Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Základy verejných financií - ekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1889
Posledná úprava
22.07.2016
Zobrazené
7 520 x
Autor:
plutoslav
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Navonok jednoduché a bežné slovíčko - financie. Na prvý pohľad sa zdá, že mu každý rozumie. Naozaj? Je to ten fenomén, ktorý každý z nás nosí v peňaženke? Zjednodušene áno. No všetko je oveľa zložitejšie.

Termín „financie“ pochádza z latinského termínu „financia“ ako výrazu pre vzťahy, ktoré vznikajú pri získavaní, zhromažďovaní a spotrebúvaní peňažných prostriedkov v národnom hospodárstve, t.j. pri tvorbe a rozdeľovaní celospoločenského produktu a národného dôchodku - v peňažnom vyjadrení. Je to termín, ktorý označuje najmä ekonomické kategórie pri výrobe tovaru a pri jeho premene na peniaze, pri rozdeľovaní dôchodkov získaných účastníkmi reprodukčného procesu (profit obchodných spoločností, mzdy zamestnancov vo výrobných odvetviach), pri ďalšom rozdeľovaní týchto dôchodkov (platenie daní, poskytovanie miezd zamestnancom nevýrobnej sféry a pod.), pri rozdeľovaní dočasne voľných peňažných prostriedkov (vklady a úvery), pri operáciách spojených s tvorbou platidiel a s ich obehom. Naznačenú náplň tomuto pojmu dáva predovšetkým ekonomická literatúra, ktorej autori však vo svojich formuláciách nie sú celkom jednotní. Dokazujú to napr. aj rôzne výkladové slovníky, ktoré o financiách hovoria ako o vede peňažného riadenia alebo o peňažných zdrojoch či fondoch , o vzťahoch regulujúcich tvorbu, rozdeľovanie a používanie peňažných fondov.

Pojem financie sa teda často používa vo vedeckom i spoločenskom živote, avšak položme si otázku, či tento pojem aj vždy zodpovedá tomuto obsahu? Sú skutočnými financiami tie peňažné prostriedky z našej peňaženky, za ktoré si nakupujeme veci osobnej spotreby?

Kľúčové slová:

verejné financie

verejné príjmy

fiškálne inštitúcie

rozpočtová politika

danový systém

verejná zadĺženosť

ekonómia

zdaňovanieObsah:
 • Úvod. 7
  I. VZťahy verejných financií a verejného sektora 14
  Kapitola 1. verejný sektor a verejné financie 14
  Kapitola 2. charakteristika verejného sektora 20
  Kapitola 3. zložky verejných financií 28
  II. Fiškálna a rozpočtová politika 36
  Kapitola 4. fiškálne inštitúcie 36
  Kapitola 5. rozpočtová a fiškálna politika 51
  III. VÝdavková politika a stratégia výdavkov 58
  Kapitola 6. verejné výdavky - štruktúra 58
  Kapitola 7. financovanie sociálnych potrieb 67
  IV. VErejné príjmy 74
  Kapitola 8. charakteristika, funkcie a triedenie verejných príjmov 74
  V. Zdaňovanie 79
  Kapitola 9. základy daňovej teórie 79
  Kapitola 10. daňové zásady 93
  Kapitola 11. daňový systém 98
  VI. Fiškálna nerovnováha a verejná zadlženosť 104
  Kapitola 12. fiškálny deficit 104
  Kapitola 13. ekonómia verejnej zadlženosti 111
  Kapitola 14. riadenie štátneho dlhu v slovenskej republike 119
  VII. VErejné financie v sr 127
  Kapitola 15. rozpočtová sústava slovenskej republiky 127
  Kapitola 16. dane v slovenskej republike 155
  VIII. Medzinárodný kontext verejných financií 179
  Kapitola 17. medzinárodné aspekty verejných financií 179
  Kapitola 18. európsky rozmer verejných financií 184
  Literatúra 202

Zdroje:
 • [1] Balko, L. - Králik, J.: Finančné právo I.,II., Bratislava, VO PF UK, 2005
 • [2] Bénard, J. Veřejná ekonomika, díl I. - III. Praha: EÚ ČSAV, 1989 - 1991.
 • [3] Brown, C, V, Jackson, R, M. Public Sector Economics, 4th Edition. Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell Publishers, 1994.
 • [4] Brúna, M. Verejná správa. Praha: INS, 1998. Buchanan, J., M. Veřejné finance v demokratickém systému. Bmo: Computer Press,1998.
 • [5] Buchanan, J., M. Politika očima ekonóma. Praha: Liberálni inštitút, 2002.
 • [6] Bulíŕ, A. Teórie defícitního rozpočtu. Čas. Finance a úver č. 3/1999.
 • [7] Čepelka, O. Pruvodce neziskovým sektorem Evropské únie II. Liberec: Občanské sdružení Omega, 2003.
 • [8] Dafflon, B- Local Public Finance in Európe. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Edgar Publishing, 2002.
 • [9] Dornbusch, R., Fischer, S. Makroekonomie. 6. vydaní. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994.
 • [10] Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohémia, 1996.
 • ...
 • [70] Petrenka, J. a kol. Verejné financie a verejná kontrola. Bratislava: VŠE, 1991.
 • [71] Petrenka, J., Sobek, O. a kol. Financie a mena. Bratislava: Alfa, 1993.
 • [72] Revenda, Z, Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P, Dvořák, P, Brada, J. Peněžní ekonómie a bankovnictví. Praha: Management Press, 1997.
 • [73] Revenda, Z Centrálni bankovnictví. Praha: Management Press, 1999.
 • [74] Rosen, H., S. Public Finance. 4th Edition. Boston: Idein, McGraw-Hill, 1995.
 • [75] Samuelson, P, A., Nordhaus, W., D. Ekonómie. Praha: Svoboda, 1991.
 • [76] Siblík, J. Veřejné finance Československa. Praha: Orbis, 1947.
 • [77] Siblík, J. Dejiny finančních institucí. Praha: VŠE, SPN, 1975.
 • [78] Siblík, J. Dejiny finančních teórií. Praha: VŠE, SPN, 1984.
 • [79] Smith, A. Bohatství národu. Praha: Liberálni inštitút, 2001.
 • [80] Soukupová, J., HofejŠí, J., Macáková, L., Soukup, J. Mikroekonomie. 2. vyda¬ní. Praha: Management Press, 2001.
 • [81] Spahn, P. Financovaní federálni vlády a vlád zemských - volby vlastních daní, delení daní a dotací pri financovaní zemských vlád - zkušenosti z Nemecka. Finance a úver č. 8/1991.
 • [82] Spahn, P. The Reform of Intergovemmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. Policy and Ressearch Serieš, No 23/ 1997, World Bank, Washington D.C.
 • [83] Stiglitz, J. E. Ekonómie veřejného sektoru. Praha: GRADA Publishing, 3997.
 • [84] Strecková, Y. Teórie verejného sektoru. Brno: ESF MU, 1997.
 • [85] Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonómie. Brno: Computer Press, 1998.
 • [86] Svátková, S. Bakalárske minimum z daní. Praha: TRIZONIA, 1994.
 • [87] Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. 2. vydaní, Praha: C. H. Beck, 2000.
 • [88] Šelešovský, J. Vládni agentúry ČR jako součást fondového financovaní. Brno: ESF MU, 1999.
 • [89] Špaček K. K aktuálním problému státního rozpočtu České republiky. Habili¬tační práce. Praha: KVF VŠE, 1997.
 • [90] Šrein, Z Mechanismy hospodárske politiky EU. Praha: VŠE, 2000.
 • [91] Tiebout, Ch. M. A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, Vol. 64, 1956.
 • [92] The Community Budget: The fact in Figures. EC, 2000.
 • [93] The EU economy: 2002 reviev. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Economy No 6/2002.
 • [94] The Non-profit Sector in a Changing Economy. OECD, 2003.
 • [95] Trotman, D. I., Dickenson. Economies of the Public Sector. MACMILLAN PRESS LTD 1996, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG 21.
 • [96] Valach, J. Finanční ŕízení podniku. Praha: EKOPRESS. 1997.
 • [97] Valach. J.: Investiční rozhodovaní a dlouhodobé financovaní. Praha: VŠE, 2000.
 • [98] Valletoux, P, Ricitard, P, Narmon. F. Local Finance in the Fifteen Countries Of the European Union. Paris: Dexia - Brussels, 1997.
 • [99] Varian, H. R. Mikroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • [100] Vostatek, J. Sociálni a soukromé pojišténí. Praha: CODEX Bohémia, 1996.
 • [101] Wedenfeld, W., Wesseís, W. Evropská únie od A do Z. Praha, 1997.
 • [102] Wokoun, R. Česká regionálni politika v období vstupu do Evropské únie. Pra¬ha: Oeconomica, VŠE, 2003.
 • [103] Wokoun, R., Lukáš, Z, Kouŕilová, J. Výkladový slovnik regionálni a štruktu¬rálni politiky Evropské únie. Praha: Edice JUSTIS, IFEC, 2002.
 • [104] Wríght, G., Nemec, J. Management verejné správy. Teórie a praxe. NISPAcee -EKOPRESS,2003.
 • [105] Zákony o štátnom rozpočte SR.
 • [106] Zákony o rozpočtových pravidlách.
 • [107] Daňové zákony.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko