Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Úvod do sociálnej politiky - Príprava na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44632
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
1 545 x
Autor:
michal.berta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Príprava na skúšku z predmetu Úvod do sociálnej politiky obsahuje v prehľadnej forme
spracované tematické celky na skúšku.

1. Dejiny soc. politiky, solidarita, charitatívna a sociálna pomoc:
I. Chammurapi: 1. v Babylone vládol viac ako 40. r.; 2. ríšu rozdelil na menšie celky (na čele s miestnymi úradníkmi); 3. vytvoril zbierku
zákonov;
II. Dekalóg: 1. učenie dvoch kamenných dosiek (Izraeliti - monoteizmus); 2. normy na udržanie a budovanie vzťahu s bohom a ľuďmi;
III. Konfucius: 1. zakladateľ Konfucianizmu (učenie starej Číny); 2. vznikol v obd. spol. rozkladu (obd. Bojujúcich štátov); 3. usiluje sa
o vytvorenie súladu a pokoja v ľudských vzťahoch za pomoci pravidiel obradov; 4. prispel k stabilite krajiny;
IV. Budha: 1. Siddhártha Gautama; 2. mal sa stať panovníkom, ale vzdal sa toho v prospech duch. života a hľadania osvietenia pre spásu
iných; 3. ľudské utrpenie chápal ako zákl. problém ľudskej existencie; 4. budhisti veria, že konanie dobrých skutkov ma priamy
vplyv na vytváranie budúcej existencie;
V. Platón: 1. dôležitú úlohu pripisuje výchove, kt. treba poskytnúť všetkým obč. na rozvinutie ich schopností a nasledovné spoločenské zaradenie; 2. koncepcia ideálneho štátu: a) obmedzenie vlastníctva strážcov a vládcov (princíp solidarity, rovnosti a kolektivizmu),
b) ženy majú rovnaké práva ako muži, c) zamieta manželstvo - všetci patria všetkým, d) vláda aristokracie - filozofov;
VI. Aristoteles: 1. Platónov žiak; 2. uprednostňuje súkr. vlastníctvo; 3. politea: a) kombinácia oligarchie a demokracie, b) existuje tam
rovnosť a sloboda občanov, c) vládne menšina zvolená väčšinou v záujme všetkých a na zákl. zákona;
VII. Kresťanstvo: 1. hl. myšlienka - podstatou všetkého je láska; 2. deklarovalo princíp rovnosti všetkých ľudí; 3. nový vzťah k práci -
nevyhnutný prostriedok exist. nového človeka (všetci sú povinní pracovať); 4. bohatstvo - príčina skazy človeka;
VIII. Islam: 1. šária - islamský zákon (komplex nariadení a predpisov); 2. moslimské bratstvo - výstavba škôl a nemocníc;
IX. Vikingovia: 1. barbarské kmene a výborní moreplavci (veslice); 2. podnikali nájazdy do Európy (zmocňovali sa tovaru, otrokov a
obchodovali s celou Európou a záp. Áziou); 3. mali krvavé božstvo; 4. v 11. st. bolo založené Škandinávske cisárstvo Severného
mora - zánik éry Vikingov (základy soc. kódexu);
X. Solidarita: 1. vzáj. podpora a spolupráca medzi ľuďmi; 2. začiatok - banícke rady (pomoc práceneschopným baníkom); 3. pozitivizmus
(A. Comte) - základ koncepcie solidarity; 4. medzigeneračná solidarita - nariadená v sys. zabezp. a poistenia financovaných
priebežne; 5. povinné poistenie - prevencia masovej chudoby (Daniel Defoe);
XI. Charitatívna pomoc: 1. dobrovoľ. pomoc trpiacim, starým, soc. slabým a chorým; 2. formy: a) peňažná, b) vecná, c) pomocná práca;
XII. Soc. pomoc: (4. tem. okruh)

Kľúčové slová:

politika

sociálna

práca

história

smery

typy

Slovensko

zabezpečenie

kuratela

orgány

neštátny

sektorObsah:
  • 1. Dejiny soc. politiky, solidarita, charitatívna a sociálna pomoc; 2. Utopizmus, spol. zmluva, def. soc. politiky, úloha a ciele soc. politiky; 3. Podporné spolky - stredovek, novovek, Bismarckova reforma, def. soc. zabezpečenie - soc. poistenie; 4. Beveridgeho reforma, Myrdalova reforma, Welfare state - formy, soc. podpora, soc. pomoc; 5. Zdravie a choroba ako soc. udalosť, soc. poistenie; 6. Invalidita ako soc. udalosť, zák. 448/2008, 447/2008 Z.z,; 7. Materstvo, rodičovstvo a výchova detí ako soc. udalosť, zák. 305/2005, zák. 36/2005 Z.z.; 8. Nezamestnanosť ako soc. udalosť, zák. 5/2004 Z.z.; 9. Staroba ako soc. udalosť, dôchodková reforma, dôchodkové zabezpečenie; 10. Chudoba ako soc. udalosť, marginalizované skupiny, soc. pomoc; 11. Nástroje soc. politiky, kolektívne vyjednávanie, štrajk; 12. Typy soc. politiky, typy rodinnej politiky; 13. Princípy soc. politiky, funkcie soc. politiky; 14. Soc. politika na Slovensku od r. 1989 po súčasnosť; 15. Soc. politika v SR a medzinár. dokumenty, Ústava SR; 16. Vzťah soc. politiky a soc. práce, soc. zabezpečenie; 17. Globalizácia, trh, vzdelávanie; 18. Samospráva, bytová politika; 19. Soc.-právna ochrana detí a soc. kuratela zák. 305/2005 Z.z.; 20. Marxizmus, Soc. náuka cirkvi, Soc. encykliky; 21. Neštátny sektor, Neziskové organizácie, štruktúra, fundraising; 22. Lisabonská zmluva a orgány EÚ;

Zdroje:
  • Poznámky z prednášok
  • František Hanobík - Úvod do sociálnej politiky
  • Stanislav Matulay a Tatiana Matulayová - Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky a katolíckej sociálnej náuky