Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42460
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
3 276 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všetko potrebné k predmetom SPOD a SK, ako aj SP s rodinou.

1. Sociálna práca   s rodinou vykonávaná v kontexte soc. právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vbr /yhľadávacia činnosť ohrozených rodín, diagnostika rodín v kríze, sanácie rodín, soc. práca s rodinou v kontexte náhradného rodičovstva,  výchovného opatrenia, násilia v rodine,  a iných špecifických soc. situácii napr. maloletých bez sprievodu....
2. Metodologické postupy  práce s rodinou na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí rodiny, v prirodzenom prostredí,  otvorenom prostredí -  ambulantnou, či rezidenciálnou formou
3. Rozobranie systémov rodinnej terapie – Ackerman, Bowen, Minuchin, Satirová
4. Programy podpory rizikových rodín v kontexte protektívych faktorov
5. Zásady multidisciplinárneho  tímu, ciele  prípadových  konferencií  
Tézy:
Klasifikácia hlavných príčin porúch rodiny
Typológia rodín vo vzťahu k sociálnemu problému
Nástroje  dotazníka funkčnosti rodiny
Vplyv rizikových sociálnych  faktorov  pre vznik duševnej alebo psychosomatickej záťaže členov rodiny
Výzman protektívych faktorov  pre rodinu – ich prehľad
Používané postupy práce s rodinou – intervencie – podporné programy
Možnosti práce s rodinou – rodinná terapia Ackerman, Bowen, Minuchin, Satirová
Sanačné nástroje práce s rodinou
Prevencia nariadenia ústavnej výchovy
Špecifiká práce s rodinou na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Základné témy: sociálna práca vykonávaná na základe ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, vyhľadávacia činnosť ohrozených detí -  rodín v kríze, sanácia rodiny, náhradná rodinná starostlivosť, osvojenie, výkon výchovných opatrení, prevencia pred sociálnopatologickými javmi, odborné metódy soc. práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí rodiny, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí, odborné metódy na pomoc deťom alebo plnoletým fyz. osobám, ktoré boli obeťami obchodovania, poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom  a pri  krízových situáciách, prípadová sociálna práca,  sociálna práca s deťmi a rodinou, sociálna práca so skupinou, sociálne poradenstvo, krízová intervencia, matrimoniológia –didaktika v cvičení v rámci prednášky, mediácia a probácia,  attachment, protektívne faktory, posudzovanie funkčnosti rodiny – edukačné cvičenie v rámci prednášky, systémy rodinnej terapie –RT: Ackerman, Bowen, Minuchin, Satirová, socioterapia, socioterapeutický klub, linka dôvery –telefonická intervencia –krízová intervencia,  nariadenie ústavnej výchovy, maloletí bez sprievodu, prevencia neonaticídia.….bio-psycho-soc-spirit. model závislosti...


Kľúčové slová:

rodinná terapia

sanácia

ústavná výchova

náhradná rodinná starostlivosť

poruchy rodiny

metódy

intervenica

relaps

maloletý bez sprievodu

prevencia

attachment

Satorová

funkcie rodinyObsah:
 • Hlavne príčiny porúch rodiny
  Dôvody, prečo sa
  Poruchy rodiny
  Príčiny manžel. nezhôd
  Odmietajúca matka
  Poruchy matky
  Poruchy otcov
  Funkcie rodiny
  Poruchové a disociálne rodiny
  Typológia poruchových rodín
  Disfunkcia
  Disfunkčné rodiny
  Symptómy disfunkčnej rodiny
  Ovplyvnená disfunkčnosť zo strany rodiny
  Typológia rodín vo vzťahu k sociálnemu problému
  Formy rodinného spolužitia
  Z hľadiska úplnosti môžeme rodiny rozdeliť na
  Na základe pôvodu detí môžeme rodiny rozdeliť na
  Podľa rozdelenia autority, moci a rozhodovania v rodine
  Z hľadiska sexuálnej orientácie partnerov
  Z hľadiska funkčnosti Dunovský
  Typy nefunkčných rodín
  Sociálna práca s rodinou – klien
  Nástroje dotazníka funkčnosti rodiny
  Funkcie rodiny
  Typy soc. služieb poskytovaných dysfunkčným rodinám
  Dotazník funkčnosti rodiny
  Výsledok DFR umožnil definovať 4 nasledujúce typy rodín
  Výzman protektívych faktorov pre rodinu – ich prehľad
  Problémová rodina
  Skupinová práca s rodinami poskytuje viaceré možnosti
  Rodinné poradenstvo
  Ciele sociálnej práce s rodinou
  Terapeutické služby
  Rodičovské diskusné skupiny

Zdroje:
 • BENTOVIM, A.: Týraní a sexuální zneužívaní v rodinách, Grada 1998. ISBN - -
 • BRICHTOVA L. –REPKOVÁ, K.: SOCIÁLNA OCHRANA STARŠÍCH OsôB A OsôB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – VYBRANÉ ASPEKTY, EPOS, Bratislava, 2009. ISBN 978-80-8057-797-1
 • DUNOVSKÝ, J. – DYTRICH, Z. – MATEJČEK, Z. a i.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. Vyd. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5
 • GABURA, J., Pružinská, J.: Poradenský proces. 1. vyd. Praha: SLON, 1994. ISBN 80-85850-10-9
 • GALÁŠ, J.: Sociálna politika štátu. In. Radičová, I. (ed.): Sociálna politika na Slovensku. 1. Vyd. Bratislava: S. P. A. C. E., 1998, s. 98. ISBN 80-967403-7-7
 • GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. 2. Vyd. Bratislava: UK 1999. ISBN 80-223-1342-4
 • GARDNER, A.: Rozvod a čo ďalej? I. vyd. Martin: Osveta,1991. ISBN 80-217-0328-8
 • GOLEMAN, D.: Emoční inteligence (Proč muže být emoční inteligence duležitejší než IQ). Praha: Columbus,1997. ISBN 80-85928-48-5
 • HAŠTO, J.- Vzťahová väzba Ku koreňom lásky a úzkosti, vydavateľstvo F, Trenčín, 2005, ISBN 80-88952-28-X
 • KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součast profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4 vydanie Praha: Portál, 1997, s. 147. ISBN 80-7178-429-X
 • KOVAŘÍK, J.: Náhradní rodinná péče. In: Děti a společnost, Vydáva Stredisko pro náhradní rodiinnou péči, Praha, 2001, česko-slovenský časopis, ročník IV, číslo 1, s. 29-32.
 • KŘIVOHLAVÝ, I.: Já a Ty o zdravých vztazích medzi lidmi. Praha: Avicenum, 1986. ISBN 08-042-86
 • LUBELCOVÁ, G.: Kriminalita v kontexte sociálnej transformácie na Slovensku. In: Radičová, I. (ed): Vieme čo odmietame a vieme čo chceme? (Životné stratégie občanov Slovenska). Bratislava: S.P. A. C. A., 1998, s. 119-141.
 • MAJERČÍKOVÁ, J.: Súčasná rodina v prevencii drogových závislostí dieťaťa v predškolskom veku. Dizertačná práca, PF UK v Bratislave, 2003.
 • MATĚJČEK, Z.: Co deti nejvíc potrebují. 2. Vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-058-8
 • MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. I vydanie, Sociologické nakladateľstvo, Praha 1993. ISBN 80-901424-7-8.
 • MOŽNÝ, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). 1. Vyd. Brno: Blok, 1990. ISBN 80- 7029018-8
 • OKRUHLICA, Ľ.: Princípy liečby závislosti od drog, Inštitút drogových závislostí CPLDZ, Bratislava, 1999, ISBN 80-89001-03-3
 • ONDREJKOVIČ, P: Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a sociológie mládeže. 1. Vyd. Bratislava: Veda 1997a. ISBN 80-224-0476-4
 • ONDREJKOVIČ, P: Negatívne stránky individualizácie mládeže. 1. Vyd. Bratislava: PedF UK, 1997b. ISBN
 • ONDREJKOVIČ, P: Agresia, agresivita, hostilita a násilie. In: ONDREJKOVIČ, P. (ed)- BREZÁK, J. –
 • OLÁH, M. – ROHÁČ, J. –SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA,BRATISLAVA 2008, ISBN 978-80-89271-35-1
 • VLČKOVÁ, M.: Sociálna patológia. Bratislava:PedF UK, 1999a, s. 41-54.
 • ORGOŇASOVÁ, M.: Možnosti štátu garantovať kvalitu života rodín so zdravotne postihnutým členom. In: Rodina ako predmet vedy (Zborník príspevkov.) Bratislava: MSŠR, 1994, s. 13-16
 • RADVAŇOVÁ,S. KOLUCHOVÁ, J., DUNOVSKÝ, J.: Výchova detí v náhradní péči, Praha, 1980, s. 15 ISBN-
 • PROJEKT TRANSDRUG: Zlepšovanie kvality a relevancie výcviku v oblasti závislostí, Oblastný výbor Csemadok, Dunajská Streda, 2003, ISBN- 80-89001-24-6
 • PRIEKOPOVÁ, J. a i.: Děti jsou hosté, který hledají cestu. 1. vyd. Praha: Portál 1995. ISBN –
 • PREVENDÁROVÁ, J.: Rodina s postihnutým dieťaťom, 1998, Nové Zámky, s.11. ISBN -
 • ŘEZNÍČEK, I..: Metódy sociální práce. 1. vyd. Praha: Slon, 1994. ISBN 80-85850-00-1
 • THOLTOVÁ, J. a i.: Násilie v škole.1. vyd. Orava: Oáza, stredisko prevencie závislostí, 2000. ISBN 80-967747-6-X
 • SCHOOLER, J. E.: Adopcia - Vzťah založený na sľube. I vydanie, Btarislava, Liama, 1999. ISBN – 80-967954-2-2
 • STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka.1. vyd. AD, 1996. ISBN 80-967589-0-X
 • ŽILINČÍK, J.: „Bežné násilie v rodine. I. Empatia, roč.3, 1994, č. 3, s. 26-29.
 • CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ: Zborník prednášok z celoslovenského odborného kurzu Poradenstvo pre oblasť závislostí, November 2003
 • Interná norma 10/2004 o sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti, ÚPSVaR Bratislava