Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42458
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
2 844 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podrobný materiál k predmetu: Metódy SP s jednotlivcom. Je to spracovanie a doplnenie publikácií Vereš, Slovák - Metódy SP. Stačí ku skúške.
 (Ondrušová, 2010):
Teoretické poznatky sociálnej práce sa aplikujú do praxe prostredníctvom metód sociálnej práce.
Metóda: postup ako analyzovať a riešiť socálny problém jednotlivca, skupiny či celku.  V tejto aplikácii je dôležité poznanie znakov sociálnej práce, ktorými sú:
-    funkcie a ciele sú v súlade s funkciami celej spoločnosti,
-    motivácia klientov ku zmene ( prevláda nad direktívou či represiou)
-    k zmene nedôjde za krátky čas.
Poznanie týchto znakov vedie sociálnu prácu k tomu, aby ho prvé neúspechy neodradili a aby si zvolil vhodnejšie metódy. Každý sociálny pracovník zhromažďuje údaje, študuje sociálnu situáciu, triedi materiál, plánuje a navrhuje za participácie klienta plán riešenia, zaznamenáva výsledky. Z toho vyplýva niekoľko etáp sociálnej práce:
-    Evidencia: prvý kontakt, hľadanie možnosti vzájomného dorozumenia, zistiť kde vidí klient svoj problém
-    Diagnostika: zisťovanie a hľadanie príčin, identifikácia problému ( rozhovor, anamnéza, analýza správa a posudkov.)
-    Navrhovanie riešenia: hľadanie spôsobov a riešenia stavať na pozitívnych vlastnostiach klienta.
-    Intervencia: realizácia, informovať o situáciácií a možných následkoch.
-    Zaznamenávanie: dokumentácia ( možnosť ďalšej intervencie).
Spôsoby práce na :
Mikro úrovni- sociálna práca s jednotlivcom
Mezo úrovni- sociálna práca so skupinou
Makro úrovni- sociálna práca s komunitou
Meta úrovni – sociálna práca so spoločnosťou

Tieto úrovne sa navzájom prelínajú  alebo môžu prebiehať súčasne. Úlohou sociálneho pracovníka je vyťažiť čo najviac informácii, vytvoriť priestor pre vzájomné vnímanie.
 
Tokárová ( 2003): Sociálny pracovník musí vedieť:
-    aktívne počúvať ( reflexia – čo hovorí, empatia – čo prežíva, rozhodnutie – načúvať zámerom klienta)
-    pracovať s otázkami ( jasné a zrozumiteľné otázky)
-    doceniť 1. kontakt ( oslovovanie menom)
-    doceniť ukončenie rozhovoru ( podporiť)
-    doceniť význam prostredia ( nerušené prostredie)
-    poznať podmienky zlyhania komunikácie
Dôležitá je aj neverbálna komunikácia ( mimika, gestika, posturika, haptika, proxemika).


Kľúčové slová:

metóda sociálnej práce

metodika sociálnej práce

metodológia

sociálna práca

sociálna prevencia

sociálne poradenstvo

plánovanie v sociálnej práciObsah:
 • 1. Definovanie základných pojmov
  Metóda sociálnej práce
  Metodika sociálnej práce
  Metodológia

  2. Historické pozadie rozvoja metód sociálnej práce
  Rôznorodé aspekty delenia metód
  Vlastné metódy sociálnej práce

  3. Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
  Sociálne hodnotenie a diagnostika
  Sociálna intervencia
  Krízová intervencia

  4. Sociálna prevencia
  Primárna
  Sekundárna
  Terciárna
  Sociálna patológia

  5. Sociálne poradenstvo
  Pojem sociálne poradenstvo
  Metódy práce s klientom
  Poradenské prístupy
  Komunikácia v poradenskom procese

  6. Sociálna terapia
  Vysvetlenie pojmu sociálna terapia
  Najčastejšie používané metódy v sociálnej terapii

  7. Moderné metódy sociálnej práce
  Projektovanie a plánovanie v sociálnej práci
  Mediácia
  Supervízia
  Manažment v sociálnej práci
  Dobrovoľníctvo ako metóda sociálnej práce
  Streetwork ako metóda sociálnej práce

  8. Etika v sociálnej práci
  Etický kódex sociálneho pracovníka

  9. Vzdelávanie v sociálnej práci
  Systém vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku

Zdroje:
 • Slovák,P.-Vereš,M.:Metódy sociálnej práce I,Bratislava, SAP,2006
 • Oláh,M.-Schavel,M.:Úvod do štúdia dejín SP(vybrané kapitoly),Bratislava,SAP,2006
 • Matoušek,O.:Metody řízení sociálni práce, Praha,Portál,2003
 • Tokárová,A.:Sociálna práca.Kapitoly z dejín, teórie a metodiky SP,Prešov,Akcent Print,2003
 • Mrázová,A.:Etický kódex sociálneho pracovníka,In:Zdravotníctvo a sociálna práca,Trnava FZaSP,2000
 • Zákon č.386/1997o ďalšom vzdelávaní
 • Gabura,J.-Pružinská,J.:Poradenský proces,Praha,Slon,1995
 • Ondrušová (2010), Levická - Metódy sociálnej práce...