Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Základy štatistiky

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42455
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 236 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Keď povieme napr. "životné podmienky obyvateľstva sa značne zlepšili", "produktivita práce v minulom roku vzrástla", "vlaky ešte vždy meškajú", "návštevnosť kín sa znížila", sú to všetko výroky, ktoré majú niečo spoločné: zovšeobecňujú výsledok veľkého počtu pozorovaní, pričom ich platnosť pre pozorovanú skupinu ešte neznamená, že musia platiť i v každom individuálnom prípade. Iba pomocou takýchto zovšeobecnení sa však dajú vystihnúť podstatné tendencie a vzťahy v prírodných a spoločenských javoch.

Skúmanie prírodných a spoločenských javov ako hromadných javov umožňuje poznať ich podstatu a vlastnosti i povahu činiteľov, ktoré ich ovplyvňujú v ich vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Napríklad váha novorodeniatok, úrodnosť určitého druhu plodín, spotreba potravín, účinnosť určitého druhu liečiva, váhový prírastok chovných zvierat sú všetko javy, pri ktorých treba pozorovať mnoho jednotlivých prípadov a až na základe takéhoto hromadného pozorovania možno robiť o príslušnom jave zovšeobecňujúce závery. To znamená, že tieto javy treba skúmať ako hromadné javy.
Skúmanie hromadných javov a ich vlastností v ich vzájomných vzťahoch a závislostiach si vyžaduje špeciálne metódy a postupy. Tieto metódy poskytuje štatistika.

Štatistiku definujeme ako metodologickú vedu , je to sústavou metód , ktoré sa používajú na zber a analýzu údajov( dát).
Štatistické metódy pomáhajú ľudom určovať, študovať a riešiť mnohé problémy, umožňujú robiť ľuďom správne rozhodnutia o neistých situáciách. Používajú sa napríklad pri upresnení  predpovede počasia, na určenie, či nejaký liek pomáha, ekonómovia používajú štatistické techniky na predpoveď budúcich ekonomických podmienok.

Slovo štatistika sa však nepoužíva iba v tomto zmysle - bežne sa s ním stretávame v troch významoch. Označuje sa ním:
a) praktická činnosť, spojená so získavaním údajov o hromadných javoch, štatistických dát, ich spracovaním a vyhodnocovaním,
b) štatistické dáta, t. j. údaje o hromadných javoch, bezprostredne získané pozorovaním alebo z nich vypočítané charakteristiky,
c) vedná disciplínaKľúčové slová:

štatistika

definícia problému

zber dát

analýza

exploratívne metódy

konfirmatívne metódy

interpretácia výsledkov

pravdepodobnosťObsah:
 • Štatisktika, definícia problému, zber dát, analýza údajúv, exploratívne a konfirmatívne metódy, interpretácia výsledkov, teória pravdepodobnosti, náhodná premnenná, základné pojmy, hromadné javy, pozorovanie, experiment, štatistická jednotka, štatistický súbor, výberový súbor, kvantitatívne a kvalitatívne znaky, popisná a induktívna štatistika, štatistické skúmanie a zisťovanie, náhodný výber, spracovanie údajov, medián, modus, miery variability, rozptyl, meranie a úroveň merania, štatistická závisloť, korelácia a regresia, prezentovanie štatistických údajov, grafy...

  Definícia správnej analýzy
  Základné pojmy v štatistike
  Aké druhy hromadného pozorovania poznáme
  Čo je štatistická jednotka
  Rozsah štatistického súboru
  Rozdelenie znakov
  Diskrétne a spojité znaky (príklady)
  Podmienky náhodného výberu
  Zásady triedenia, jednoznačnosť , úplnosť ( príklady)
  Variačná šírka
  Ako vyzerá histogram, polygón (nakresliť)
  Smerodajná odchylka