Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Medzinárodný marketing - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
154 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36610
Posledná úprava
05.02.2011
Zobrazené
3 311 x
Autor:
markhusss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z predmetu Medzinárodný Marketing. V obsahu sa nachádzajú otázky.

Kľúčové slová:

Medzinárodny marketing

Medzinárodný obchod

Stratégie

Trhy

Strategické aliancie

Marketingový výskumObsah:
 • 01. Charakterizujte pojem medzinárodný marketing. Čím sa odlišuje od základnej marketingovej teórie?
  02. Aký je význam multilaterálnych vzťahov v medzinárodnom marketingu?
  03. Aké sú hlavné obmedzenia v systéme medzinárodného obchodu?
  04. Vymenujte základné stratégie vstupu firiem na zahraničné trhy.
  05. Ktorá z foriem vstupu na zahraničné trhy nesie najväčšiu a ktorá najmenšiu mieru rizika?
  06. Aké sú hlavné výhody a nevýhody strategických aliancií?
  07. Charakterizujte základný rozhodujúci problém, pred ktorým stojí medzinárodne činný podnik pri rozpracovaní medzinárodného marketingového mixu.
  08. V prípade, že sa firma rozhodne realizovať marketingový výskum, čo musí stanoviť ako hlavnú prioritu?
  09. Ktoré sú hlavné zdroje sekundárnych informácií v medzinárodnom marketingu?
  10. Prečo mnohé firmy preferujú výrobu a predaj štandardizovaných produktov na zahraničných trhoch?
  11. Vysvetlite pojem „paralelný import“
  12. Ktoré sú základné komunikačné bariéry pri medzinárodnej komunikačnej stratégii?
  13. Vysvetlite pojem kultúrna asimilácia.
  14. Vymenujte niektoré metódy a techniky v priemyselnej špionáži. Čím sa líšia etické zdroje od neetických zdrojov informácií?
  15. Vymenujte najmenej tri firmy uplatňujúce globálny marketing.
  16. Vymenujte hlavné dôvody vstupu firiem na zahraničné trhy.
  17. Vysvetlite podstatu miery segmentačnej pregnancie.
  18. Popíšte tzv. off-setový program.
  19. Čím sa odlišuje odovzdanie licencie od franchisingu?
  20. Čo nevyhnutne musí rešpektovať organizácia, uplatňujúca marketingovú koncepciu v medzinárodnom obchode?
  21. Vysvetlite pojem „cost-plus-pricing“.
  22. Popri klasických prvkoch komunikačnej politiky významnú úlohu v medzinárodnom marketingu zohráva...
  23. Životný cyklus produktov v medzinárodnom marketingu – schéma.
  24. Čo umožňuje výskum v medzinárodnom marketingu?
  25. Čo je to metóda spätného prekladu a v akých prípadoch sa využíva?
  26. Vysvetlite pojem etnocentrizmus.
  27. Aké sú hlavné problémy pri zbere primárnych dát vo výskume v medzinárodnom marketingu?
  28. Význam životného cyklu produktov v medzinárodnom marketingu.
  29. Vysvetlite pojem „skimming stratégia“.
  30. V akých prípadoch sú v medzinárodnom obchode platobné podmienky dôležitejšie než samotná cena?
  31. Charakterizujte nákupný proces pri produktoch typu „convensience.
  32. Čo znamená „home country image“?
  33. Charakterizujte cieľový segment „privat brand“ Lavazza.
  34. Charakterizujte pojem medzinárodný marketing. Čím sa odlišuje od medzinárodného obchodu?
  35. Ktoré sú základné predpoklady pozitívneho a ktoré sú hlavné predpoklady negatívneho prístupu k štandardizácii?
  36. Aké sú hlavné obmedzenia v systéme medzinárodného obchodu? Vymenujte niektoré z tarifných bariér v medzinárodnom obchode.
  37. Vysvetlite pojem „dumping“.
  38. Vplyv infraštruktúry na distribučnú politiku.
  39. Charakterizujte nákupný proces pri produktoch typu „schopping“.
  40. Ktoré sú základné východiská (paradigmy – vzor, príklad) medzinárodného marketingu?
  41. Vysvetlite vzťah homogenizácie potrieb a globálneho marketingu?
  42. Aký je rozdiel medzi nepriamym exportom a tzv. piggybackingom?
  43. Ktoré sú základné legislatívne obmedzenia týkajúce sa medzinár. marketingovej komunikácie
  44. Ako je možné minimalizovať problematiku cenovej eskalácie?
  45. Ktoré dôvody nútia firmy k adaptácii svojich produktov pri ich umiestňovaní na medzinárodný trh?
  46. Charakterizujte špecifiká medzinárodnej segmentácie trhu?
  47. Distribučná politika a ako súvisí s dopravnou infraštruktúrou?
  48. Prezentovaný typ zákazníckeho bojkotu
  49. Vysvetlite podstatu cenovej eskalácie
  50. Ktoré sú základné obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej marketingovej komunikácie v oblasti etickej samoregulácie?
  51. Vymenujte základné determinanty vyjadrujúce aktivitu trhu?
  52. Charakterizujte základné oblasti tzv. značkového pirátstva?
  53. Ktoré sú základné bariéry sekundárneho kvalitatívneho marketingového výskumu v medzinárodnom prostredí?