Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42453
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
4 135 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Sociálna psychológia (SP) – je základná psychologická disciplína, ktorá sa zaoberá psychologickými aspektami medziľudských vzťahov. Pojem „sociálny“ je z latin. slova „socius“, t.j. spoločník, druh. Skúma skupiny ľudí a ich psychické procesy.

Predmet sociálnej psychológie:
● osobnosť v sociálnom systéme
● sociálna interakcia - kontakt jednotlivca a iných jednotlivcov
● sociálne prostredie
● životné situácie v sociálnom prostredí
„ Predmetom SP sú psychologické aspekty medziľudských interakcií.“ (M. Nakonečný)

Sociálna psychológia sa zameriava na skúmanie jednotlivca v sociálnom prostredí, ktoré tvoria iní jednotlivci a malé sociálne skupiny v rôznych sociálnych skupinách. Zaujíma sa o priebeh interakcie medzi jednotlivcom a inými jednotlivcami, ako interakcia na jednotlivca pôsobí, ako on sám interakciu ovplyvňuje.

História sociálnej psychológie
SP – jedna z najmladších psychologických disciplín. Dejiny SP ako vednej disciplíny začínajú na prelome 19. a 20. stor. No už dávno pred tým existovali v spoločnosti javy, ktoré sú premetom SP (socializácia, komunikácia, agresia,…). Vývoj SP možno rozčleniť na 3 etapy:
1. etapa: do polovice 19. stor.
- rozvoj sociálno-psychologických myšlienok v praktickom živote spoločnosti a
práca filozofov. Ľudstvo si sociálnosť človeka uvedomovalo v podstate od začiatku
svojej existencie.
- sociálne javy boli známe u príslušníkov primitívnych kmeňov (rituály, tance,
náboženské brady).
- rečnícke umenie v Grécku a Ríme využívalo sociálnopsychologické zákonitosti
ovplyvňovania ľudí (Aristoteles).
- práca filozofov tzv. filozofické hľadanie prameňov sociálneho správania (
T.Hobbes, J. Locke, J.J.Rousseau, M.V.Lomonosov…)
2. etapa: polovica 19. stor. – po 2. svetovú vojnu
- obdobie revolučných rokov, vojnových nepokojov, spoločenských konfliktov, ktoré
mali masový charakter – psychológia národov
- Darwinova teória evolúcie a prežitia
- založenie prvého psychologického laboratória v roku 1879 – W.Wundt
- vychádza prvá kniha, kde sa oficiálne a pravidelne používa pojem „sociálna
psychológia“, napísali ju v roku 1908 nezávisle od seba: Európan W. McDougall a
Američan E.A Ross. 1908 – medzník pre vymedzenie SP ako vedy.

Kľúčové slová:

sociálna psychológia

sociológia

introspekcia

pozorovanie

sociometria

socializácia

interpersonálne správanie

taxonómia hodnôt

sociálna percepcia

posturológiaObsah:
 • Definujte SP
  Def.predmet SP
  Kedy a kto založil 1.ps.laboratórium?
  SP a vzťah k iným vedným disciplínam
  Rozdiel SP a sociológia
  Metódy SP
  Introspekcia
  Pozorovanie
  Experiment
  Dotazník
  Druhy otázok
  Výhody a nevýhody dotazníka
  Druhy postojových škál
  Rozhovor
  Sociometria
  Zakladateľ sociometrie
  Sociogram
  Čo zistíme sociometriou
  Analýzy produktov
  Sociálna kompetencia osobnosti
  Sociálna zrelosť
  Socializácia
  Funkcie socializácie
  Prostredie socializácie
  Schutzove typy interpersonálneho správania(4)
  Rodina, trieda, pracovná skupina
  Práca
  Socializačný efekt
  Prispôsobenie
  Fázy socializácie
  Soc.rola
  Zákl.formy soc.učenia
  Napodobňovanie
  Stotožňovanie
  Preb.úloh
  Soc.status
  Spôsoby socializácie
  Základ.aspekty socializácie
  Postoje
  Zdroje postojov
  Znaky postojov
  Multiplexita postojov
  Postojový trs
  Postojová integrácia
  Utváranie postojov – metódy
  Hodnoty a ich taxonómia
  Zložky postojov
  Druhy postojov
  Konflikt postojov
  Typy postojov
  Kongruentné postoje
  Nekongruentné postoje
  Čo ovplyvňuje zmeny postojov
  Propaganda
  Faktory zmien postojov
  Predsudky
  Sociálna percepcia
  Zložky soc.percepcie/Boroš/
  Expektačná zložka
  Afektívna zložka
  Atribučná zložka
  Chyby soc.percepcie
  Komunikácia
  Neverbálna komunikácia
  Verbálna komunikácia
  Chronemika
  Proxemika
  Zóny proxemiky
  Haptika
  Posturológia
  Haptika
  Mimika
  Paralingvistika
  Interakcia
  Proces interakcie
  Sociálny styk
  Motív
  Funkcie motivácie
  Štruktúra motivácie
  Maslowova hierarchia potrieb
  Motivácia k činnosti
  Dvojdimenzionálna štr.potrieb
  Potreby
  Motivácia úspešného výkonu
  Afiliácia
  Sociálna spravodlivosť
  Soc.správanie
  Soc.normy
  Druhy soc.potrieb
  Rešpektovanie noriem správania
  Konformita
  Procesy, ktoré prispievajú ku konformite
  Kooperácia
  Faktory, podmieňujúce kooperáciu
  Kooperatívnosť
  Súperenie
  Hostilné správanie
  Agresia
  Hostilita
  Frustrácia
  Agresia
  Prosociálne správanie
  Motivácia prosoc.správania
  Altruistické správanie
  Sociálna výmena
  Sociálne norma
  Interiorizovaná norma
  Reciprocita
  Norma soc.zodpovednosti
  Empatia
  Konflikt
  Stres
  Negat.reakcie na záťaž
  Pozit.reakcie na záťaž
  Sebaregulačné mechanizmy
  Soc.skupiny
  Znaky soc.skup.
  Skupinové členstvo
  Vzťah člena a skupiny
  Malá, stredná a veľká skupina
  Reálne skupiny
  Primárna skupina
  Sekundárna skupina
  Členská skupina, referenčná skupina, negat.refer.skup
  Vlastná skupina
  Formálna skupina
  Neformálna skupina
  Spoloč.org
  Skup. Z hľadiska priestoru
  Skup. Z hľad.časového
  Otvorené skupiny
  Zatvorené skupiny
  Interaktívne skupiny
  Koaktívne skupiny
  Kontraaktívne skupiny
  In-skupina
  Out-skupina
  Význam noriem v skupine
  Cieľ skupiny
  Normy skupiny
  Štruktúra skupiny
  Súdržnosť skupiny
  Atmosféra skupiny
  Skupinová dynamika
  Vodca a vedúci
  Formálny vodca
  Neformálny vodca
  Funkcie vodcu
  Autokratický vodca
  Demokratický vodca
  Porovnanie vodc.štýlov
  Veľké skupiny
  Kultúrne vzorce
  Obyčaje a zvyky
  Mravy
  Tabu
  Osvojovanie kultúrnych vzorcov
  Dav
  Vlastnosti davu
  Vodca v dave
  Typy správania
  Mechanizmy davu
  Druhy davu
  Záťaž , stres
  Zvládanie záťaže - rozdelenie
  Frustrácia ,deprivácia- rozdelenie
  Konflikt-rozdelenie
  Osobnosť
  Temperament a typy
  Charakter
  Teórie osobnosti / stačí vymenovať , predstaviteľa a jednu vetu/

Zdroje:
 • Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995
 • Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácia? Bratislava: SPN, 1992
 • Čechová, V., Mellanová, A.: Sociální psychologie. Brno: IPPV, 1997
 • Sollárová, E. Szabó, I.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Nitra: PF, 1992
 • Výrost, J., Slaměník, I.: Sociálna psychológia. Praha: ISV, 1997
 • Ruisel,I. Osobnosť a poznávanie. Bratislava:Ikar, 2007
 • Kollárik, T.: Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1992
 • Nekonečný, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia 1999
 • Helus,Z.:Sociální psychologie pro pedagogy,Praha, Grada,2007
 • Říčan, P.:Psychologie,Praha, Portál,2009
 • Smékal, V.: Psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Barrister&Principal, Praha 2002.
 • Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. SNP, Praha 1983.
 • Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Management Press, Pha 1993, 1996.
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Psychodiagnostické a didaktické testy, Ba 1982.
 • Hall, C.S., Lindzey G.: Psychológia osobnosti. SPN Bratislava 1997.
 • Smékal, V.: Přehled psychologie osobnosti. SPN, Praha 1985.
 • Drapela,K.: Přehled teórii osobnosti. Praha 1997.
 • Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál 2001.
 • Bratská, M.: Príprava na život alebo ako zvládať stres. Bratislava 2001.