Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42470
Posledná úprava
26.12.2013
Zobrazené
1 300 x
Autor:
Stano.M
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. POJEM RODINNÉHO PRÁVA
Rodinné právo je samostatným súkromnoprávnym odvetvím slovenského právneho poriadku, pričom upravuje : osobné majetkové vzťahy medzi manželmi a deťmi a vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Všetky tieto vzťahy a vzťahy s nimi súvisiace sa nazývajú rodinno-právne vzťahy. Sú typické tým, že majú osobný, emocionálny, morálny, majetkový a dlhodobý charakter.

2. PREDMET RODINNÉHO PRÁVA
Predmetom RP je úprava osobných a s nimi spojených majetkových vzťahov, (rodinnoprávnych vzťahov) medzi : manželmi - vznikajú ma základe slobodného a dobrovoľného prehlásenia muža a ženy, že spolu uzatvárajú manželstvo, rodičmi a deťmi (a ich prostredníctvom aj medzi ďalšími príbuznými), vzťahy náhradnej rodinnej výchovy - vzťahy nahrádzajúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (pestúnska starostlivosť, opatrovníctvo, zverenie dieťaťa do výchovy inému občanovi) a vzťahy napodobňujúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (osvojenie).

3. PRAMENE RODINNÉHO PRÁVA
Ústava SR - ( z. č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákon o rodine (z. č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákony upravujúce problematiku matrík, mena a priezviska, oblasť sociálneho zabezpečenia a pod., dohovory upravujúce problematiku práv dieťaťa, ľudských práv a slobôd, manželstva, výživného, diskriminácie a pod. Dohovor o právach dieťaťa / prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989
...

Kľúčové slová:

rodinné právo

zákon o rodine

manželstvo

rozvod

rodičovské práva

výživnéObsah:
 • 1. Pojem rodinného práva
  2. Predmet rodinného práva
  3. Pramene rodinného práva
  4. Historický vývin rodinného práva
  5. Zásady rodinného práva
  6. Manželstvo
  7. Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
  8. Výživné
  9. Určenie rodičovstva a osvojenie
  10. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Zdroje:
 • Komentáre k zákone o rodine
 • Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. + Novela č. 217/2010 Z. z.
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 S. z., iba § 143 ÷ 151.