Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Aplikovaná sociálna politika (vypracované otázky ku skúške)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
181 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42439
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
6 159 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky k predmetu Aplikovaná sociálna politika s vyučujúcim Vojtechom Tkáčom. 

1. Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie
Politika = umenie viesť, riadiť a spravovať. Sociálny=spoločen., týkajúci sa spoločnosti.„Sústavné a cieľavedomé úsilie subjektov o zmenu,al. udržanie svojho, al. iného soc.systému, kt. cieľom je soc. a všestranný rozvoj osobnosti človeka.“Vyvíjala od rodin. a rodovej vzájomnosti cez pomoc chudobným až po komplexnú sústavu institúcii moderných spoločnosti zabezpečujúcich ľudské práva na existenciu, život, zdravie, sociálne zabezpečenie a vzdelanie. SP nie je len záležitosť štátu, ale aj rôznych subjektov na rôznej úrovni. Sociálna politika nie je len robenie dobre, ale aj soc. zla – t.j asociálna politika, môže byť rozvojová, latentná, udržiavacia, alebo reštriktívna, ako môže aj spočívať v konaní o nekonaní (neriešenie soc. problému). Politika je úzke spojenie zo zápasom o moc a právomoc zo zápasom o jej udržanie a rozvíjanie. Znaky: zámernosť (pozitívna i negatívna) – hromad. Prepúšťanie, sústavnosť, množstvo politík, ktoré sú aplikovateľné.Klasifikácia sociálneho zla: 1. Nemajetnosť / chudoba 2. Nepohyblivosť, pasivita, rezignácia3. Nevedomosť4. Nečistota – v ekolog. Ponímaní 5. Nemocnosť – choroba.Sociálne zlo = nepriaznivé životné udalosti...

2. Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok
Tvorí ho základ pre vymedz. vzťahu SP a SZ. Zrod 1.11.06. Tvorí ho systém hraníc soc. práva (charty, pakty, konvencie, zmluvy a medzin. pracov. Právo), ktorých základom je ľud. dôstojnosť. „Ochrana zákl. ľud. práv, garantovanie postavenia človeka v spoločnosti a minim. štandardy na svet. úrovni.“ Katalóg ľud., hosp. soc. a kul. Práv obsahuje ÚSTAVA 460/1992. Zahrňuje aj soc. ochranu. Tvorí najkomplex. systém, v kt. sa realizujú jednotl. soc. politky a právo SZ. Je to systém inštit. nástrojov a vzťahov, ktoré plnia soc. ekon, psychol. a etnic.funkcie. Pojem SO definuje Systém EÚ – ESSPROS – systém soc. ochrany obyvateľstva prostred. pravidiel, ktorými sa riadia inštit. SO, ako aj financovanie dávok a služieb SO. Soc. právo EÚ tvorí prac. právo a právo SZ. Je súčasťou medz. Prac. práva, kt. tvoria OSN a MOP.OSN je najväč. svet. organizácie (1945), jej základné nástroje soc politiky tvorí okruh ľudských práv: právo na ľudskú dôstojnosť, odmena za prácu, právo na dôstojnú a slušnú prácu, na hmotné zabezpečenie v starobe av prípade hmotnej núdze. MOP- najstar., najväč. svet. soc tripartitná organizácia (1919) - sídlo Ženeva...

Kľúčové slová:

aplikovaná sociálna politika

sociálne zabezpečenie

sociálna sféra

sociálny poriadok

životné minimum

hmotná núdza

minimálna mzdaObsah:
 • 1. Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie
  2. Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok
  3. Svetová sociálna politika, európsky sociálny model, národná a regionálna sociálna sféra
  4. Subjekty sociálnej politiky
  5. Nástroje sociálnej politiky
  6. Organizácia Spojených národov a Medzinárodná organizácia práce a ich postavenie v sociálnej práci a v sociálnej politike
  7. Rada Európy a jej základné dokumenty v sociálnej politike
  8. Európska únia a podstata jej sociálnej politiky
  9. Základné princípy a hodnoty sociálnej politiky
  10. Participácia a účasť na sociálnej správe
  11. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy
  12. Sociálne partnerstvo, nový svetový sociálny poriadok
  13. Medzinárodné sociálne právo a medzinárodná sociálna politika
  14. Európske sociálne právo a európsky sociálny model
  15. Trendy vo svetovej a v európskej sociálnej politike
  16. Globalizácia a europeizácia a ich sociálne aspekty
  17. Definujte subsidiaritu a jej uplatnenie v sociálnej politike
  18. Sociálna kohézia, ekonomická kohézia, ekologická kohézia a regionálna kohézia
  19. Sociálna inklúzia a exklúzia
  20. Flexibilita a flexikurita ako nové hodnoty európskej sociálnej politiky
  21. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva občanov
  22. Stratégie a metódy sociálnych reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe
  23. Slovenská sociálna reforma a transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky
  24. Vymenujte aktuálne sociálne politické rozhodnutia v sociálnej politike Slovenskej republiky
  25. Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky
  26. Sociálna politika a sociálna práca, pojmy a ich praktické rozdiely
  27. Sociálne zabezpečenie, pojem a systém
  28. Charakterizujte pojmy životné minimum, hmotná núdza a minimálna mzda