Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Multikultúrne gestá vo svete verbálnej a neverbálnej komunikácie

«»
Prípona
.docx
Typ
ŠVOČ
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42407
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
1 352 x
Autor:
swanqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnom svete existuje široký konsensus o tom, že globalizácia, mobility a technologizácia posledných rokov vyžaduje od mladej generácie nové schopnosti. Posilňuje sa celosvetový tlak na uznanie prínosu medzikultúrnej komunikácie, teda schopnosť ovládať kultúrne odlišnosti noriem správania, hodnôt a konvencií, predpokladať očakávania, primerane tomuto rozdielu konať a verbálne, alebo aj neverbálne komunikovať. Súčasný európsky kontext naznačuje, že mladý človek - Európan stojí pred neľahkou úlohou osvojiť si interkultúrne kľúčové kompetencie, ktoré mu zabezpečia existenciu každodennú, ale aj pracovnú. Pri tomto vnímaní môže byť pozitívom vzájomné spoznávanie sa s kultúrami iných krajín formou priateľských, obchodných, záujmových stretnutí, tzv. zmiešaných manželstiev, študijných, pracovných pobytov, cestovného ruchu, a rôznych iných mobilít, médií, čo zároveň pomáha prekonávať národné stereotypy, urýchliť integračné úsilie, osvojiť si niektorý z cudzích kultúrnych prejavov, názorov, či štýlov. Miera ich akceptovania môže v plnom rozsahu ovplyvniť vývoj a priebeh začleňovania sa do “interkultúrneho priestoru práce a života“[1.]. HREHOVÁ, D.: Intercultural awareness V takýchto chvíľach sa vysoká odbornosť a kompetentnosť kombinujú so sociálnymi zručnosťami, ktoré by mal mladý človek zvládať úplne automaticky, aby ho niektoré kultúrne tradície a zvyky, pravidlá etikety neprekvapili, nerušili, ale naopak podporili v úspešnom riešení úloh, problémov, koncepcií, návrhov a pod.

Kľúčové slová:

gesto

gestá

gestá v komunikáciiObsah:
 • 1. Vymedzenie základných pojmov 4
  1.1. Komunikácia 4
  1.2. Gestá 7
  1.2.1. Gestá v komunikácii 7
  1.2.2. Čo vyjadruju gestá 10
  1.2.3. Vývoj ľudskej komunikácie 12
  2. Dotazník 17
  3. Pár rád do života 18
  Záver 20

Zdroje:
 • Baleka Ján ; Vlevo a vpravo ve výtvarném umění  , Academia , 2005; ISBN: 80-200-1318-0
 • ERNEKER, J.: Komunikácia v riadiacej činnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2002. s.110. ISBN80-8054-245-7.
 • SZARKOVÁ, M. a kol.: Komunikácia v manažmente. Bratislava: EKONÓM 2002. s. 82, 198 s. ISBN 80-225-1585-X.
 • Slančová, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov : Náuka, 2001, 211 s. ISBN 80-89038-04-2.
 • HREHOVÁ, D.: Intercultural awareness - the way to success. In Transactions of the Universities of Košice: Research reports from the Universities of Košice, 2009, č. 1, str. 9-13. ISBN 80-7261-153-4.
 • KOHUTOVA, J. – KUCHAŘOVA, L.: Gesto a znak. Praha : UCJTK FF UK, 2005. s. 25. ISBN 80-4938-3-1.
 • Vojtechovský,R : Jazyk je sústava gest? In: Infonep, 2008, roč. II., č. 7-8, s. 37-39. Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 2002. 182 s. ISBN 80-86663-98-2 -7.
 • Komunikácia. [online]. [cit. 2009-11-23]. Dostupné na internete: .
 • URBÁNEK, Ľ. Reč tela (Z anglického originálu Body Language, Geddes a Grosset, New Lanark 1988). Bratislava: Belimex, 2002. 236 s. ISBN 80-89038-09-9.