Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Podnikateľská etika - vypracované varianty testov

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9919
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
999 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Predmet a funkcie podnikateľskej etiky:
- predmetom podnikateľskej etiky je oblasť konfliktu medzi ekonomickou a etickou racionalitou, medzi individuálnymi a všeobecnými záujmami, medzi princípom maximalizácie zisku a dobrom, resp. princípom spravodlivosti. Vznik a vývoj etiky je narušením neoklasickej paradigmy, podľa ktorej ekonomika a morálka predstavujú dva rôzne svety.
Hlavné úlohy:
• odhalenie fungujúcich etických noriem a princípov
• konfrontácia fungujúcich princípov so želanými ľudskými hodnotami, t. j. s predstavami o dôstojnom, spravodlivom a dobrom živote
• sformulovanie nových etických noriem a princípov
• vypracovanie postupov na aplikáciu týchto noriem noriem a princípov do ekonomickej sféry na všetkých úrovniach riadenia

2. Aké etické smery poznáte?
* deontologická etika
* utilitaristická etika
* etika ľudských práv
* etika cnosti
* etika diskurzu
* etika zmýšľania
* etika zodpovednosti
* moderná etika

3. Charakterizujte etiku zodpovednosti:
- nazýva sa ňou vnímanie zodpovednosti za predvídateľné dôvody svojho konania.
- požaduje nielen sledovať vyššie princípy a normy, ale predovšetkým požaduje, aby subjekt vo svojom rozhodovaní uvažoval o dôsledkoch svojho konania a o prevzatí zodpovednosti za tieto dôsledky. Max Weber vzťahuje etiku zodpovednosti predovšetkým na povolanie politika.
- myslieť na dôsledky svojho správania a byť pripravený prevziať za toto správanie zodpovednosť sa stáva nevyhnutnou etickou normou správania.
- k najrozšírenejším definíciám patrí chápanie zodpovednosti ako trojjediného vzťahu: KTO? - ZA ČO? - PRED KÝM?
- najčastejšie sa stretávame s právnou zodpovednosťou, ktorá sa týka povinnosti vyplývajúcich z úradných pozícií

4. Čo rozumieme pod teóriou stakeholderov?
- je to teória záujmových skupín
- vyjadruje, že podnik vystupuje ako subjekt zodpovednosti za svoje konanie a za dôsledky svojho konania vo vzťahu k rozličným skupinám
- sú to také skupiny, bez podpory ktorých by nemohla organizácia ďalej existovať
- sú to tie spoločenské skupiny, ktoré sú ovplyvňované činnosťou korporácie a samy túto činnosť ovplyvňujú
* interné skupiny - akcionári, zamestnanci, manažéri
* externé skupiny - zákazníci, spotrebitelia, dodávatelia, veritelia, konkurenti, vláda,
regióny, spoločnosť

Kľúčové slová:

podnikateľská etika

zodpovednosť

inštitucionalizácia

diskriminácia

etický kódex

globalizáciaObsah:
 • TEST A:
  1. Predmet a funkcie podnikateľskej etiky:
  2. Aké etické smery poznáte?
  3. Charakterizujte etiku zodpovednosti:
  4. Čo rozumieme pod teóriou stakeholderov?
  5. Čo je to whistle-blowing, kedy je morálne akceptovateľný?
  6. Uveďte formy inštitucionalizácie etiky v podniku:
  7. Etické kódexy, ich typy a význam:
  8. Čo je to diskriminácia a jej typy:
  ...
  ...
  ...
  TEST E:
  1. Predmet PET:
  2. Diskriminácia:
  3. Stakeholdery:
  4. Etický kódex:
  5. Kontextuálna relativita:
  6. Príležitostné podvody:
  7. Etické minimum v pracovných vzťahoch:
  8. Princíp etického kódexu v účtovníctve a audítorstve:
  9. Globalizácia:
  10. Etika diskurzu: