Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Metódy sociálnej práce - vypracovane tézy na štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21606
Posledná úprava
31.03.2011
Zobrazené
4 824 x
Autor:
misula
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tézy k Magisterským skúškam v odbore sociálna práca.

Kľúčové slová:

sociálna práca

metódy sociálnej práceObsah:
 • 1. Pojmológia: metódy, metodiky, techniky, prístupy. Základné delenie metód z rôznych aspektov (primárne, sekundárne, terapeutické, poradenské, ekonomické, metóda individuálna, skupinová, komunitná...)
  2. Aplikácia metód iných vedných disciplín do účelovej sociálnej práce. Metódy sociálnej psychlógie- sociometria, postojové škály, pozorovacie škály, analýza diskurzu, uplatnenie a použitie v sociálnej práci; Aplikovaná sociálna psychológia- intervenčné postupy, aktívne sociálne učenie, sociálno psychologický výcvik, psychoterapia ich miesto v praktickej činnosti sociálneho pracovníka.
  3. Problematika sústavy metód výchovného pôsobenia. (kladenie požiadaviek, poučovanie, presvedčovanie). Klasifikácia metód výchovného pôsobenia.
  4. Špecifikácia a využitie metód sociálnej práce v oblasti poradenstva s jednotlivcom a poradenstva s komunitou
  5. Metódy sociálnej práce na úseku starostlivosti o zdravotne postihnutých (telesne, zmyslovo, mentálne) niektoré osobitosti metodológie výskumu v patopsychológii. Definícia a klasifikácia zdravotného postihnutia(ZPO) podľa WHO, dokument OSN - Štandardné pravidlá. Princípy subsidiarity, solidarity, zásluhovosti, vytváranie podmienok pre nezávislý život, kompenzačné pomôcky, kompenzačné dávky, bezbariérovosť, ekonomické páky, občianske združenia, informačné systémy, predpoklady plnohodnotného života. Kúpeľná liečba. Proces socializácie, integrácia a inclussion (včleňovanie) ľudí s postihnutím do komunít.
  6. Metódy sociálnej práce na úseku starostlivosti o starých občanov. Parametre charakterizujúce populáciu (úmrtnosť, natalita, očakávaná dĺžka života, demografický vývoj a jeho dopad na sociálne potreby a sociálnu odkázanosť). Fyziologické zmeny počas starnutia, najčastejšie chronické ochorenia, úrazy a psychické poruchy. Zaobchádzanie so starými ľuďmi, problémy domácej starostlivosti, komunikácia, aktivizácia starých ľudí, sebestačnosť a jej posudzovanie, ekonomické páky pomoci. Sociálna práca s dlhodobo chorými, s chorými v terminálnom štádiu a s ich rodinami. Zdravý životný štýl, prevencia chorôb.
  7. Metódy sociálnej práce na úseku starostlivosti o detskú populácie. Stručný prehľad o komplexe problémov- sociálnych príčin a následkov zdravého i chorého dieťaťa. Význam prevencie, skríningové vyšetrenia, depistáž (hypotéza, pilotáž, prieskum, výskum, teória). Význam plánovania rodičovstva, sterilita, genetické záťaž niektorých ochorení, demografické ukazovatele a činitele. Hospitalizácia, úrazy, otravy, samovražednosť + CAN syndróm, týranie a zneužívanie detí.
  ...
  11. Najčastejšie formy a metódy sociálnej práce využívané vo verejnej, štátnej správe, v samospráve, v treťom sektore a v neštátnych subjektoch.
  12. Opatrovateľská (asistentská služba ako špecifická forma sociálnej práce)