Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Metódy sociálnej práce s komunitou

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42451
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 767 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podrobný materiál k predmetu Metódy sociálnej práce s komunitou. Vhodný aj do štátnic aj ku skúške. TEORETICKÉ ZÁKLADY A PRAKTICKÉ POZNATKY: Psychológia: (klinická, pedagogická, psychológia osobnosti), Sociológia, Sociálna psychiatria. Vysvetlenie pojmov ako sú: Skupina, skupinová dynamika, Tenzia, kohézia, parataxická distorzia, skupinová psychoterapia, interakčný a nápravný model, Bálintovská skupina, skupinové poradenstvo, terapeutická komunita, modely...

1. Príslušnosť k spoločenskej skupine. Príslušnosť človeka k určitým skupinám. Sociálne systémy.
Skupinová príslušnosť:
- príslušnosť k spoločenskej skupine ( rodina, školská, pracovná)
- príslušnosť človeka k určitým skupinám je základným determinantom jeho psychiky
- človek vstupuje do skupín a v procese socializácie skupina „vstupuje“ do človeka (Eis, 1994)
- keď skúmame ľudské správanie, zisťujeme nielen všeobecnú platnosť toho, že ľudia žijú vždy v sociálnych systémoch, ktoré ich držia pri sebe, ale naviac i to, že všeobecne konajú takým spôsobom, aby boli svojimi blízkym prijatí a potvrdení (Goldschnidt, In. Yalom, 1999)
- v skupine všetci potrebujú uznanie, ocenenie. Preto treba osobu v tej jeho roli prijať – bezvýhradne, neklásť podmienky („mám ťa rada, keď budeš...“). Ľudí treba akceptovať takých, akí sú. Ináč sú často neistí, útlocitní,... Vnútorne treba byť vysporiadaný.Príslušnosť k určitej spoločenskej vrstve, resp. spoločenskej skupine podmieňuje myslenie a konanie človeka.
...

2. Charakteristika skupín. Ciele skupinovej práce. Pravidlá skupinovej práce. 
Skupina – je združenie ľudí, kt. sa poznajú buď osobne (tvárou v tvár), alebo sú vzájomne niečím spojení. Človek je schopný kvalitne existovať len ako člen skupiny a väčšinou patrí k viacerým skupinám súčasne. V priebehu celého života prechádza rôznymi skupinami, ktoré môžu byť uzavreté alebo otvorené a vzájomne sa prelínajúce. Život v skupine vyjadruje základnú ľudskú potrebu zdieľať spoluvytvárať, dávať a brať uskutočňovať sa vo vzťahoch. Ľudia sa učia rozumieť sebe i druhým, hľadať vhodné riešenia problémov, učia sa nachádzať spôsoby, aby ich osobné potreby a záujmy neboli v rozpore zo záujmami skupiny do ktorej patria. Sociálna práca so skupinou venuje primárne pozornosť skupine a sekundárne jednotlivcovi, zameraná je na dosahovanie cieľov, väčšina si ich skupina zadefinuje sama. Hlavným cieľom je maximalizácia vzájomnej pomoci a vývoj skupiny k autonómii. Skupina má spoločný problém.

Skupinová práca: je práca v zoskupení ľudí, ktorá sa vyznačuje vzájomnou podporou, poskytovaním informácii, je v nej osobnostný rast, odstraňujú sa chorobné symptómy, pripravuje sa v nej návrat do bežného života, pochopenie vlastných zlých vzorcov správania, čo je nevyhnutným krokom k jeho následných zmenách v zmysle sociálnej adaptácie.

Je realizovaná s väčším počtom sociálnych klientov (malé a stredné soc. skupiny), pri ktorej sa využívajú špecifiká skupinovej práce v prospech jednotlivcov v skupine a celej skupiny. Pomáha ľuďom žijúcim na určitom územnom celku pri riešení konkrétnych životných situácií.

Ciele skupinovej sociálnej práce:
• pomáhať členom skupiny, aby sa učili aktívnej účasti na živote skupiny
• rozvojom skupiny prispieť k rozvoju individuálnych potenciálov jej členov
• zabezpečovať prirodzený vzrast a rozvoj sociálneho fungovania členov skupiny • zabraňovať sociálnej dysfunkcii u členov
• poskytovať pomoc a oporu členom skupiny.
...

Kľúčové slová:

komunita

sociálna práca s komunitou

skupina

skupinová práca

skupinová psychoterapia

skupinové poradenstvo

sociálne poradenstvo

komunitná prácaObsah:
 • 1. Príslušnosť k spoločenskej skupine. Príslušnosť človeka k určitým skupinám. Sociálne systémy.
  2. Charakteristika skupín. Ciele skupinovej práce. Pravidlá skupinovej práce.
  3. Primárna skupina. Druhy umelých skupín. Johariho okno.
  4. Vývojové štádiá uzatvorenej skupiny. Tenzia. Kohézia. Parataxická distorzia (prenos). Korektívna emočná skúsenosť.
  5. Skupinová dynamika. Projekcia minulých skúseností a vzťahov do aktuálnych interakcií. Tvorba podskupín. Vzťahy jedincov a skupiny. Vývoj skupiny v čase.
  6. Skupinová psychoterapia. Ciele skupinovej psychoterapie. Zábrany k skupinovej psychoterapii.
  7. Sociálny pracovník v skupinovej práci – profesionálne kompetencie, zručnosti.
  8. Modely sociálnej práce. Interakčný model. Sociálne orientovaný model. Nápravný model.
  9. Bálintovská skupina. Expozícia prípadu. Otázky. Fantázie. Praktické námety k riešeniu. Vyjadrenie protagonistu.
  10. Skupinové poradenstvo. Zákon 448/2008 Z.z. Základné sociálne poradenstvo. Špecializované sociálne poradenstvo.
  11. Terapeutická komunita v širšom poňatí. Terapeutická komunita v užšom poňatí.
  12. História TK. Demokratické TK (psychiatrickí klienti). Hierarchické TK (závislí klienti). Synanon-1958- Santa Monica v Kalifornii (Dederich).
  13. Základné východiská TK. Rozdelenie času v TK. Dizajn práce.
  14. Vybrané účinné faktory TK. Sebaodhalenie. Sebaporozumenie. Akceptácia. Učenie sa z interpersonálnych aktivít..
  15. Vybrané účinné faktory TK a skupinovej práce. Katarzia. Vedenie. Univerzabilita. Altruizmus. Zástupné učenie. Vdýchnutie nádeje
  16. Hlavné zásady TK a skupinovej práce. Aktívny podiel klienta na liečbe, spoluúčasť. Vzájomná obojstranná komunikácia. Rovnoprávnosť v rozhodovaní. Kolektivita (pospolitosť). Permisivita. Sociálne učenie.
  17. Komunita. Druhy komunít. Stratégia práce s komunitou. Ciele práce s komunitou.
  18. Komunitná sociálna práca. História komunitnej sociálnej práce. Komunitná práca.
  19. Etapy komunitnej práce Etapa získavania informácií. Etapa kvalifikácie a kvantifikácie sociálneho problému. Etapa navrhovanie projektov sociálnych opatrení. Etapa realizácie sociálnych opatrení. Etapa vyhodnotenia. Etapa sociálnej rehabilitácie. Etapa prevencie návratu soc.pat. javov
  20. Modely komunitnej práce. Komunitná starostlivosť. Komunitná organizácia. Komunitný rozvoj. Komunitné plánovanie. Komunitné vzdelávanie. Komunitná akcia. Feministická komunitná práca. Antirasistická komunitná práca
  21. Vnútorná štruktúra sídelnej komunity. Pozitívne aktívni jednotlivci. Negatívne aktívni jednotlivci. Neutrálni jednotlivci Jednotlivci s prirodzenou autoritou. Jednotlivci a formálnou autoritou. Ovplyvňovatelia mienky v komunite