Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
1 nových

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42480
Posledná úprava
26.12.2013
Zobrazené
1 291 x
Autor:
Stano.M
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálnoprávna ochrana detí - SPO
Súbor opatrení na zabezpečenie:
- dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
- náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Sociálna kuratela (sociálne opatrovníctvo)
Súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovaniaalebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

Skupiny subjektov opatrení
1.) dieťa,
- ktoré má na území SR obvyklý pobyt alebo pre dieťa, ktorému nemožno určiť obvyklý pobyt,
- je občan SR a nachádza sa na území iného štátu,
- nie je občan SR a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby
- je mladistvý podľa osobitného predpisu (TZ),
2.) plnoletá fyzická osoba do 25 rokov veku, ktorá má na území SR obvyklý pobyt,
3.) iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má na území SR obvyklý pobyt
§ 3 zákona o SPO - aj pre rodinu, skupinu, komunitu,
...

Kľúčové slová:

ochrana detí

sociálna kuratela

CAN

výchovné opatrenia

náhradná rodinná starostlivosťObsah:
 • Sociálnoprávna ochrana detí - SPO
  Sociálna kuratela (sociálne opatrovníctvo)
  Skupiny subjektov opatrení
  Miesto výkonu opatrení
  Zásada rovnakého zaobchádzania
  Opatrenia sociálnoprávnej ochrany
  Opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
  Opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov
  Výchovné opatrenia
  Sociálna kuratela detí
  Kolízne opatrovníctvo - KO
  Repatriácia dieťaťa
  Rozhodnutie súdu a umiestnenie dieťaťa v zariadení
  Zariadenia na výkon rozhodnutia súdu
  Detský domov - DeD
  Profesionálne rodičovstvo
  Krízové stredisko
  Resocializačné stredisko
  Zabezpečenie náhradného rodinného prostredia
  Náhradná rodinná starostlivosť - NRS
  Prehľad detí
  Zoznam žiadateľov
  Sprostredkovanie NRS
  Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia
  Organizácia a úlohy orgánov SPO

Zdroje:
 • Spracované podľa prednášky: JUDr. Alena Mátejová
 • Literatúra: OLÁH, M. - ROHAČ, J. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008.