Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Teoria sociálnej práce - Vypracované štátnicové otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46611
Posledná úprava
18.04.2016
Zobrazené
2 886 x
Autor:
matomaja.himalovci
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória - sociálna práca (globálna definícia IFSW/IASSW 2014) - teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.

Teória sociálnej práce
- je sústava usporiadania základných ideí poznania, ktoré podmieňujú nielen existenciu ľudstva, ale výrazne sa zameriavajú na vyváženosť spoločenských rozvojových tendencií. Vnímame ju ako systematické vysvetľovanie pozorovaných faktov a zákonov. Rozmanitosť života vyvoláva aj sprievodné znaky, ako je vylučovanie jednotlivca, rodín či celých tried. Preto obsahuje doterajšie poznanie praktických postupov, výskumu a interpretácie nových informácií. Jej cieľom je poukázať a zodpovedať na teoreticko-praktické otázky sociálneho života človeka. Zodpovedať otázky, testovať hypotézy a riešiť sociálne problémy týkajúce sa sociálneho života človeka ako celku.

Teória
- je hypotéza, ktorú sa doposiaľ neporadilo vyvrátiť“ (filozof Popper)

Špecifikom teórie SP
- je veľmi úzky vzťah k praxi, preto sa jednotlivé teórie zvyknú nazývať aj „praktické teórie“ (Payne) Teória pomáha informovať a upovedomiť soc. pracovníka, akú metódu, prístup alebo typ intervencie môže použiť pri práci s klientom v istých situáciách.

Globálna definícia IFSW/IASSW 2014:
- „Sociálna práca je praktická profesia a vedecký odbor, podporuje sociálnu zmenu, sociálnu súdržnosť, práva a slobodu ľudí. Zásady sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, kolektívnej zodpovednosti a rešpektovanie rozdielností sú základom sociálnej práce. S pomocou teórií sociálnej práce, sociálnych vied, humanitných odborov a tradičných (pôvodných) poznatkov, sociálna práca zapája ľudí a štruktúry do riešenia problémov života a do posilňovania sociálneho blaha“.
...
....
.....

Kľúčové slová:

sociálna práca

teória

definovanie

metodológia

systémové teórie

kvalita života

chudobaObsah:
 • 1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória - sociálna práca (globálna definícia IFSW/IASSW 2014) - teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
  2. Sociálna práca ako vedný odbor. Atribúty vedy. Predmet sociálnej práce ako vednej disciplíny. Sociálna práca ako aplikovaná veda, veda o konaní a praktická veda.
  3. Sociálna práca ako multi-, inter-, trans- disciplinárny odbor. Miesto sociálnej práce v systéme vied. Sociálna práca a iné vedené disciplíny (sociálna politika, sociológia, psychológia, pedagogické a zdravotnícke odbory).
  4. Vedecká terminologická práca. Pojem. Termín. Terminológia. Definícia. Klasifikácia. Slovníky.
  5. Výskum v sociálnej práci. Špecifiká výskumu v sociálnej práci. Prax založená na dôkazoch.
  6. Metodológia. Definovanie. Metodológia sociálnej práce. Metodologické postupy využívané vo výskume sociálnej práce.
  7. Definovanie sociálnej práce. Globálne definovanie (IFSW / IASSW 2014) a národné definície. Jej chápanie podľa zákona o sociálnej práci v SR (2014). Kľúčové koncepty a ciele sociálnej práce.
  8. Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách. Medzinárodný etický kódex (IFSW / IASSW). Aktuálne etické problémy a dilemy sociálnej práce (problematika prenosu a protiprenosu, dvojitých vzťahov, profesionálnych hraníc a pod.).
  9. Rozvojová a humanitárna pomoc (rozlíšenie koncepcií). Globálna sociálna agenda (IFSW, IASSW, ICSW, 2010). Sociálna práca a sociálny rozvoj.
  10. Teoretické aspekty vzdelávania v sociálnej práci. Globálne štandardy vzdelávania a systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike.
  11. Typológia teórie sociálnej práce. Druhy teórií v sociálnej práci. Komparatívna sociálna práca.
  12. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov a filozofické východiská. Logoterapia a transakčná analýza, ich aplikovanie v sociálnej práci.
  13. Prístup orientovaný na klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie tejto teórie v sociálnej práci.
  14. Kognitívno-behaviorálne teórie. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe.
  15. Prístup orientovaný na úlohy. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy.
  16. Antiopresívne prístupy. Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
  17. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových konceptov a pojmov (systém, systémový prístup). General system theory. Aplikovanie systémovej teórie na sociálnu prácu s rodinou.
  18. Systemické teórie. Systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií. Prezentovanie informácií o systéme. Techniky užívané v systemickej terapii.
  19. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná otázka. Vybrané techniky.
  20. Sociálno-ekologické teórie. Sociálne fungovanie. Sociálno-ekologické koncepty v sociálnej práci.
  21. Paradigmy sociálnej práce. Vymedzenie pojmu paradigma. Paradigmy sociálnej práce? (Payne, 1991 a 2005, paradigma starostlivosti a pomoci, vzdelávacia paradigma).
  22. Kvalita života. Teoretické a metodologické východiská kvality života - vymedzenie kvality života, dimenzie kvality života, meranie kvality života v sociálnej práci.
  23. Teoretické koncepty chudoby. Koncepcie riešenia chudoby na Slovensku a v rozvojových krajinách.