Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37120
Posledná úprava
25.03.2011
Zobrazené
2 036 x
Autor:
anjelik33
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učebné texty „Sociálna práce v treťom sektore“ vznikli na základe objednávky Nadácie Mojmír, ktorá v rámci projektu „Rozšírenie možností celoživotného vzdelávania v oblasti sociálnej práce v Nitrianskom kraji“ získala podporu Európskeho sociálneho fondu a dala podnet na tvorbu pedagogickej dokumentácie rôznych odborných predmetov. Ambíciou tejto príručky je stručne vyznačiť sociálno-právny priestor pôsobenia sociálneho pracovníka v mimovládnej organizácii, pôsobiacej v sociálnej sfére. Tvorí doplnok k cyklu prednášok, ktoré sú rozdelené do 70 vyučovacích hodín. V práci sa stručne zaoberáme vznikom a krátkou históriou rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, prechádzame základnou charakteristikou mimovládneho sektoru, typológiou jeho štruktúr a špecifikami, ktoré občiansku spoločnosť odlišujú od verejného a privátneho sektora.

Kľúčové slová:

tretí sektor

sociálna práca

mimovládne organzácie

dobrovoľníctvoObsah:
 • Úvod........................................................................................................................................... 3
  1 Tri sektory na Slovensku.................................................................................................... 5
  2 Charakteristika tretieho sektora........................................................................................ 12
  2.1 Krátka história .......................................................................................................... 12
  2.2 Charakteristiky a funkcie tretieho sektora................................................................ 14
  2.3 Typológia mimovládnych organizácií...................................................................... 20
  2.4 Právne formy neziskových organizácií v slovenskej legislatíve.............................. 25
  2.4.1 Nadácia............................................................................................................. 25
  2.4.2 Neinvestičný fond ............................................................................................ 26
  2.4.3 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ................... 27
  2.4.4 Občianske združenie ........................................................................................ 28
  3 Štruktúra mimovládneho sektoru ..................................................................................... 29
  3.1 Vnútorná štruktúra MVO......................................................................................... 29
  3.2 Vonkajšia organizovanosť tretieho sektoru.............................................................. 32
  4 Financovanie MVO.......................................................................................................... 35
  4.1 Členské príspevky .................................................................................................... 36
  4.2 Dva percenta z daní právnických aj fyzických osôb ................................................ 36
  4.3 Samofinanacovanie .................................................................................................. 37
  4.4 Granty....................................................................................................................... 37
  4.4.1 Projektovanie.................................................................................................... 39
  4.5 Štátne dotácie ........................................................................................................... 44
  4.5.1 Zákon o sociálnej pomoci ................................................................................ 45
  4.5.2 Sociálne služby................................................................................................. 52
  4.6 Lotérie ...................................................................................................................... 58
  4.7 Benifičné akcie......................................................................................................... 58
  4.8 Verejné zbierky ........................................................................................................ 59
  4.9 Sponzorské dary ....................................................................................................... 60
  5 O dobrovoľníctve ............................................................................................................. 61
  5.1 Dobrovoľníctvo a slovenská súčasnosť.................................................................... 64
  5.2 Dobrovoľníctvo a legislatíva.................................................................................... 67
  5.2.1 Zmluvné vzťahy ............................................................................................... 68
  5.2.2 Hodnota dobrovoľníckej práce......................................................................... 70
  Záver ........................................................................................................................................ 71
  Zoznam použitej literatúry ....................................................................................................... 72

Zdroje:
 • DOBEŠOVÁ,M. - FENIKOVÁ,M. 2003. Príručka pre organizácie nezriadené za účelom
 • podnikania – zákony a účtovné postupy. Bratislava: 1.SNSC, 2003
 • BÚTORA,M. - FIALOVÁ,Z.1995. Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku.
 • Bratislava: SAIA - SCTS, 1995
 • DUDEKOVÁ,G. 1998. Dobrovoľné združovanie na Slovensku. Bratislava: SPACE, 1998
 • Fakty o treťom sektore. 1999. Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve. Bratislava: SAIA -
 • SCTS, 1999
 • Fakty o treťom sektore. 1999. Laureáti ocenenia „Srdce na dlani“. Bratislava: SAIA - SCTS,
 • 1999
 • Fakty o treťom sektore. 1999. Dobrovoľníctvo na Slovensku. Bratislava: SAIA-SCTS, 1999
 • Fakty o treťom sektore. 1999. Čo je to dobrovoľníctvo? Bratislava: SAIA - SCTS, 1999
 • FILADELFIOVÁ, J. 2004. Poznávanie tretieho sektora na Slovensku. Bratislava: SPACE,
 • 2004
 • HRUBALA,J. - HAŇDIAK,P. - MACHALOVÁ,V. 1999. Právo a neziskový sektor.
 • Bratislava: SPACE, 1999
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1997. Sprievodca tretím sektorom. Salzburg: Salzburgský seminár,
 • 1997
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1998. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava: PDCS, 1998
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1998. Tretí sektor a dobrovoľníctvo. Bratislava: SPACE, 1998
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1999. Finančná stabilita mimovládnych organizácií. Bratislava:
 • PDCS, 1999
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 2000. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava:
 • PDCS, 2000
 • MYDLÍKOVÁ,E. a KOL. 1999. Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore.
 • Bratislava: SAIA - SCTS, 1999
 • OCHMANOVÁ,M. - JORDAN,P. 1997. Dobrovoľníci – cenný zdroj pomoci. Baltimore:
 • Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1997
 • Pracovný materiál: Dobrovoľníctvo a sociálny rozvoj. New York: Stretnutie odbornej
 • pracovnej skupiny, 1999
 • SALAMON,L., ANHEIER,H. a kol.1999. Nástup neziskového sektoru. Praha: Agnes, 1999
 • SVÁK,J. - HAŇDIAK,P. 2000. Právna úprava tretieho sektora. Bratislava: 1.SZSC, 2000
 • WOLEKOVÁ,H. - PETRÁŠOVÁ,A. - TOEPLER,S. - SALAMON,L. 2000. Neziskový
 • sektor na Slovensku - ekonomická analýza. Bratislava: Space, 2000
 • ZAŤOVIČ,J. 2001. Postavenie a úlohy samosprávy v občianskej spoločnosti. Prešov: POF,
 • 2001
 • ZBORNÍK z odborného seminára, 2003. Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica. Banská
 • Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003
 • Za životaschopný dobrovoľnícky sektor: Medzinárodné vyhlásenie základných princípov.
 • Johns Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, USA, 1997.