Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 626   projektov
6 nových

Pedagogika - štátnice

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45117
Posledná úprava
12.05.2014
Zobrazené
2 059 x
Autor:
marian.mudrak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Pedagogika ako veda a jej postavenie v systéme vied. Predmet pedagogiky. Základné atribúty pedagogiky.
Roviny vzťahu pedagogiky a iných vied. Antropologické a kulturologické argumenty pre existenciu
pedagogiky. Súčasný systém pedagogickej vedy.

Pojem pedagogika je odvodený z gréckeho slova paidagogos (pais-dieťa, agein-viesť) a znamenal človeka, ktorému
slobodní občania zverovali do výchovnej starostlivosti svoje deti. Väčšinou sa jednalo o vzdelaného otroka.
Pedagogika - veda, ktorá rieši výchovné otázky z praktickej a teoretickej stránky.
Predmet pedagogiky:
- P pri svojom skúmaní vychádza z poznávania vnútorných (osobnosť človeka, biologická a psychologická podstata) a vonkajších (vplyv prostredia, ekonomické, politické, kultúrne podmienky) podmienok výchovy.
- Dochádza k ich prelínaniu vo výchove.
- P skúma ako tieto podmienky ovplyvňujú vývin jedinca, usiluje sa o vytvorenie optimálnych výchovných podmienok.
- formuluje výchovnovzdelávacie postupy, uplatňuje zásady, metódy, formy a prostriedky výchovy
- plní významnú metodickú funkciu aj vo vzťah k iným vedám
- význam v normatívnej oblasti - pomáha pri tvorbe cieľov a obsahu výchovy a vyučovania

Kľúčové slová:

pedagogika

štátnice

UKF

UAP

humanizácia

výchovaObsah:
 • 1. Pedagogika ako veda a jej postavenie v systéme vied. Predmet pedagogiky. Základné atribúty pedagogiky. Historický kontext konštituovania pedagogickej vedy. Významné osobnosti dejín svetového a domáceho pedagogického myslenia.
  2. Antropologické a kulturologické argumenty pre existenciu pedagogiky.. Antipedagogické hnutia. Súčasný systém pedagogickej vedy. Rozvoj pedagogickej vedy na Slovensku, jej inštitucionálna základňa a časopisecká a knižná literatúra. Predstavitelia pedagogiky 20. storočia. Zoznam prečítanej literatúry k záverečnej skúške.
  3. Pedagogická terminológia a problémy s jej vymedzením: výchova, vzdelanie a vzdelávanie, učenie a vyučovanie a vzťahy medzi nimi. Ďalšie súvzťažné pojmy. Zahraničné vplyvy pri definovaní základných pedagogických pojmov a uplatňovanie novej pedagogickej terminológie.
  4. Spoločnosť, osobnosť a výchova. Výchova ako spoločensko-historický fenomén, modely výchovy v širšom spoločenskom kontexte. Definície, znaky a funkcie výchovy. Výchovné stránky a druhy výchovného pôsobenia.
  5. Formovanie cieľov výchovy v jednotlivých historických etapách. Cieľová a obsahová dimenzia výchovy. Teleológia. Hierarchizácia cieľov. Ciele výchovy a pedagogická dokumentácia. Funkcie cieľov vo výchovnom procese.
  6. Filozofia výchovy, ako východisková disciplína pri plánovaní edukačného procesu a formulácii cieľov výchovy a vychovávania. Delenia edukačných koncepcií, smerov, modelov a prúdov na konci 20. a začiatku 21. storočia.
  7. Vývin a utváranie osobnosti človeka. Endogénne a exogénne faktory formovania osobnosti človeka a názory na vzťahy medzi nimi z historického a súčasného aspektu. Podmienenosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Vnútorné prostredie osobnosti a jeho charakteristika.
  8. Výchova a socializácia. Sociálne skupiny - ich formovanie, typy. Vplyv rovesníckych skupín na formovanie žiakovej osobnosti. Sociálne deviácie detí a mládeže.
  9. Edukačné prostredie, jeho typológia a vzťah k ďalším zložkám prostredia (demografické, geografické, politické, ekonomické a sociálne prostredie). Interakčný model edukačného procesu.
  10. Inštitucionálne činitele výchovy a ich legislatívne vymedzenie. Významné výchovno-vzdelávacie inštitúcie v minulosti. Škola, tradičné a súčasné funkcie školy. Alternatívne školy. Východiská a postup reformy školstva na Slovensku.
  11. Výchovno-vzdelávací systém v SR. Charakteristika školského systému podľa stupňov medzinárodnej klasifikácie ISCED.
  12. Učiteľ ako antropogénny činiteľ výchovy. Pedeutológia ako veda o pedagogickej profesii, jej história a súčasné oblasti záujmu.
  13. Systém prípravy na učiteľskú profesiu. Pedagogická spôsobilosť, role a kompetencie učiteľa súčasnej školy. Sebareflexia v práci učiteľa. Etický aspekt v práci učiteľa.
  14. Žiak ako antropogénny činiteľ výchovy. Problémy s vymedzením žiaka ako objektu a subjektu výchovy. Edukácia a edukatívna rehabilitácia jedincov z historickej perspektívy. Súčasné ohrozenia detí a mládeže a legislatívny rámec ich ochrany .
  15. Rodina ako primárne výchovné a socializačné prostredie. Determinanty výchovy v rodine. Štýly rodinnej výchovy. Problémovo zaťažené rodiny.
  16. Procesuálna stránka výchovy. Výchovný proces jeho projektovanie a priebeh. Sebavýchova ako proces zdokonaľovania vlastnej osobnosti. Špecifiká výchovného procesu. Zásady vychovávania ich uplatňovanie v pedagogickom procese.
  17. Realizačná stránka výchovy: formy, metódy a metodické postupy v procese vychovávania.
  18. Rôzne pohľady na vymedzenie a konkretizáciu obsahu vychovávania. Širší spoločensko-historický kontext pri vymedzení obsahu vychovávania. Cieľové zložky obsahu výchovy.
  19. Formovanie mravnej osobnosti žiaka. Mravná výchova a jej etické východiská. Typy a funkcie morálky. Proces utvárania mravnej identity. Prosociálna výchova na základných a stredných školách. Obsah a metódy prosociálnej výchovy.
  20. Škola a estetický rozvoj žiaka. Estetická výchova ako prostriedok personalizácie jedinca. Ciele a obsah estetickej výchovy. Teoreticko-filozofické východiská výchovy k zdraviu, ekologickej a environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.

Zdroje:
 • BAĎURÍKOVÁ, Z. - BAZÁLIKOVÁ, J. - KOMPOLT, P. - TIMKOVÁ, B.2001. Školská pedagogika, Bratislava UK.
 • BUJNOVÁ, E. 2005. Príprava na rodinný život v rodinnom a školskom prostredí. Nitra : PF UKF., 138 s., ISBN 80-8050-891-7.
 • GAVORA, P.1999. Akí sú moji žiaci. Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca, ISBN 80-7094 -335-1
 • GOGOVÁ, A. - KROČKOVÁ, Š.- PINTES, G. 2004. Žiak - sloboda - výchova. Prešov: PF, 312 s. ISBN 80-8050-675-2.
 • HAVLÍK. R. - KOŤA, J. 2002. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, ISBN 80-7178-635-7.
 • HELUS, Z . 2004. Dítě v osobnostním poňetí. Praha : Grada, ISBN 80-7178-888-0.
 • HELUS, Z. 2007. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, ISBN 978-80-247-1168-3.
 • HLÁSNA, S. - HORVÁTHOVÁ, K. - MUCHA, M. - TÓTHOVÁ, R.. 2006. Úvod do pedagogiky. Nitra : Enigma, ISBN 80-9132-29-4.
 • HRABAL,V.1989. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha: SPN.
 • HUPKOVÁ, M. 2006. Profesijná sebareflexia učiteľov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 203 s., ISBN 80-8094-028-2.
 • KASÁČOVÁ, B. 2002. Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica : UMB PF, ISBN 80-8055-702-0.
 • KOMPOLT,P.1992. Pedagogická diagnostika. Bratislava: UK.
 • KOSOVÁ, B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania. Banská Bystrica, PdF UMB
 • KOSOVÁ, B. 2002. Rozvoj osobnosti žiaka, Prešov.
 • KUČEROVÁ, S.1996. Človek, hodnoty, výchova. Prešov, Manacon.
 • KURINCOVÁ, V. - DUCHOVIČOVÁ, J. - SLEZÁKOVÁ, T. - KOMORA, J. 2008. Základy pedagogiky pre učiteľské odbory štúdia. Nitra : KPg PF UKF. 237 s. ISBN 978-80-8094-445-2.
 • LASSAHN, R. 1992. Úvod do pedagogiky. Bratislava: SPN, ISBN 8008018275.
 • MÁTEJ, J. a kol.1976. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava: SPN.
 • OLIVAR, R. R.1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis pictus Istropolitana.
 • PAVLIČKOVÁ, A. 2007. Ján Kollár - náčrty z jeho pedagogickej tvorby. Nitra : PF UKF. 96 s. ISBN 978-80-8094-169-7.
 • PELIKÁN, J.1995. Výchova jako teoretický problém. Amosium, Ostrava.
 • PRŮCHA, J.1997. Moderní pedagogika. Praha : Portál,
 • PRUCHA, J. 2000. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 265 s. ISBN 80-7178-399-4.
 • REBLE, A. 1995. Dejiny pedagogiky. Bratislava: SPN.
 • SEIDLER, P. - KURINCOVÁ, V. 2005. Inakosti v edukačnom prostredí. Nitra : PF UKF, 242 s., ISBN 80-8050-839-9.
 • SROGOŇ, T. a kol.1986. Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava: SPN.
 • VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. a kol. 2007. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, ISBN 978-80-247-1734-0.
 • ZELINA, M.1994. Humanizácia v škole, Bratislava. Psychodiagnostika.
 • ZELINA, M. 1994. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava, Iris.
 • ZELINA, M. 2004. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN.
 • ŽILÍNEK, M.1997. Ětos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava, Iris.