Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

SOČ - Založenie kooperatívneho podniku

«»
Prípona
.pdf
Typ
SOČ
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
21,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37233
Posledná úprava
04.04.2011
Zobrazené
3 175 x
Autor:
mateo243
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca „Založenie kooperatívneho podniku“ mala za cieľ stať sa jednou z prvých publikácii na Slovensku týkajúca sa kooperativizmu. Propagovať a reálne vytvoriť kolektívne vlastnenú spoločnosť v podmienkach trhového mechanizmu je veľmi ťažké, no nie nemožné. Definícia ľudských potrieb, ich analýza a členenie bolo základným kameňom pri realizácii myšlienky napísania tejto práce. Ich následné spojenie s marxistickou politickou ekonómiou vytvorilo syntézu najdôležitejších predpokladov a metodológie pre projekt kooperativizmu, ako alternatívy voči existujúcim prvkom vlastníctva. Na historických ale aj súčasných príkladoch existencie kooperatív sme sa pokúsili vysvetliť princípy solidarity, spolupráce a ekonomickej demokracie v kontexte napĺňania ľudských potrieb, najmä tých sociálnych. Pri práci s externými zdrojmi sme sa orientovali na španielsky respektíve portugalsky hovoriace krajiny, kde sú myšlienky a tradície kooperativizmu najživšie. Z tohto dôvodu je v práci viacero odkazov na španielsky písané zdroje. V praktickej časti práce sme zisťovali postoje mladých ľudí prevažne vo veku 17-19 rokov k problematike výrobných vzťahov, ich názorov na prerozdeľovanie ziskov v spoločnosti a ich postoj k osobnej participácii v zamestnaní. Z prieskumu vyplýva pestrosť postojov mladých ľudí k otázkam spoločenskej spravodlivosti, kolektívneho, respektíve súkromného vlastníctva, participácií zamestnancov na pracovnom procese a i. Môžeme konštatovať, že variácia týchto odpovedí bola podmienená prostredím, v ktorom daný respondent žije, ale aj typ školy a tým determinovaná sociálna situácia. Tak isto sa v prieskume ukázal fakt, že pri vyučovaní ekonomických predmetov na SPŠS sa študenti nepriamo stotožnia s naučeným textom napríklad k otázkam vlastníctva a ich odpovede na otázku participácie zamestnancov boli teda zásadne odlišné od študentov gymnázia, ktorí sa neučia ekonomické predmety príliš do hĺbky. Z tohto hľadiska bolo zaujímavé bolo porovnávať výsledky študentov Gymnázia Federica García Lorcu s výsledkami študentov Strednej priemyselnej školy strojníckej. V druhej polovici praktickej časti sme sa zaoberali projektom praktického založenia kooperatívneho podniku v rámci zákonov Slovenskej republiky. V súčasnosti neexistuje v slovenskej legislatíve žiadna úprava fungovania kooperatívnych podnikov s participáciou zamestnancov, no ako najvhodnejší model právnej formy s už existujúcich sme zvolili európske družstvo SCE, práve z dôvodu zakotvených pravidiel pre participáciu zamestnancov.

Súčasťou praktickej časti bolo aj vytvorenie web stránky coop.vzdor.org, ktorá má návštevnosť niekoľko desiatok ľudí denne, pričom na projekt už boli prvé pozitívne reakcie.

Kľúčové slová:

SOČ

ekonomika

založenie

kooperatívneho

podniku

družstvo

verejné vlastníctvo

MarxObsah:
 • Úvod 6
  Teoretická časť 7
  1 Ľudia a potreby 7
  1.1 Ľudská spoločnosť, symbióza jej činností a uspokojovanie jej potrieb 7
  2 Úvod do politickej ekonómie 8
  2.1 Výrobné vzťahy 8
  2.2 Nespravodlivosť vo výrobných vzťahoch kapitalistickej spoločnosti 8
  2.2.1 Pracovný proces, pracovná sila, výrobné vzťahy, produkty a odcudzenie 9
  2.2.2 Súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a tvorba nadhodnoty 14
  3 Kooperativizmus ako alternatíva 17
  3.1 Akciová spoločnosť verzus kooperatívna spoločnosť 19
  3.2 Riadenie kooperatívy alias samospráva zamestnancov 20
  3.3 Slovenské zákony a kooperativizmus 21
  Praktická časť 22
  4 Založenie kooperatívneho podniku 22
  4.1 Prieskum na tému výrobných vzťahov 22
  4.2 Zakladateľská idea a zakladateľský zámer kooperatívneho podniku 23
  4.2.1 Zakladateľská idea a zakladateľský zámer 23
  4.3 Stratégia kooperatívneho podniku 27
  4.3.1 Výber právnej formy podniku 27
  4.3.2 Návrh stratégie 27
  4.3.3 Voľba lokality podniku 28
  4.3.4 Zabezpečenie podniku 29
  4.3.5 Štruktúra zamestnancov 30
  4.4 Legislatívne podmienky založenia SCE 30
  5 Záver 33
  5.1 Resumén (Español) 35
  5.2 Summary (English) 36
  Slovníček pojmov 37
  Poďakovania 39
  Literatúra

Zdroje:
 • ALCALDÍA DE CARACAS: Introducción a la Economía Política, Alcaldía de Caracas, Dirección de Gabinete Económico, Caracas 2009
 • BLAHA Ľ.: Späť k Marxovi, Veda – vydavateľstvo SAV, Bratislava 2009
 • BOĎO D.: Marketing pre stredné školy, časť 1., Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2007
 • CHÁVEZ H.R.: Poder Popular: Alma de la Democracia Revolucionaria, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas 2007
 • FÜRSTOVÁ M., TRINKS J.: Filozofia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2006 (tretie vydanie)
 • GAMBINA J.C. a kol.: Introdución á economía política, Fundación para o estudo e divulgación da cuestión social e sindical en Galiza, Santiago de Compostela 2010
 • HELLER J., NEUŽIL F. a kol.: Bojíte se socialismu?, Periskop, Příbram 2007
 • MARX K.: Kapitál, kritika politickej ekonómie, zväzok prvý, kniha prvá, proces výroby kapitálu, Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1959
 • NOVÁK J., ŠLOSÁR R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2008
 • PAPULA J., PAPULOVÁ E.: Manažérstvo pre obchodné akadémie, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 1996
 • SEBASTIÁN G.M. ARIMONT G.C.: Ciencias sociales, historia, Vicens Vives, Barcelona 2008
 • WOODS A,: Reformismo o revolución, Fundación Federico Engels, Madrid 2008
 • WOODS A.: La revolución bolivariana – Una análisis marxista, Fundación Federico Engels, Madrid 2005