Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Občianske právo hmotné a procesné

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42447
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 530 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojem, povaha a charakteristické znaky občianskeho práva.
Občianske právo je právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu.
- majetkové vzťahy - sú také spoločenské vzťahy, ktoré sa týkajú majetku či majetkových hodnôt, patria sem vlastnícke vzťahy, vzťahy disponovania majetkom, odplatné poskytovanie prác a výkonov. Nezaraďujeme sem však všetky majetkové vzťahy (sú to podskupiny vzťahov, ktoré sa týkajú majetku a peňazí). Patria do príbuzných odvetví občinakeho práva ako obchodné, finančné, pracovné a správne právo.
- osobné a osobnostné vzťahy – vznikajú v súvislosti s ochranou určitých aspektov ľudskej osobnosti ako:
a) ochrana telesnej integrity, osobnej slobody, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti b) ochrana prejavov osobnosti zachytenej na hmotnom substráte (písomnosti) zvukové a obrazové záznamy
c) ochrana mena fyzickej osoby /FO/ako aj názvu právnickej osoby /PO/
- osobnomajetkové vzťahy – sú právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti:
a) autorskoprávne vzťahy,
b) právne vzťahy vynálezcov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov,
c) právne vzťahy k úžitkovým vzorom,
d) právne vzťahy k topografiám polovodičových výrobkov,
e) právne vzťahy k odrodám rastlín a plemänám zvierat.
...

Kľúčové slová:

občianske právo

občiansky zákonník

právne skutočnosti

právne úkony

preklúzia

premlčanie

vlastnícke právo

FO

POObsah:
 • Pojem, povaha a charakteristické znaky občianského práva.
  Miesto občianskeho práva v systéme práva.
  Pramene občianskeho práva
  Systematika Občianskeho zákonníka.
  Právne skutočnosti – charakteristika (pojem), druhy.
  Právne úkony – pojem, druhy, znaky.
  Náležitosti právnych úkonov
  Vznik právnych úkonov a obsah právnych úkonov.
  Právne následky, vadnosti právnych úkonov
  Neplatnosť právnych úkonov – absolútna, relatívna, odporovateľnosť.
  Občiansko právny vzťah – pojem, charakteristické znaky, prvky.
  Subjekty občiansko-právnych vzťahov
  FO – spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony.
  Právnické osoby / PO / – pojem, znaky, druhy PO.
  Vznik a zánik PO
  Štát ako účastník obč.pr.vzťahov.
  Zastúpenie – pojem, charakteristika, druhy.
  Predmet obč.pr.vzťahov – pojem, charatkeristika.
  Druhy subjektívnych práv – absolútne a relatívne práva.
  Ochrana občianskych práv
  Premlčanie.
  Preklúzia.
  Vecné práva – pojem, charakteristika, druhy.
  Vlastnícke práva – pojem, charakteristika.
  Držba
  Vydržanie
  Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pojem, znaky, charakteristika
  Vecné práva k cudzej veci – pojem, podstata, druhy
  Dedič, pojem, neopomenuteľný dedič, nespôsobilý dedič
  Vydedenie
  Nadobudnutie dedičstva
  Ochrana oprávneného dediča
  Dedenie zo zákona
  Dedičské skupiny
  Dedenie zo závetu
  Proces
  Právomoc súdov v obč.súdnom konaní – pojem, druhy.
  Princípy a zásady obč.súdneho konania
  Ústavnoprocesné zásady
  Procesné zásady
  Príslušnosť súdov v Obč.súdnom konaní – vecná, miestna, funkčná príslušnosť
  Spôsobilosť byť účastníkom Obč.súdneho konania
  Procesná spôsobilosť účastníkov Obč.súdneho konania
  Procesné zastúpenie
  Činnosť súdu pred začatím konania – všeobecná charakteristika
  Predbežné opatrenia
  Zabezpečenie dôkazov
  Konanie na súde prvého stupňa – všeobec.charakteristika, procesné podmienky
  Náležitosti návrhu na začatie konania, zmena návrhu a späť vzatie návrhu na začatie konania
  Dokazovanie – priebeh dokazovania (navrhovanie dôkazov, zadováženie dôkazov, vykonanie dôkazov, hodnotenie výsledkov dokazovania).
  Jednotlivé dôkazné prostriedky – charakteristika
  Súdne rozhodnutia – podstata a význam súdneho rozhodnutia
  Druhy súdnych rozhodnutí a ich triedenie
  Právoplatnosť súdnych rozhodnutí
  Vykonávateľnosti súdnych rozhodnutí
  Opravné prostriedky – všeobecná charakteristika a triedenie opravných prostriedkov
  Odvolanie – podmienky odvolania, náležitosti odvolania, účinky odvolania