Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Vypracované otázky z predmetu Muzeológia

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
165 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9371
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
2 092 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kultúrna pamiatka v zmysle zákona 49/2002 je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná alebo nehnuteľná vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu.
Hnuteľné a nehnuteľné kultúrne pamiatky sú zapísané a evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a je povinnosťou štátu ale aj samotných občanov starať sa o ich ochranu. Nehnuteľná kultúrna pamiatka je daná pôdorysom, alebo jeho časťami, má konkrétne konštrukčné, technické a výtvarné riešenie, ktoré je súčasťou jej hodnôt. K pamiatkovým hodnotám patria nielen bezprostredné historické prostredie pamiatok, ale aj širšie územie, ktorého ochrana je definovaná a zabezpečovaná formou vyhlásenia pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ochranného pamiatkového pásma. Ich základným znakom je zachovanosť priestorového a pôdorysného usporiadania t.j. ich urbanisticko-architektonická štruktúra. Hnuteľnú kultúrnu pamiatku tvorí jej hmotná podstata výtvarného alebo umeleckoremeselného diela. Pamiatková rezervácia predstavuje ucelené ohraničené územie s historickým sídelným usporiadaním, a veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré možno topograficky vymedziť. Pamiatková zóna je oblasť s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami, ktoré možno topograficky vymedziť. Ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Pamiatkové súbory v mestských urbanizmoch predstavujú pamiatkové objekty nachádzajúce sa v pôvodnom prostredí, rôzneho kultúrno-historického významu a pôvodu v pamiatkových rezerváciách alebo pamiatkových zónach. Pamiatkové zóny na Slovensku: B. Štiavnica /192 individuálnych pamiatok/, Bardejov/131/, Kežmarok/256/, Kremnica/116/Levoča/339/, Prešov/225/, Spišská kapitula/24/, Spišská Sobota/77/, Bratislava/264/, BB/200/, Nitra/23/, Košice /501/,Trenčín/113/, Trnava/141/, Žilina/58/, Podolínec/63/,Sv. Jur/25/, Štiav. Bane/23/

Kľúčové slová:

múzeum

galéria

dedičstvo národa

územná štruktúra

zbierkové fondy

regionálne múzeá

tradícieObsah:
 • 1. Kultúrnospoločenská podmienenosť ochrany a regenerácie pamiatkových súborov v mestských erbanizmoch
  2. Poslanie , funkcia a povinnosti miestnych samospráv a inštitúcií pri záchrane, zveľaďovaní a vyuźívaní pamiatok kultúrneho dedičstva
  3. Vzťahy a rozdiely pri záchrane a využívaní kultúrnych hodnot v povodnom a múzejno-galérijnom prostredí
  4. Funkcia galérií p pri záchrane hodnot kultúrneho dedičstva - princípy ich zachrany, ochrany a kultúrnospoločenského využitia
  5. Fenomém slohovej architektúry mesta a tradičnej ľudovej kultúry z pohľadu kultúrneho dedičstva národa
  6. Proces výberu, selekcie, osvojovania a registrovania hodnot kultúrneho dedičstva
  7. Podstata lokálnych, regionálnych, národných a nadnárodných znakov v kulúrnom dedičstve
  8. Muzeálne zbierky ako kultúrne dedičstvo národa - definovanie
  9. Vývoj, obsahová a územná štruktúra budovania múzeí vo voľnej prírode na slovensku
  10. Obsahová a vecná štruktúra chránených kultúrnych pamiatok nehnuteľného a tranzlokatívneho charakteru
  11. Typologická štruktúra múzeí a galérií na slovensku a ich zbierkotvorný obsah
  12. Metodické postupy pri tvorbe múzejných expozícií a výstav tematický zámer, libreto, scenár
  13. Systematický predmetový katalogizačný triednik etnografických zbierok
  14. Požiadavky a rozdiely v prvotnej evidencii a odbornej dokumentácii muzeálnych zbierok
  15. Základný terminologický slovník muzeálnej komunikácie
  16. Štruktúra tvorby zbierkových fondov múzeí
  17. Metodika výberu, selekcia a akvizícia zbierkových predmetov v muzeálnej činnosti
  18. Metódy a sposoby záchrany a starostlivost o muzeálne zbierky, vrátane umeleckých
  19. Definovanie muzeológie, muzeografie, śpecializovanej, vśeobecnej a teoretickej muzeológie
  20. Súćasná siet múzeí na slovensku a ich obsahové zameranie
  21. Vznik, inśtitucionálny vývoj a śtruktúra slovenského národného múzea
  22. Muzeálno-zberateĺské, výchovno-vzdelávacie a vedecko-publikaćne koncepcie muzeálnej slovenskej spoloćnosti
  23. Vznik a zameranie regionálnych múzeí na slovensku v druhej polovici 19. storoćia
  24. Zberateĺské a muzeálne koncepcie na slovensku v 19. storoćí
  25. Múzejno-zberateĺské tradície v európe a na slovensku do polovice 19.storoćia