Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Politika zamestnanosti (štátnicové otázky 2009/2010)

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
60 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30785
Posledná úprava
20.03.2011
Zobrazené
3 476 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte pojem sociálna politika a politika zamestnanosti

SOCIÁLNA POLITIKA (SP)
- je odrazom politického, ekonomického a historického vývoja spoločnosti každej krajiny. Je to konkrétna činnosť štátu, ktorá ovplyvňuje život v spoločnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej politiky štátu.
- je súhrn štátnych opatrení, ktoré majú za úlohu zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rámci daných hospodárskych a politických možností.
- je uvedomelou a cieľavedomou spoločenskou činnosťou jednotlivých subjektov, ktorá zabezpečuje ciele a zámery sociálneho a všestranného rozvoja osobnosti človeka.
- je nástroj, ktorý štát občanom zabezpečuje ich sociálne práva v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv z r.1948. Je neodmysliteľným nástrojom soc. integrácie občanov v prípade ich zlyhania.
Strieženec definoval SP ako súbor aktivít, opatrení, ktoré cieľavedomé smerujú k rozvoju človeka, k spôsobu jeho života, k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov, k zabezpečeniu sociálnej suverenity, či bezpečia v rámci daných politických, hospodárskych možnosti krajiny.
Hlavným subjektom je štát a jeho orgány – ministerstvá, ďalej sú to zamestnávatelia, zamestnávateľské a zamestnanecké odborové orgány, obce, charitatívne organizácie, organizácie občianskych iniciatív, cirkev ako charita, občania, rodiny a domácnosti.
Štát realizuje SP podľa svojich legislatívnych nástrojov (zákony, vyhlášky, nariadenia, opatrenia),
NR SR vydáva zákony, vláda SR – vyhlášky, nariadenia, ministerstvá – opatrenia.
Širšie poňatie ako konkrétna činnosť štátu, ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti.
Užšie poňatia ako oblasť hospodárskej politiky.
Najužšie poňatie ako súbor opatrení v oblasti dôchod. a nemoc. zabezpečenia, sociálnej pomoci o pomoci rodinám s deťmi.
SP je vybudovaná na 4 základných princípoch:
- sociálna spravodlivosť (kľúčový), sociálna solidarita, subsidiarita, participácia
Definičné znaky: prospešnosť občanom, viazanosť na ekonomické a mimoekonomické ciele, využívanie nástrojov- prerozdeľovanie zdrojov.
Je mýtus že: Soc. politiku riadi iba štát.
Soc. politika je iba robenie dobra.
Objekty SP: všetci obyvatelia štátu, skupiny obyvateľov aj jednotlivcovi, ku ktorým sociálne opatrenia subjektov smerujú.
ÚLOHY SP: SP sa usiluje o starostlivosť, o blahobyt ľudí. Jednoznačne sa orientuje na ľudskú bytosť, jej jedinečnosť, schopnosti, záujem, potreby.
CIELE SP: charakterizujeme ako žiaduce, chcené stavy sociálnej sféry v budúcnosti. Ide o sústavu cieľov, ktorými sa napĺňa všeobecný cieľ – rozvoj človeka, spôsobu jeho života, jeho tvorivé sily a dispozície. To sa dosahuje uplatňovaním všeobecných princípov SP aj čiastkových sociálnych politík. Celý proces je konfliktný.

Hlavné princípy sociálnej politiky
- p. univerzality - zásada všeobecnosti pre všetkých ľudí
- p. uniformity - zásada rovnosti, všetkým rovnako podľa jednotných pravidiel
- p. komplexnosti - zásada úplnosti, aby vhodne boli komplexne kryté všetky soc. udalosti.
- p. adekvátnosti - zásada primeraností - dávky adekvátne - primerané
- p. garancie - zásada zaručenosti, aby bola garantovaná sociálna pomoc
  - p. participácie - zásada účasti (právna podpora a ekonomická podpora)

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálne práva

ekonimické práva

právo na prácu

právo na zamestnanie

sociálna práca

subjekty sociálnej politiky

subjekty služieb zamestnanostiObsah:
 • 1. Definujte pojem sociálna politika a politika zamestnanosti
  2. Sociálne práva, ekonomické práva, právo na prácu, právo na zamestnanie a sociálna práca
  3. Charakterizujte subjekty sociálnej politiky a subjekty služieb zamestnanosti
  4. Globalizácia, sociálna kohézia, flexikurita, pojem a obsah
  5. Migrácia, pojem, druhy a sociálna práca
  6. Charakterizujte základne nástroje sociálnej politiky na trhu práce
  7. OSN, medzinárodná organizácia práce (MOP) a sociálna politika
  8. Rada európy, európska únia a politika zamestnanosti
  9. VoľnÝ pohyb osôb, sociálna inklúzia a zamestnanosť
  10. Nástroje politiky zamestnanosti a nástroje politiky trhu práce
  11. Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru, hromadné prepúštanie
  12. Zakladné politické a právne dokumenty – pramene sociálnej politiky v politike zamestnanosti
  13. Politika zamestnanosti a sociálna práca
  14. Sociálne poistenie a poistenie v nezamestnanosti
  15. Služby zamestnanosti
  16. Aktívná politika trhu práce
  17. Inštitúcie politiky zamestnanosti a politiky trhu práce
  18. Uchádzač o zamestnanie a záujemnca o zamestnanie
  19. Voľba povolania, preventívne poradenstvo, informačné a poradenské služby
  20. Sprostredkovateľské služby a odborné poradenské služby
  21. Štrukturárne fondy európskej únie, oPeračné programy