Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Manažment projektov - Sabol, Macej - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48518
Posledná úprava
13.03.2024
Zobrazené
359 x
Autor:
jani6969
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Manažment projektov- Sabol, Macej- skriptá. Košice, 2001,
Tento uc ebny material je urc eny pre tych, ktorı sa rozhodli pre realizaciu zlozitych, strukturovanych aktivıt zameranych na dosiahnutie vopred definovanych cieóov pouziľ metody a techniky projektove ho manazmentu. Aplikacia toho prıstupu by mala zefektıvniľ, systematizovaľ a profesionalizovaľ ich c innosľ a zvysiľ pravdepodobnosľ dosiahnutia definovanych cieóov. Manazment projektov maveómi siroke pouzitie, vasim projektom mˆze byľ zalozenie novej firmy, zac atie vyroby, resp. vyvoja nove ho produktu, poskytovanie novych sluzieb zakaznıkom, presľahovanie kancelarie, ale aj vyvoj raketoplanu alebo organizacia olympijskych hier. Pochopenie obsahu tohto textu nepredpokladaziadne specialne vedomosti, stac ı zdravy rozum, ochota uc iľ sa a zakladne poznatky z manazmentu, matematiky a informac nych technologiı. Okrem poznatkov z projektove ho manazmentu, v tomto texte najdete aj informacie o niektorych podpornych programoch a zdrojoch, c i uz zahranic nych alebo domacich, urc enych pre male a stredne podniky, ale aj univerzity, samospravy a š alsie subjekty. Autori dufaju, ze aj predkladane poznatky z projektove ho manazmentu vam sprıstupnia vyuzıvanie tychto zdrojov, resp. urobia ho efektıvnejsım. Jednasa najm¨ o informacie o Piatom ramcovom programe financovanom EU , s ktorym maju autori prakticke skusenosti. Prehóadnou formou, bez naroku na uplnosľ su uvedene aj informacie o predvstupovych nastrojoch EU - programe PHARE, ISPA, SAPARD a niektorych domacich podpornych programov. Zakladne poznatky z projektove ho manazmentu, ktore mˆzete zıskaľ pomocou tohoto textu vam budu stac iľ k prıprave a realizacii jednoduchsıch projektov. D alsie rozvıjanie zruc nostı v tomto smere si bude samozrejme vyzadovaľ absolvovanie kurzov projektove ho manazmentu, studium odbornej literatury, ale najm¨ zıskavanie praktickych skusenostı pri prıprave a manazmente projektov (pretoze ani tato teoria nie je tak bohata, aby vas pripravila na vsetko, c o vas v praxi nakoniec stretne). Peter Macej je autorom prılohy “Software na podporu manazmentu projektov - MS Projectď, okrem toho mal na starosti graficku aj formalnu upravu cele ho dokumentu. Autorom ostatnych c astı je Tomas Sabol. Prıpadne komentare, poznamky a navrhy k obsahu tejto publikacie posielajte na adresu sabol@tuke.sk. Autori vam zelaju veóa radosti z objavovania novych poznatkov a uzitok z ich aplikacie. Tomas Sabol, Peter Macej

Kľúčové slová:

manažment projektov

zdroje

baseline

zoskupovanie úlohObsah:
 • O autoroch 7
  1 Kto a kedy potrebuje meto dy manzmentu projektu..........................15
  2 Pla novanie projektu ..............................................................................18
  2.1 Definıcia projektu ............................................................................................. 18
  2.2 Co je to projektovy manazment? ...................................................................... 19
  3 P¨Š fa z manazmentu projektu.............................................................20
  3.1 Fazy projektu .................................................................................................... 20
  3.2 Hlavne prıc iny neuspechu projektu .................................................................. 20
  3.3 Typy projektov.................................................................................................. 22
  4 Prva fa za: definovanie projektu ..........................................................23
  4.1 Definujte proble m............................................................................................. 24
  4.2 Studia uskutoc niteónosti ................................................................................... 24
  4.3 Co je proble m, resp. aka prılezitosľ sa ponuka?............................................... 25
  4.4 Termın ukonc enia projektu............................................................................... 25
  4.5 Definovanie cieóov projektu............................................................................. 26
  4.6 Ake kriteria budu pouzite na hodnotenie uspechu projektu? ........................... 29
  4.7 Odhad predbeznych zdrojov potrebnych pre realizaciu projektu..................... 29
  4.8 Identifikacia rizık a predpokladov.................................................................... 30
  4.9 Kto je kto pri manazovanı projektu .................................................................. 32
  4.10 Prıklad projektu ................................................................................................ 33
  5 Druha fa z: pla novanie projektu...........................................................35
  5.1 Dekompozıcia prac na projekte ........................................................................ 35
  5.2 Odhad c asu a nakladov ..................................................................................... 37
  5.3 Usporiadanie aktivıt podóa c asovych a logickych nadv¨ znostı........................ 40
  5.4 Urc enie kritickej cesty...................................................................................... 43
  5.5 Napısanie navrhu projektu................................................................................ 46
  6 Tretia fa za: organizovanie projektu....................................................50
  6.1 Organizovanie projektove ho tımu .................................................................... 50
  6.2 Priradenie balıkov pracovnych uloh................................................................. 53
  6.3 U lohy manazera projektu pri vedenı projektu.................................................. 58
  7 Stvrta fa za: kontrola .............................................................................65
  7.1 Nastroje kontroly.............................................................................................. 65
  7.2 Sprava o aktualnom stave (Status report)......................................................... 66
  7.3 Hodnotenie zmeny a riesenie proble mov ......................................................... 68
  8 Piata fa za: ukoncenie projektu ............................................................73
  8.1 Zoznam otazok pri ukonc enı projektu.............................................................. 74
  9 Organizacne modely projektoveho manazmentu...............................76
  9.1 U tvarovy projektovy manazment ..................................................................... 77

Zdroje:
 • · IST-1999-20364 Web “Technologies Supporting Direct Participation in Democratic
 • Processes (Webocracy)ď, 2000-2003, koordinator projektu.
 • · TEMPUS IB_JEP 14337-99 ďFacilitating Accession to EU Market for Slovak SMEs
 • (EXPO)Č, 1999-2001, kontraktor projektu.
 • · TEMPUS IB_JEP 13423-98 ČPublic Administration Training in Support of EU
 • Accession (PATRISEA)Č, 1998-2001, kontraktor projektu.
 • · LEONARDO da Vinci Projekt SK/98/2/05020/pl/II.1.1.b ČEducational Consultation
 • Services and Development of Educational Standards for Vocational Training
 • (EDUCRATOS)Č, 1998-2001, kontraktor projektu.
 • · Esprit Projekt 29065 ČWeb in Support of Knowledge Management in Company
 • (KnowWeb)Č, 1998-2001, veduci vyskumne ho tımu na TU v Kosiciach.
 • · Esprit Projekt 29015 ČEnriching Representations of Work to Support Organisational
 • Learning (ENRICH)Č, 1998-2000, veduci vyskumne ho tımu na TU v Kosiciach.
 • · TEMPUS JEP 11025/96 "Distance Learning Network in Quality Management
 • (DILEMA)", 1996-1998, kontraktor projektu.
 • · TEMPUS JEP 09428/95 "Development of Centres for Continuing Education
 • (DECENT)", 1995-1998, koordinator projektu.
 • · COPERNICUS projekt CIPA-CT94-0149 "Environment for Configuration Design
 • (ENCODE)", 1994-19997, veduci vyskumne ho tımu na TU v Kosiciach.
 • · Regional Centre for Environmental Training (RECENT), 1994-1996.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko