. Sociálna práca na úrovni samosprávy
  32. PHSR, komunitný plán
  33. Stratégia rozvoja sociálnych služieb
  34. Verejný poskytovateľ sociálnej služby, jeho práva a povinnosti
  35. Rozpočtové a príspevkové organizácie VS
  36. Rozhodnutie orgánu VS, jeho podstatné náležitosti a opravné prostriedky

Zdroje: