Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Politológia - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7670
Posledná úprava
24.04.2018
Zobrazené
5 418 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Naša spoločnosť prechádza zložitým transformačným a integračným procesom. To evokuje množstvo otázok o fungovaní vzťahov v našej spoločnosti, v Európskej únii i vo svete. Spoločenská prax si vyžaduje odbornú reflexiu princípov humanizmu, demokracie a morálky v každodennom živote spoločnosti. V tomto dialógu nezastupiteľné miesto spolu s ostatnými spoločenskými vedami má politológia, ktorej cieľom je u študentov zvyšovať politickú a mravnú kultúru, cieľavedomé im vnášať do ich konania poznatky modernej vedy a politiky, naučiť ich pluralitnému mysleniu.
Ideou moderných univerzít je zabezpečiť komplexnú výchovu a vzdelanie, a vo vedec-kej oblasti rozvinúť zložku pragmatickej a scientistickej vedy s možnosťou úspešného uplat-nenia sa jej absolventov na domácom i európskom trhu práce.
Humanizácia je veľmi dlhý a zložitý a pre súčasný „pretechnizovaný" svet nevyhnutný proces. Vo veľkej miere ho môžu ovplyvniť spoločensko-vedné predmety, ktoré po roku 1989 sa vyučujú na technických univerzitách.
Učebné texty z politológie, ktoré predkladám študentom technických univerzít majú za cieľ oboznámiť študentov so základnými pojmami politickej teórie, podstatou, štruktúrou a funkciami politických systémov, demokratickými spoločnosťami, zahraničnou politikou, Európskou úniou fungovaním jej organov a inštitúcii.

Kľúčové slová:

politológia

politický systém

dejiny

politické myslenie

volebný systém

politická stranaObsah:
 • 1 Obsah
  1OBSAH 2
  2ÚVOD 4
  3VZNIK A VÝVOJ POLITOLÓGIE 5
  2PREDMET POLITICKEJ VEDY, METÓDY A FUNKCIE 6
  53 HISTORICKY VÝVOJ POLITICKÝCH TEÓRII 8
  3.1SPOLOČENSKO-POLITICKÉNÁZORY STAROVEKÝCH MYSLITEĽOV 8
  3.2 SPOLOČENSKO - POLITICKÉ NÁZORY STREDOVEKÝCH MYSLITEĽOV 12
  3.3 SPOLOČENSKO—POLITICKÉ NÁZORY NOVOVEKÝCH MYSLITEĽOV 13
  3.3. l Reformácia 13
  3.3.3 Renesancia 14
  3.3.4 Nemecká klasická filozofia 18
  3.3.5 Liberalizmus 19
  3.3.6 Konzervativizmus 20
  3.3.7 Socializmus 20
  3.3.8 Teória elít. 22
  3.3.9Katolicizmus 22
  64 ZÁKLADNÉ POJMY POLITICKEJ VEDY 24
  4.1 POLITIKA 24
  4.2POLITICKÁ MOC 25
  4.3IDEOLÓGIA 26
  4.3. l Nacionalizmus, šovinizmus, fundamentalizmus. 28
  4.3.2Fašizmus a anarchizmus. 31
  4.4POLITICKÁ DOKTRÍNA 32
  4.5POLITICKÝ PROGRAM 33
  4.6DEMOKRACIA 33
  4.7TOTALITA 35
  4.SPOLITICKÁ KULTÚRA 37
  5POLITICKÝ SYSTÉM 39
  5. l PARLAMENTNÁ A PREZIDENTSKÁ FORMA VLÁDY 39
  5.2VOLEBNÝ SYSTÉM 40
  5.3ŠTÁT 41
  5.4POLITICKÉ STRANY 46
  5.5OBČANSKÉ ZDRUŽENIA 48
  5.6SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁTLAKOVÉ SKUPINY 49
  6EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY. 51
  6. l TEORETICKÉ MODELY NADNÁRODNÝCH STRANÍCKYCH ZOSKUPENÍ 53
  6.2TEÓRIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY 54
  6.3EURÓPSKA ĽUDOVÁ STRANA 57
  6.4EURÓPSKA LIBERÁLNA STRANA 58
  7POLITICKÉ SYSTÉMY KRAJÍN 60
  7.1SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA 60
  7.2PARLAMENT (LEGISLATÍVA) 61

  7.2.1 Vláda (Exekutíva) 63
  7.2.2Súdnictvo /Jurisdikcia/ 65
  7.2.3Systém politických strán 65
  7.2.4Volebný systém 70
  7.3SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 72
  7.3.1 Sústava najvyšších orgánov 75
  7.3.2 Systém politických strán 79
  7.3.3 Volebný systém 80
  7.4SLOVENSKÁ REPUBLIKA 82
  7.4.1Sústava najvyšších orgánov 83
  7.4.2Kompetencie prezidenta 85
  7.4.3Systém politických strán 87
  7.4.4Volebný systém 91
  7.5ČESKÁ REPUBLIKA 95
  7.5.1Sústava najvyšších orgánov 95
  7.5.2Systém politických strán 97
  7.5.3 Volebný systém 99
  7.6SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO 101
  7.6. l Zákonodarná moc 102
  7.6.2Spolková rada 103
  7.6.3Výkonná moc - Spolková vláda 104
  7.6.4Volebný systém 109
  7.7UKRAJINA 111
  7.7. l Všeobecná charakteristika štátu, špecifiká 111
  7.7.2 Vývin politického systému a sústava najvyšších štátnych orgánov 113
  7.7.3Systém politických strán 118
  7.7.4Volebný systém 123
  8.ZAHRANIČNÁ POLITIKA ŠTÁTU 126
  9.EURÓPSKE INŠTITÚCIE 129
  9.1RADA EURÓPY 129
  9.2EURÓPSKA ÚNIA 133
  9.3KBSE/OBSE 134
  9.4ORGANIZÁCIA SEVEROATLANTICKÉHO PAKTU /NATO/ 136
  12SLOVNÍK MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ 138
  13POUŽITÁ LITERATÚRA 150

Zdroje:
 • Adamova, K., Križovský, L.: Politologie. Praha 1997 2. Liďák, J ., Koganová, V.: Politilógiapre ekonómov. Bratislava 2000. 3. Scruton, R.: Slovník politického myslení. Brno : Atlantis. 1990 4. Kiczko, L., a kôl..Slovník spoločenských vied: SPN. Banská Bystrica. 1997. Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, Luxemburg 2003 ínek, Š., a kôl.: Politológia /Vybrané kapitoly/, Prešov 2003.