Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Pedagogika (19 štátnicový otázok - každá obsahuje 3 podotázky)

«»
Prípona
.zip
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14136
Posledná úprava
09.06.2022
Zobrazené
1 644 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Školské učebné knihy - ich tvorba, typy a charakteristika
Obsah vzdelania je podrobne rozpracovaný v učebniciach. Pojem učebnica je v didaktike všeobecne zaužívaný, avšak logickejšie sa javí používať pojem školské knihy. Nie všetky knihy majú charakter učebnice. Netreba osobitne zdôrazňovať, že učivo, ktoré obsahujú školské knihy, je normou pre žiaka, učiteľ musí ovládať oveľa väčší rozsah.
Učebnice alebo školské knihy obsahujú didaktické spracovanie učiva vymedzené učebnými osnovami a sú základným didaktickým prostriedkom pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú takisto spracované podľa didaktických zásad. V porovnaní s učebným plánom a učebnými osnovami sa uplatňujú aj ďalšie zásady. Zásada názornosti - obrázky, schémy, typy písma, zásada trvácnosti - systém úloh a cvičení pre samostatnú prácu a pod.
Podľa didaktickej funkcie ich možno rozdeliť na:
1. vlastné učebnice (tie obsahujú výklad učiva, poučky, pravidlá, námety na samostatnú prácu a pod.),
2. cvičebnice (v nich je popri výklade učiva najmä sústava úloh a cvičení),
3. čítanky (v nižších ročníkoch majú funkciu cvičebnice čítania, neskôr plnia funkciu vlastnej čítanky - umelecké texty, príhody atď.).
4. osobitné druhy školských kníh (slovníky, atlasy, matematicko-fyzikálne tabuľky, zbierky príkladov, atď.).
Funkcia učebníc a školských kníh sa často redukuje len na ich vzdelávaciu funkciu. Je však potrebné poznať aj ich ďalšie funkcie, ktoré významne ovplyvňujú priebeh a výsledky učebnej činnosti žiakov. Sú to tieto funkcie:
1. motivačná funkcia (dobre spracovaná kniha vzbudzuje záujem, učiaci sa po nej siaha so záujmom...).
2. komunikačná funkcia (rozvíja slovnú zásobu. učiaci sa s knihou „pracuje" - podčiarkuje text. dotvára ho a prispôsobuje si ho...),
3. regulačná funkcia (učivo je členené do častí podľa logickej nadväznosti),
4. aplikačná funkcia (obsahuje námety na využitie učiva v praxi, uvádza príklady zo života...),
5. integračná funkcia (neobmedzuje sa len na svoj vlastný predmet, ale odkazuje aj na iné predmety - medzipredmetové vzťahy),
6. inovačná funkcia (podáva najnovšie poznatky vedy a techniky, avšak vzhľadom na to, že tieto rapídne pribúdajú a z ekonomických a technických príčin nie je možné ihneď vydávať nové učebnice a knihy, je úlohou učiteľa sústavne ich obsah inovovať),
7. kontrolná a usmerňujúca funkcia (učiaci sa využíva text, kontrolné otázky a úlohy na vlastnú kontrolu, ide tu o spätnú väzbu, zisťuje, čo pochopil a čo nie, opätovne si opakuje učivo...),
8. rozvíjajúca a výchovná funkcia (text pomáha žiakovi - učiacemu sa rozvíjať si schopnosti, vytvárať postoje a pod.).
...

Kľúčové slová:

pedagogika

škola

školstvo

učebnica

výchova

sebavýchova

Komenský

Jan Amos Komenský

vývin

školstvo

gymnázium

vedomosť

učiteľ

žiak

rodina

Locke

vyučovací proces

vychovávanieObsah:
 • Školské učebné knihy - ich tvorba, typy a charakteristika
  Proces výchovy a sebavýchovy a podmienky ich efektívnosti
  Život a dielo J. A. Komenského
  Vývin výchovy a jej spoločenská podmienenosť
  Metódy vychovávania z hľadiska rozvoja kreativizácie, motivácie a axiologizácie
  Pedagogické názory J. A. Komenského, analýza základných pedagogických prác, odkaz pre súčasnosť
  Historický vývoj organizačných foriem, ich triedenie, analýza vyučovacej hodiny a jej typy
  Metódy výchovy z hľadiska rozvoja kognitivizácie, emocionalizácie a socializácie osobnosti
  Školstvo a pedagogika na Slovensku v 2. polovici 19. storočia (slovenské gymnáziá)
  Metódy upevňovania a preverovania vedomostí, zručností a návykov, klasifikačný poriadok
  Úloha triedneho učiteľa vo vzťahu k žiakovi a rodine, spolupráca školy s rodinou
  Školstvo a pedagogika za I. ČSR
  Pedagogika ako veda o výchove, jej vznik vývoj a postavenie v sústave vied
  Didaktické zásady: uvedomelosti a aktivity, vedeckosti, primeranosti, individuálneho prístupu k žiakom
  Pedagogické názory predstaviteľov anglickej pedagogiky (J. Locke, H. Spencer, R. Owen)
  Učebné metódy - ich klasifikácia, charakteristika a funkcia vo vyučovacom procese
  Činitele formovania osobnosti
  Nemecká pedagogika 19. storočia (Herbart, Frobel, Diesterweg)
  ...
  Podstata a priebeh vyučovacieho procesu
  Výchova k prosociálnemu správaniu v procese formovania mravného vedomia
  Členenie pedagogiky ako vedy, charakteristika základných pedagogických disciplín
  Charakterizujte motivačné a expozičné metódy
  Výchovné metódy všeobecne
  Pedagogické smery 20. storočia, ich vznik a vývoj v súčasnosti
  Skupinové vyučovanie - formálne, spontánne skupiny
  Súčasné humanistické tendencie vo výchovno-vzdelávacom procese
  Školské zákony po roku 1945
  Problémové a skupinové vyučovanie
  Charakterizujte základné pedagogické pojmy: výchova a jej základné znaky, vzdelanie a jeho druhy, vyučovanie
  Ruská pedagogika 19. storočia ( Tolstoj, Ušinskij ...)
  Analyzuj náš súčasný školský systém
  Charakterizujte zásady vychovávania
  Humanizmus a renesancia a jej odraz v pedagogike
  Školstvo a pedagógovia v starom Grécku a Ríme
  Modernizácia, racionalizácia a efektívnosť vyučovacieho procesu, diferencované vyučovanie
  Vysvetlite základné pedagogické pojmy: vedomosti, zručnosti, návyky

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • odborná literatúra