Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Vývinová psychológia (skriptá a vypracované otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42454
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
2 858 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vývinová psychológia študuje zmeny v správaní človeka a jeho prežívanie v čase. Najskôr sa študovala tzv.fylogenéza psychiky-porovnanie a porovnávanie správania rôznych druhov živočíchov. Potom sa začala študovať ontogenéza (vývin od počatia po smrť), aktuálna genézia (psychické procesy počas života). Vývinová psychológia študuje zmeny, ku ktorým dochádza v priebehu života človeka.

Typické prístupy
1. lougituriázny–psychológ študujúci rovnakých ľudí
2. semitolugitálny
3. anamnestický– všetko, čo človek prežil

Duševný vývin–proces psych. zmien, ktoré sa realizujú v určitom čase, psychika človeka sa stále mení.
Zmeny:
kvantitatívne–zmeny vo veľkosti, sile človeka, objem, rozsah
kvalitatívne –niektoré vlastnosti človeka zanikajú a vznikajú nové zmeny v detskej reči...

Na formovanie člověka má výrazný vplyv aj dedičnosť. Dědičnost' je súhrn organických vloh, ktoré sa viažu na biologické systémy. Celá sústava znakov výrazné ovplyvňuje psychický vývin člověka Fakt vzájomného pósobenia vnútorných a vonkajších faktorov rozpoznal už jeden zo zakladatefov modernej detskej psychologie W. Stern. Upozorňoval na to, že vlohy nie sú nič hotové, sít to len možnosti, ktoré potrebujú doplnenie, aby sa stali skutočnosťou. Nie sú teda jednoznačným předurčením toho, čo príde, ale sú len ukazovatePmi budúceho - s určitým priestorom voPnosti — a vnútri tohoto priestoru pósobí výchova a prostredie, aby vlohy dosiahli skutoČného vývinu...

Kľúčové slová:

vývinová psychológia

dedičnosť

psychický vývin

detstvo

dospelosť

staroba

egocentrizmus

sociálna práca

rodičovská rola

demencia

partnerský vzťah

profesná rola

pubertaObsah:
 • Teória:
  - vnútromaternicové obdobie
  - novorodenecké obdobie od narodenia (1-2 mesiace)
  - dojčenské obdobie (2 mesiac-1rok)
  - obdobie batoľaťa(1-3rokov)
  - predškolský vek(3-6rokov)
  - vstup dieťaťa do školy a školská zrelosť
  - obdobie dospievania (10-15 rokov)
  - obdobie adolescencie (15-22 rokov)
  - obdobie dospelosti – skorá, stredná, neskorá (22-60 rokov)
  - staroba (60-65 rok) - smrť

  Vypracované otázky:
  Co je predmetom vývinovej psychologie
  V čom možu byt' užitočné vědomosti z vývinovej psychologie pre sociálnych pracovníkov
  Ako ovplyvňuje psychický vývin dědičnostAko ovplyvňujú psychický vývin faktory vonkajšieho prostredia
  Aké sú hlavné metody vývinovej psychologie
  Charakterizujete stručné obdobie detstva, jeho fázy a typické charakteristické znaky
  Charakterizujete stručné obdobie dospělosti, jeho fázy a typické charakteristické znaky
  Charakterizujete stručné obdobie staroby, jeho fázy a typické charakteristické znaky Staroba - ageing, ageizmus - obdobie strát, úpadku a zhoršenia kvality života
  Egocentrizmus pubescenta a jeho vplyv na sociálnu prácu (hyperkritický, sklon polemizovat', ilúzia osobnej výnimočnosti, vzťahovačnosť)
  Typické problémy, s ktorými sa sociálny pracovník střetává u klientov v období adolescencie.
  Popište čo je to demencia a ku ktorému obdobiu vývoja člověka sa vztahuje. Demencia /pravá staroba nad 75 rokov/
  V ktorom období vývoja člověka sa prejavuje prarodičovská rola a ako?
  Odchod do dóchodku, s ním spojené psychické změny a dopady na sociálnu prácu s takýmto klientom.
  Reakcie na stratu manželského partnera v starobě a dopady na postup sociálneho pracovníka v tejto situácii.
  Umieranie a smrt', postoje a prežívanie tejto etapy - úloha sociálneho pracovníka v tejto situácii.
  Popište vývoj partnerských vzťahov v období ranej dospělosti.
  Vývoj osobnosti a změny rolí v období starnutia.
  Význam profesnej roly v období ranej mladosti.