Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Právo životného prostredia - vypracované otázky na priebežné hodnotenie

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45986
Posledná úprava
06.07.2015
Zobrazené
844 x
Autor:
akissis
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ochrana, tvorba životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov ako súčasť pojmu starostlivosti o životné prostredie
Predmetom úpravy práva životného prostredia (environmentálneho práva) je správanie človeka vo vzťahu k ŽP, t. j. regulácia jeho vplyvov na stav ŽP, zložiek ŽP a prírodných zdrojov.

Cieľom regulácie (základným a východiskovým - určuje princíp trvalo udržateľného rozvoja) tejto oblasti práva je dosiahnuť priaznivý stav životného prostredia, ktorý by umožnil existenciu a zdravý rozvoj nielen súčasnej generácii, ale i budúcim generáciám, a optimálny vzťah medzi takýmto stavom životného prostredia a ekonomickým reprodukčným procesom (modelmi spotreby); ďalšie ciele - záchrana prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability, všestranná ochrana vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.

Starostlivosť o životné prostredie (jeden zo základných pojmov) - označuje právom regulované správanie právnických a fyzických osôb v rámci ochrany životného prostredia, tvorby životného prostredia a využívania prírodných zdrojov. Ide o zastrešujúci pojem vo vzťahu k ďalším právnym pojmom - ochrana, tvorba životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov, ktoré sú jeho súčasťou (netreba si ich zamieňať - vyjadrujú rôzne ciele starostlivosti o ŽP).

Ochrana životného prostredia - predstavuje ľudskú aktivitu, ktorá smeruje k udržaniu želateľnej kvality životného prostredia (nevyhnutnosť chrániť existujúci stav životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi). Činnosť, pri ktorej sa uplatňujú také opatrenia vo vzťahu k životnému prostrediu, ktoré zabraňujú protiprávnemu správaniu osôb. Pojem ochrana životného prostredia vymedzil zákon č. 17/1992 Zb. - podľa § 9 zákona ochrana životného prostredia „zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje". Výslovne zdôrazňuje prevenčný aspekt ochrany životného prostredia; vychádza z myšlienky, že je technicky ľahšie i finančne menej nákladné predchádzať nepriaznivým následkom na životné prostredie než ich následne zmierňovať a likvidovať (napr. s využitím technických prostriedkov), navyše mnohé zo spôsobených nepriaznivých následkov nie sú odstrániteľné.

Kľúčové slová:

právo životného prostredia

2.ročník

právo

UNIBA

PŽPObsah:
 • 1. Ochrana, tvorba životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov ako súčasť pojmu starostlivosti o životné prostredie
  2. Životné prostredie a zložky životného prostredia
  3. Princípy práva životného prostredia Slovenskej republiky
  6. Pramene právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie
  7. Ústavnoprávna úprava starostlivosti o životné prostredie
  9. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov - právna analýza
  10 . Sústava orgánov štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie
  12. Rozhodnutia orgánov štátnej správy v oblasti starostlivosti vydávané v správnom konaní
  14. Rozhodnutia, vyjadrenia a posudky dotknutých orgánov. Registrácia. Autorizácia. Osvedčenie.
  15. Výkon štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.