Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Štátnicové otázky - Sociálna polotika

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
151 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44834
Posledná úprava
17.04.2014
Zobrazené
3 261 x
Autor:
lulu1978
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a podstata aplikovanej sociálnej politiky. Sociálna politika a sociálna práca. Sociálna ochrana sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).
Sociálna politika - je sústavné a cieľavedomé úsilie jednotlivých sociálnych subjektov (štátu, zamestnávateľov, odborových orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, občianskych združení atď.) o zmenu alebo fungovanie a udržanie svojho či iného (štátneho, verejného) systému.
Základom sociálnej politiky - je jedinec ako súčasť celku so svojimi jedinečnými vlastnosťami, schopnosťami, záujmami, potrebami a jeho právom na ľudskú dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti.
Politika - je slovo gréckeho pôvodu a vo všeobecnosti znamená umenie riadiť alebo spravovať spoločnosť.
Sociálny v najširšom slova zmysle znamená spoločenský. Vyjadruje v podstate všetko, čo sa vzťahuje na spoločnosť (kolektív).
V rámci širšieho poňatia možno sociálnu politiku vymedziť ako konkrétnu činnosť štátu, ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti.
V rámci užšieho poňatia sa sociálna politika vymedzuje ako oblasť alebo súčasť hospodárskej politiky (napr. stabilizačnej, štrukturálnej). Cieľom je eliminácia sociálnych tvrdostí sprevádzajúcich fungovanie trhového mechanizmu.
V najužšom poňatí dochádza k stotožneniu sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia a jeho pilierov.
Sociálna politika - je nástrojom, ktorým štát občanom zabezpečuje ich sociálne práva v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Má vytvoriť spoločnosť rovnakých šancí a každému občanovi ponúknuť podmienky na rozvoj jeho ľudského potenciálu.
Sociálnu politiku môžeme definovať ako:
Aktívnu činnosť - tvorba legislatívy, plánovanie, programovanie, poskytovanie sociálnych dávok, sociálnych služieb a pod.
Pasívnu činnosť - neriešenie sociálnych problémov, ignorancia sociálneho partnerstva, odchod z kolektívneho vyjednávania a pod.

Kľúčové slová:

Štátnicové otázky

Sociálna politika

sociálne zabezpečenie

univerzalita

komplexnosťObsah:
 • 1. Pojem a podstata aplikovanej sociálnej politiky. Sociálna politika a sociálna práca. Sociálna ochrana sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).
  2. Sociálna politika a hospodárska politika. Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok.
  3. Sociálna politika vo svete (Medzinárodné sociálne právo, svetová sociálna a právna kultúra). Trendy vo svetovej sociálnej politike.
  4. Medzinárodné organizácie. Organizácia Spojených národov. Medzinárodná organizácia práce. Rada Európy. Inštitúcie Európskej únie. Stratégia Európa 2020.
  5. Sociálna politika v dokumentoch medzinárodných organizácií (OSN a sociálna politika /MOP/; EÚ /Sociálna charta EÚ/; Rada Európy /Európska sociálna charta/).
  6. Sociálne reformy v Európe (vývoj, trendy, súčasný stav). Európske sociálne právo a európsky sociálny model. Globalizácia, europeizácia.
  7. Trendy v európskej sociálnej politike (stručný vývoj európskej sociálnej politiky; úsilie o univerzalitu, komplexnosť, adekvátnosť, uniformitu, cielenosť; harmonizácia, konvergencia a integrácia; diverzifikácia sústav).
  8. Typy a komparácia sociálnej politiky vo vybraných krajinách EÚ (typy sociálnej politiky v rámci EÚ; Veľká Británia, Nemecko, škandinávske krajiny).
  9. Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky.
  10. Typológie sociálneho štátu, modely sociálnej politiky.
  11. Štát a sociálna politika, deetatizácia, deregulácia, decentralizácia, regionalizácia, sociálny štát, funkcie, sociálne inštitúcie.
  12. Mimovládny sektor. Neštátne subjekty, tretí sektor, dobrovoľníctvo. Nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie.
  13. Nástroje sociálnej politiky. Riadenie a správa v sociálnej politike. Plánovanie a programovanie v sociálnej práci.
  14. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita, subsidiarita.
  15. Aplikovaná sociálna politika. Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky. Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna podpora.
  16. Dôchodková politika, demografia, starnutie.
  17. Participácia a účasť v sociálnej politike. Sociálne partnerstvo, tripartizmus, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy.
  18. Rodinná politika, populačná politika, bytová politika.
  19. Zdravotná politika, choroba, invalidita, pracovná neschopnosť.
  20. Chudoba. hmotná núdza, typológia chudoby, sociálne riziká.
  21. Vzdelávanie a politika v oblasti školstva.
  22. Podniková sociálna politika a podniková sociálna práca. Mzdová politika. Pracovnoprávne vzťahy a sociálna práca. Právna zodpovednosť sociálneho pracovníka.
  23. Mýty a realita v sociálnej politike, asociálna politika a asociálna práca, extrémna sociálna politika. Vyhľadávanie prameňov, globálny sociálny informačný systém (NATLEX, EurLex, MISSOC, DIS, JASPI).
  24. Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
  25. Financovanie sociálnej politiky. Zdroje financovania sociálnej politiky (náklady dvojakého druhu; zdroje financovania sociálnej ochrany: štát, samospráva, zamestnávateľ, občan).
  26. Financovanie sociálnej politiky. Spôsoby financovania sociálnej politiky (fondová technika; rozpočtová technika; dary /donácie/, úhrada od občana).
  27. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (cieľ, význam; druhy peňažných príspevkov, aktuálny stav v SR; základné podmienky nároku).
  28. Migrácia. Migračné politiky v EU. Sociálne a ekonomické dôsledky migrácie. Globalizácia a migrácia.
  29. Komunálna sociálna politika (právomoci orgánov miestnej samosprávy v oblasti sociálnej politiky; zriaďovateľská funkcia samosprávnych orgánov; postavenie komisií zastupiteľstva; význam samosprávy v oblasti riešenia sociálnych problémov obyvateľstva).

Zdroje:
 • BEDNÁŘOVÁ, Z - PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003.
 • BECHYŇOVÁ, V. - KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
 • GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, 2012.
 • HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2011
 • HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.
 • MATOUŠEK, O. - KOLÁČKOVÁ, J. - KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2008.
 • MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálne práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012..
 • MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP, 2013.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.
 • SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠZaSP, 2010.
 • SCHAVEL, M. - HUNYADIOVÁ, S. - KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Teória, prax, výskum. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013.
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada, 2011.
 • BEDNÁRIK, R. 2013. Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2013, Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2013.
 • HANOBÍK, F. 2011. Úvod do sociálnej politiky. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2013.
 • HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra : UKF, 2013
 • HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava : VŠZSP, 2013
 • TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre, 2008.
 • TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. Aktuálna legislatíva v SR