Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Vypracované otázky z predmetu Pedagogika

«»
Prípona
.odt
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47445
Posledná úprava
30.09.2019
Zobrazené
1 514 x
Autor:
viktoria.jurikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pedagogika ako veda o výchove: jej vznik a vývoj, predmet a členenie. (Vznik a vývoj pedagogiky. Čo je pedagogika? Pedagogika ako veda).

Paidagogos (pais - dieťa, agein - viesť)
» Samotná veda o výchove sa rodí s ostatnými vedeckými disciplínami, najmä s filozofiou, čo dokumentujú aj celé dejiny pedagogiky (výchovných teórií).
» Všeobecne môžeme povedať, že pedagogika ako veda vychádzala z idealistických alebo materialistických koncepcií.
» Klasici antickej filozofie Sokrates, Platón, Aristoteles formulujú ideál výchovy na základe idealistickej a monistickej filozofie.
» Prvé významné pedagogické diela o výchove a vyučovaní vznikli v období humanizmu a renesancie v 14. až v 16. storočí.
» Významný vplyv na rozvoj didaktiky mal J. Á. KOMENSKÝ
(1592 - 1670)
Najvýznamnejšie dielo „Veľká didaktika - Didaktica magna”
Obsahom diela je umenie učiť všetkých a všetko.

Pedagogika - veda a výskum, ktorý sa zaoberá vzdelávaním a výchovou (edukáciou) v najrôznejších sférach života a spoločnosti.
Pedagogika - veda o permanentnej výchove, o celoživotnej výchove detí, mládežei dospelých (JŮVA, 1999).
Pedagogika - veda o výchove, ktorá skúma výchovu ako jeden zo sociálnych fenoménov (Baďuríková a kol., 2001).
Pedagogika - veda o výchove a vzdelaní (Vališová, Kasíková, 2007).
Pedagogika - veda (teória a výskum), predmetom ktorej sú procesy obsahujúce intencionálne (zámerné) učenie (Průcha, 1997).

Kľúčové slová:

pedagogika

dejiny

delenie

veda

pedagogické kategórie

edukácia

prvotnopospolná spoločnosť

edukáciaObsah:
 • PD: 1. Pedagogika ako veda o výchove: jej vznik a vývoj, predmet a členenie. (Vznik a vývoj pedagogiky. Čo je pedagogika? Pedagogika ako veda).
  PD: 2. Pedagogika ako veda o výchove. (Predmet pedagogiky. Pedagogika v systéme vied).
  PD: 3. Základné pedagogické kategórie a pojmy a vzájomné vzťahy medzi nimi. (Socializácia. Proces socializácie).
  PD: 4. Základné pedagogické kategórie a pojmy a vzájomné vzťahy medzi nimi. (Výchova a edukácia).
  PD: 5. Základné pedagogické kategórie a pojmy a vzájomné vzťahy medzi nimi. (Vzdelávanie a vzdelanie. Druhy vzdelania).
  PD: 6. Základné pedagogické kategórie a pojmy a vzájomné vzťahy medzi nimi. (Učenie, učenie sa a vyučovanie. Učenie podľa typov procesov a činiteľov).
  PD: 7. Základné pedagogické kategórie a pojmy a vzájomné vzťahy medzi nimi. (Vedomosti a zručnosti, návyky, schopnosti, nadanie, postoje, hodnoty).
  PD: 8. Základné pedagogické kategórie a pojmy a vzájomné vzťahy medzi nimi. (Inteligencia, motivácia a kompetencie).
  PD: 9. Edukácia ako systém. (Edukant ako základ systému. Potreby edukanta. Ciele edukácie).
  PD: 10. Edukácia ako systém. (Národné ciele edukácie: kľúčové kompetencie a vzdelávacie štandardy - Štátne vzdelávacie programy).
  PD: 11. Edukácia ako systém. (Ciele edukácie školy a kompetencie - školské vzdelávacie programy. Štruktúra školského vzdelávacieho programu).
  PD: 12. Edukácia ako systém. (Ciele vyučovacieho predmetu. Ciele tematického celku. Ciele vyučovacej jednotky).
  PD: 13. Delenie čiastkových cieľov vyučovacej jednotky podľa B. S. Blooma. (Tri domény: kognitívna, psychomotorická a afektívna).
  PD: 14. Edukácia ako systém. (Edukátor - učiteľ. Pedeutológia. Profesia učiteľa, jej úrovne dimenzie. Kompetenčný profil učiteľa. Legislatívne ukotvenie edukátorov - pedagogických zamestnancov. Vytvorenie kariérového systému).
  PD: 15. Edukácia ako systém. (Podmienky edukácie. Vonkajšie podmienky edukácie. Vnútorné podmienky edukácie).
  PD: 16. Edukácia ako systém. (Prostriedky edukácie. Hmotné prostriedky edukácie. Nehmotné prostriedky edukácie).
  PD: 17. Edukácia ako systém. (Edukačné zásady. Edukačné metódy. Edukačné formy).
  PD: 18. Edukácia ako systém. (Evalvácia v edukačnom procese).
  PD: 19. Poňatie edukácie v historickom aspekte. (Edukácia v prvotnopospolnej spoločnosti. Edukácia a školstvo v otrokárskej spoločnosti. Edukácia v starovekom Grécku. Edukácia v starovekom Ríme).
  PD: 20. Poňatie edukácie v historickom aspekte. (Začiatky kresťanskej edukácie - stredoveké školstvo).
  PD: 21. Poňatie edukácie v historickom aspekte. (Edukácia svetských feudálov - rytierska edukácia. Vznik a rozvoj mestských škôl. Vznik stredovekých univerzít).
  PD: 22. Poňatie edukácie v historickom aspekte. (Edukácia na Slovensku v období renesancie a humanizmu. Edukácia na Slovensku v rokoch 1867 - 1918).
  PD: 23. Poňatie edukácie v historickom aspekte. (Edukácia na Slovensku od roku 1918 do roku 1939. Edukácia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945).
  PD: 24. Poňatie edukácie v historickom aspekte. (Edukácia na Slovensku v rokoch 1945 - 1990. Edukácia na Slovensku v súčasnosti).
  PD: 25. Alternatívna edukácia, alternatívne školské systémy. (Daltonský plán. Winnetská sústava. Škola Marie Montessoriovej. Waldorfská škola. Integrované tematické vyučovanie....).
  PD: 26. Systém THV prof. Zelinu: Tvorivo-humanistická výchova.

Zdroje:
 • BAĎURÍKOVÁ, Z. a kol. 2001. Školská pedagogika. Bratislava: UK, 2001. ISBN 80-223-1536-2.
 • BLOOM, B. S (ed.) 1956. Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York : McKay, 1956. ISBN 978-0582280106.
 • DARÁK, M. - TABAKOVÁ, K. 1998. Základy pedagogiky - Terminologické minimum. Prešov: ManaCon Prešov, 1998. ISBN 80-85668-72-6.
 • JŮVA, V. 1999. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85932-78-8.
 • KAČÁNI, V. 1979. Úvod do pedagogiky. Bratislava: SPN, 1979.
 • KASÁČOVÁ, B. - CABANOVÁ, M (eds.) 2009. Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii. Teória, výskum, vývoj. Banská Bystrica : PF UMB. ISBN 978-80-8083-814-0.
 • KASÁČOVÁ, B. - KOSOVÁ, B. 2007. Európske trendy a slovenský prístup k tvorbe učiteľských kompetencií a spôsobilostí ako východisko k profesijným štandardom. In Pedagogické rozhľady, roč. 16, č. 3/2007, s. 1 - 6.
 • KASÁČOVÁ, B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov: MPC, 2004. ISBN 80-8045-352-7.
 • KASÁČOVÁ, B. - ĽUPTÁKOVÁ, K. 2007. Sociálne aspekty detstva a výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-455-5.
 • KLEIN, V., - ROSINSKÝ, R. 2010. Sociálna pedagogika pre pomáhajúce profesie. Nitra: UKF. 168 s. ISBN 978-80-8094-835-1.
 • KOMENSKÝ, J.A. 1991. Veľká didaktika. Bratislava: SPN, 1991. ISBN 80-08-01022-3.
 • KOSOVÁ, B. - KASÁČOVÁ, B. 2007. Základné pojmy a vzťahy v edukácii. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-525-5.
 • KOSOVÁ, B. 1996. Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica : PdF UMB, 1996. ISBN 80-8041-111-5.
 • MICHÁLECHOVÁ, M. 2010. Študijný materiál z dejín pedagogiky. Bratislava: UK, 2010.
 • PETLÁK, E. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997. ISBN 80-88778-49-2.
 • PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.
 • PRŮCHA, J. 2000. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
 • PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. 2009. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • PRŮCHA, J. 2009. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. ISBN 97-8807-367-503-5.
 • ROSINSKÝ, R. - KLEIN, V. 2011. Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie. Prvé vyd. Nitra: UKF, FSVaZ Nitra. 211 s. ISBN 978-80-8094-856-6.
 • ŠVARCOVÁ, I. 2005. Základy pedagogiky. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-573-0.
 • ŠVEC, Š. 2002. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS, 2002. ISBN 80-89018-31-9.
 • TUREK, I. 2004. Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2004. ISBN 80-8052-230-8.
 • TUREK, I. 1998. Kapitoly z didaktiky vysokej školy. Košice: TU v Košiciach, 1998. ISBN 80-7097-365-X.
 • VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. a kol. 2007. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-173.
 • VIŠŇOVSKÝ, L. - KAČÁNI, V. 2001. Základy školskej pedagogiky. Bratislava : IRIS, 2001. ISBN 80-89018-25-4.
 • ZELINA, M. 2000. Alternatívne školstvo. Bratislava: IRIS, 2000. ISBN 80-88-778-98-0.
 • ZELINA, M. 2004. Teória výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004. ISBN 80-10004-56-1.