Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Štátnicové otázky - Ekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4169
Posledná úprava
28.05.2017
Zobrazené
8 638 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.) Subjekty podnikania
Podnikanie - sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnik - súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré slúžia podnikateľovi na prevádzkovanie podniku.
Podnikateľ - osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského opatrenia, osoba ktorá podniká na základe osobitných predpisov (než na základe živnostenského oprávnenia), fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu (zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu).

2.) Charakteristika a znaky podniku
K najdôležitejším znakom podnikania patria:
- samostatnosť a vynachádzavosť,
- iniciatívnosť,
- novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov,
- schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty,
- ochota preberať a znášať hospodárske riziko.
Základnými znakmi sú kombinácia výrobných faktorov, právna a ekonomická samostatnosť.

Kľúčové slová:

ekonómia

mikro-ekonómia

makro-ekonómia

štátnicové otázkyObsah:
 • 1) PODNIK A PODNIKANIE V TRHOVEJ EKONOMIKE. Subjekty podnikania. Charakteristika a znaky podniku. Okolie a väzby podniku. Ciele podniku a ich klasifikácia. Životný cyklus podniku. ( Fekeová, Slobodníková)
  2) KLASIFIKÁCIA PODNIKOV. Typy podnikov. Delenie podnikov podľa charakteru výsledku činnosti, podľa veľkosti a podľa právnej formy podniku. (Báťková, Filová)
  3) PODNIKOVÉ ČINNOSTI. Podnikový transformačný proces. Primárne činnosti a ich klasifikácia. Podstata, predmet a úloha zásobovania v podniku. Výrobný proces a jeho členenie. Odbyt produkcie. Podporné činnosti, ich klasifikácia a podstata v transformačnom procese podniku. (Repka)
  4) PODPORA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV. Zákon o štátnej podpore v SR. Finančné a špecifické podporné programy. Pomoc Európskej únie malým a stredným podnikom. (Gabriková)
  5) TEÓRIA SPOTREBITEĽA. Funkcia užitočnosti a jej vlastnosti. Rozpočtové ohraničenie. Podmieny rovnováhy spotrebiteľa. Analýza spotrebiteľského dopytu. Vplyv zmien dôchodku na výšku dopytu. Vplyv zmien cien na výšku dopytu. (Černický, Kostolný)
  6) TEÓRIA FIRMY. Model minimalizácie nákladov. Dlhodobé a krátkodobé nákladové funkcie. Krivky krátkodobých nákladov. Charakteristika dokonalej konkurencie. Maximalizácia zisku konkurenčnej firmy. Krátkodobá a dlhodobá maximalizácia zisku. ( Kubicová)
  7) ANALÝZA HODNOTOVÝCH UKAZOVATEĽOV. Riadenie hodnoty podniku. Ukazovatele trhovej hodnoty podniku. Modely analýzy hodnoty podniku. (Komiňáková, Chachulová)
  8) RIADENIE OBEŽNÉHO MAJETKU, JEHO CHARAKTERISTIKA A CELKOVÁ POTREBA.. Riadenie zásob, pohľadávok, premena pohľadávok na pohotové peňažné prostriedky v praxi. Riadenie pohotových peňažných prostriedkov, cyklus obratu peňazí. (Vrabková)
  9) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PODNIKU. Štruktúra výsledku hospodárenia. Tradičné a moderné prístupy k analýze tvorby výsledku hospodárenia. Zdaňovanie výsledku hospodárenia. (Saloky, Tužák)
  10) NÁKLADY PODNIKU. Charakteristika nákladov. Analýza nákladov s využitím ukazovateľa nákladovosti hospodárskej činnosti a v členení na variabilné a fixné, vplyv nákladov na základ dane z príjmov právnických osôb. (Môciková, Mesiarová)
  11) DLHODOBÝ MAJETOK PODNIKU. Klasifikácia, oceňovanie a opotrebovanie dlhodobého majetku. Účtovné a daňové odpisovanie majetku podniku. (Kubicová, Zelinka)
  12) ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ZDAŇOVNIA PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB. Charakteristika príjmov fyzických osôb. Spôsoby vyčíslenia základu dane. Mechanizmus výpočtu daňovej povinnosti fyzických osôb. (Lopuchová, Nahalková)
  13) ZDAŇOVANIE PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB. Predmet dane a spôsoby zdaňovania príjmov rôznych foriem obchodných spoločností. Základ dane.
  (Zavacká, Molčanyová)
  14) ZDAŇOVANIE TOVAROV A SLUŽIEB DAŇOU Z PRIDANEJ HODNOTY. Princípy zdaňovania v EÚ a pri obchodovaní s tretími krajinami. Registrácia za platiteľa DPH. (Faško, Glevaňák)
  15) LÍZINGOVÉ FINANCOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKUízingové financovanie dlhodobého majetku. Finančný a operatívny lízing. Výdavky a náklady u nájomcu pri finančnom lízingu. (Horná)
  16) MANAŽMENT VKLADOV KAPITÁLU DO DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU. Rozpočet kapitálových výdavkov. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov. Vplyv finančných rozhodnutí na efektívnosť projektu.
  (Frisová)
  17) ZÍSKAVANIE VLASTNÉHO KAPITÁLU PODNIKU Z INTERNÝCH ZDROJOV. Zisk a odpisy ako zdroj financovania. Ostatné interné zdroje financovania. (Duchovná)
  18) ZÍSKAVANIE VLASTNÉHO KAPITÁLU PODNIKU Z EXTERNÝCH ZDROJOV. Úverové zdroje. Rozhodovanie o emisii akcií, rozhodovanie o emisii obligácií, ceňovanie a výnosnosť. (Karlík)
  19) MEDZINÁRODNÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA A EÚ. Proces a podstata MEI. Metódy a formy regionálnej ekonomickej integrácie na makroúrovni a mikroúrovni. Ekonomické a politické

Zdroje:
 • KUPKOVIČ, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra, 2001, ISBN 80-88848-77-6
 • Zákon o štátnej podpore
 • ZALAI a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava : SPRINT, 1998. ISBN 80-88848-18-0
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. 4.vyd, Bratislava : SÚVAHA, 2002, ISBN80-88727-48-0
 • SOUKUPOVÁ, B. - ŠLOSÁROVÁ, A. - BAŠTINCOVÁ, A.: Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2003, ISBN 80-8078-020-X Daňové zákony platné v r. 2005
 • BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-68-7
 • KOTLER, P. - ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha : Grada 2004, ISBN 80-247-0513-3
 • BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint, 2001. ISBN 80-88848-68-7
 • MICHNÍK, Ľ. a kol.: Ekonomika zahraničného obchodu. Bratislava : EKONÓM, 2000. ISBN 80-225-1118-8
 • KOLLÁR, V.: Systém a špecifiká produktovej politiky. Bratislava : Sprint, 1999,