Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
149 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44832
Posledná úprava
18.03.2014
Zobrazené
4 574 x
Autor:
lulu1978
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória - sociálna práca - teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
Výraz teória etymologicky pochádza z gréckeho theória a označuje to, na čo niekto pozerá, teda pohľad, výjav. Sloveso theóreó vyjadrovalo pozeranie na niečo, skúmanie. Platón využíval toto sloveso na vyjadrenie hĺbavého premýšľania či špekulácie. V súčasnosti vnímame teóriu skôr ako vedeckú konštrukciu alebo vedecký model.
Sociálna práca je vo svojej podstate spoločenskou odpoveďou na sociálne problémy v spoločnosti, ktoré skúma, vytvára o nich teórie, metodiku postupov, a následne rieši tieto sociálne problémy v praxi prostredníctvom profesionálov (sociálnych pracovníkov) pomocou konkrétne zvolených metód.
Podľa Krakeša a Krakešovej-Doškovej sa teória modernej sociálnej práce snaží rozumovo vysvetliť, kto je človek, ktorý potrebuje pomoc, prečo je nutné pomáhať mu a o aký druh pomoci má ísť.
Teória sociálnej práce je sústava usporiadania základných ideí poznania. Jej cieľom je poukázať a zodpovedať na teoreticko-praktické otázky sociálneho života človeka. Odbornými pracovnými metódami s aktívnou účasťou klienta podporiť proces jeho adaptácie a integrácie do spoločnosti.
Špecifikom teórie sociálnej práce je veľmi úzky vzťah k praxi, preto sa jednotlivé teórie zvyknú nazývať aj „praktické teórie“ (practice theories).
Beckett definuje teóriu v sociálnej práci ako „súbor myšlienok alebo princípov, ktoré sprevádzajú prax“.
Susser uvádza že „prax bez teórie je ako plavba po nezmapovanom mori, a teória bez praxe znamená vôbec sa nezúčastniť plavby“.
Teoretické zázemie je jedným zo zdrojov profesionálnej identity sociálnych pracovníkov a jednou z podmienok ich práce a vzájomnej komunikácie. Teória sociálnej práce pomáha sociálnym pracovníkom porozumieť, objasniť a nájsť zmysel v situáciách alebo správaniach, a poskytuje pohľad na to, čo sa mohlo vyskytnúť v minulosti alebo môže vyskytnúť v budúcnosti.

Kľúčové slová:

Vypracované štátnicové otázky

Teória sociálnej práce

predmet výskumu

sociálna práca

pedagogika

agenda

globalizáciaObsah:
 • 1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória - sociálna práca - teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
  2. Sociálna práca ako samostatný vedný odbor. Predmet sociálnej práce ako vednej disciplíny. Sociálna práca ako aplikovaná veda, veda o konaní a praktická veda. Miesto sociálnej práce v systéme vied.
  3. Všeobecná terminológia a terminologický systém v sociálnej práci. Klasifikácia pojmov (termínov). Proces vymedzenia pojmov.
  4. Výskum v sociálnej práci. Rozdelenie výskumov. Špecifiká výskumu v sociálnej práci.
  5. Definovanie sociálnej práce ako vedy a profesie (medzinárodný pohľad a slovenské národné špecifiká). Ciele sociálnej práce. Interdisciplinárny charakter sociálnej práce.
  6. Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách. Medzinárodný etický kódex (IFSW / IASSW). Aktuálne etické problémy a dilemy sociálnej práce (problematika prenosu a protiprenosu, dvojitých vzťahov, profesionálnych hraníc a pod.).
  7. Ľudské práva a sociálna spravodlivosť ako zásadné princípy sociálnej práce.
  8. Holistický prístup v sociálnej práci. Celok a časť v sociálnej práci. Komplexnosť a celostnosť sociálnej práce.
  9. Globalizácia ako protirečivý proces. Globálne problémy sociálneho života človeka a globálne sociálne problémy súčasného sveta. Slovenská republika v procese európskej integrácie a globalizácie.
  10. Globálna sociálna agenda (IFSW, IASSW, ICSW, 2010). Sociálna práca a sociálny rozvoj. Ciele a úlohy sociálnej práce v medzinárodnom kontexte.
  11. Systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike. Inštitucionálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Profil absolventa sociálnej práce.
  12. Typológia teórie sociálnej práce. Druhy teórií v sociálnej práci. Základné prístupy a charakteristiky jednotlivých teórií sociálnej práce.
  13. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov a filozofické východiská. Logoterapia a transakčná analýza, ich aplikovanie v sociálnej práci.
  14. Prístup orientovaný na klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie tejto teórie v sociálnej práci.
  15. Kognitívno-behaviorálne teórie. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe.
  16. Prístup orientovaný na úlohy. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy.
  17. Antiopresívne prístupy. Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
  18. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových konceptov a pojmov (systém, systémový prístup). General system theory. Aplikovanie systémovej teórie na sociálnu prácu s rodinou.
  19. Systemické teórie. Systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií.
  20. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná otázka. Vybrané techniky.
  21. Sociálno-ekologické teórie. Sociálne fungovanie. Sociálno-ekologické koncepty v sociálnej práci.
  22. Komparatívna sociálna práca. Horizontálna a vertikálna komparácia. Porovnanie vybraných teórií sociálnej práce.
  23. Paradigmy sociálnej práce. Vymedzenie pojmu. „Malé paradigmy“ sociálnej práce podľa M. Payneho. Paradigma starostlivosti a pomoci.
  24. Kvalita života. Teoretické a metodologické východiská kvality života - vymedzenie kvality života, dimenzie kvality života, meranie kvality života v sociálnej práci.
  25. Teoretické koncepty chudoby. Koncepcie riešenia chudoby na Slovensku a v rozvojových krajinách.

Zdroje:
 • BEDNÁŘOVÁ, Z - PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003.
 • BECHYŇOVÁ, V. - KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
 • GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, 2012.
 • HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi.
 • Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2011
 • HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.
 • MATOUŠEK, O. - KOLÁČKOVÁ, J. - KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2008.
 • MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálne práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012..
 • MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP, 2013.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.
 • SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠZaSP, 2010.
 • SCHAVEL, M. - HUNYADIOVÁ, S. - KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Teória, prax, výskum. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013.
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada, 2011.
 • BEDNÁRIK, R. 2013. Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2013, Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2013.
 • HANOBÍK, F. 2011. Úvod do sociálnej politiky. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2013.
 • HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra : UKF, 2013
 • HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava : VŠZSP, 2013
 • TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre, 2008.
 • TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. Aktuálna legislatíva v SR