Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Rodinné právo (rozobraté zákony a vysvetlenie jednotlivých častí)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42457
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 354 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem a predmet rodinného práva. Postavenie rodinného práva v systéme práva
Rodinné právo je súhrn právnych noriem upravujúcich osobné vzťahy a s nimi súvisiace niektoré vzťahy majetkovej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, ako aj vzťahy ich napodobňujúce alebo nahradzujúce.
Predmetom rodinného práva sú tri základné druhy rodinnoprávnych vzťahov:
-    vzťahy medzi manželmi: vznikajú ma základe slobodného a dobrovoľného prehlásenia muža a ženy, že spolu uzatvárajú manželstvo.
-    vzťahy medzi rodičmi a deťmi (a ich prostredníctvom aj medzi ďalšími príbuznými):
-    vzťahy náhradnej rodinnej výchovy: vzťahy nahrádzajúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (pestúnska starostlivosť, opatrovníctvo, zverenie dieťaťa do výchovy inému občanovi); vzťahy napodobňujúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (osvojenie).
Postavenie rodinného práva v systéme práva
Rodinné právo sa odčlenilo z hľadiska historického vývoja z občianskeho práva. Bolo považované za samostatné odvetvie systému práva s ohľadom na špecifický predmet právnej úpravy. Chápalo sa ako súčasť súkromného práva. Inherencia štátu spôsobila, že rodinné právo sa dostalo na hranicu medzi verejné právo a súkromné právo.
Princípy RP
Princípy sú súborom všeobecných právnych kategórií, ktoré je možné formulovať na základe teoretického zovšeobecnenia tých charakteristík spoločenských vzťahov, ktoré sú pre právnu reguláciu týchto vzťahov významné. Je možné vymedziť také všeobecné princípy, ktoré sú príznačné pre všetky druhy rodinnoprávnych vzťahov.
Princíp blaha dieťaťa: do istej miery sa v tomto princípe premieta zmysel existencie rodinného práva. Zákonodarca hovorí o záujmoch dieťaťa, ale i o záujmoch spoločnosti, o ktorých predpokladá, že sú zhodné. Takéto chápanie je už prekonané
Princíp rovnosti subjektov rodinného práva – žiaden zo subjektov nesmie druhému subjektu jednostranne ukladať povinnosti ani jednostranne naňho prevádzať práva a žiaden zo subjektov rodinnoprávneho vzťahu nie je spôsobilý autoritatívne rozhodovať o právach a povinnostiach vznikajúcich z rodinnoprávnych vzťahov
Princíp solidarity: subjekty plnia voje povinnosti v rámci svojich schopností a možností. Podľa článku VI. zákona o rodine „Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.
Princíp zvýšenej ochrany manželstva a rodičovstva – ide o princíp ústavný, ktorého konkrétne vyjadrenie je však problematické.


Kľúčové slová:

rodina

pestúnstvo

vyživovacia povinnosť

opatrovníctvo

právne skutočnosti

rodinoprávne vzťahy

manželstvo

rodičovstvo

štátna intervencia

opatrovníctvoObsah:
 • Pojem a predmet RP. Postavenie rodinného práva v systéme práva
  Postavenie rodinného práva v systéme práva
  Princípy RP
  Právne skutočnosti v RP
  Subjektívne právne skutočnosti
  Súčasné demografické, sociologické, politologické a sociálne zmeny rodiny v SR
  Rodinnoprávne vzťahy a ich prvky
  Subjekty rodinnoprávnych vzťahov
  Predmet a obsah rodinnoprávnych vzťahov
  Vývoj právnej úpravy RP po r. 1945 a základné rysy jeho vývoja
  Súkromnoprávny prvok a verejnoprávny prvok RP
  Uzavretie manželstva, jeho predpoklady a podmienky, formy
  Neplatnosť a zdanlivosť uzavretia manželstva
  Práva a povinnosti manželov
  Zánik manželstva – všeobecne
  Spôsoby zániku manželstva a ich právne následky
  Hmotnoprávne podmienky rozvodu a dôvody rozvratu manželstva
  Procesnoprávne podmienky rozvodu
  Určenie rodičovstva
  Určenie otcovstva
  Konanie o určenie otcovstva
  Zapretie otcovstva
  Umelé oplodnenie a jeho právne predpoklady pre určenie rodičovstva
  Všeobecne o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi
  Rodičovské práva a povinnosti a ich obsah
  Určenie mena a priezviska dieťaťa
  Úprava styku rodiča a dieťaťa
  Práva a povinnosti dieťaťa voči rodičom
  Obmedzená spôsobilosť dieťaťa
  Postavenie a ochrana práv dieťaťa v ZR a jej korešpondujúci vzťah s Konvenciou OSN o ochrane práv dieťaťa
  Všeobecne o vzťahu autonómie rodiny a štátnej intervencie
  Úlohy súdov pri starostlivosti o deti
  Opatrovníctvo podľa ZR a OZ
  Ústavná výchova ako forma prevýchovy
  Náhradná rodinná výchova – všeobecne
  Nezrušiteľné osvojenie
  Konanie o osvojenie
  Právne následky osvojenia
  Zrušenie osvojenia
  Osvojenie do cudziny
  Pestúnska starostlivosť
  Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana
  Všeobecne o vyživovacej povinnosti
  Druhy vyživovacej povinnosti a ich predchádzanie
  Vznik a zánik vyživovacej povinnosti
  Konanie o určenie výživného – všeobecne
  Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom
  Konanie súdu o vyživovacej povinnosti
  Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom
  Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
  Príspevok na výživu rozvedeného manžela
  Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
  Medzinárodnoprávne dokumenty v oblasti rodinnoprávnych vzťahov