Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Náčrt dejín sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2406
Posledná úprava
02.12.2016
Zobrazené
7 266 x
Autor:
bleabygirl
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna práca, ktorá bola v našej spoločnosti takmer polstoro¬čia vnímaná ako administratívna činnosť, vykonávaná pro¬stredníctvom orgánov miestnej štátnej správy, sa v poslednom desaťročí dostala do popredia záujmu nielen našich občanov, ale aj pedagógov, odborníkov a vedcov. Profesionáli pracujúci v oblasti sociálnej práce sa pokúšajú rýchle dobehnúť európsku sociálnu, prácu a to nielen v oblasti jej praktickej realizácie, ale aj v oblasti prípravy odborníkov s v oblasti formovania poznatkov do uceleného vedeckého systé¬mu. Po roku 1990 postupne pribúdajúce práce nám dávajú ná¬dej, že tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich obdobiach, nad¬viažeme na európske poznanie, ktoré rozšírime o špecifiká slovenskej sociálnej práce. Aby sme vôbec mohli hovoriť o vedeckosti v sociálnej práci, musíme, v podmienkach nám vlastných, dobudovať ucelený systém poznatkov sociálnej práce, ktorého súčasťou sú aj deji-ny sociálnej práce.

Ucelené spracovanie dejín sociálnej prace si vyžiada ešte veľa mravenčieho úsilia. Je potrebné túto oblasť skúmať nielen s ohľadom na vlastné, slovenské dejiny sociálnej práce, ale aj na jej vývoj v kontexte svetového vývoja sociálnej práce, ale na¬jmä je potrebné, opätovné spoznanie európskeho vývoja sociál¬nej práce.

"Náčrt dejín sociálnej práce" je tak úsilím o doplnenie formujúceho sa systému u nás, novej vednej disciplíny sociálnej prá¬ce. Už zo samotného názvu vyplýva, že predložené dejiny nie sú spracované vyčerpávajúcim spôsobom ani z časového, ani z vecného hľadiska. K tejto forme "náčrtu dejín" prispieva predovšetkým akútna potreba aspoň strohých faktov historického vývoja tejto oblasti, ktorá je u nás podmienená niekoľkými faktami. Prvým z nich je potreba pochopenia vlastného vývoju, čo nie je možné bez poznania aspoň základných historických faktov. Druhým je potreba doplniť chýbajúce literárne pramene z ob¬lasti teórie sociálnej práce, ktorej súčasťou sú aj jej dejiny. Tretím je potreba vzbudiť, najmä u mladých absolventov tohto dnes už vysokoškolského študijného odboru, záujem o hlbšie poznanie dejín sociálnej práce, ktoré by viedlo v budúcnosti k ich ucelenejšiemu spracovaniu.

Kľúčové slová:

dejiny sociálne práce

sociálna práca

právne normy

sociálne školstvo

starostlivosť o nezamestnaných

pedagogické teórieObsah:
 • Úvod
  1. Teoretické vymedzenie dejín sociálnej práce
  1.1. Užšie chápanie dejín sociálnej práce
  1. 2. Širšie chápanie dejín sociálnej práce
  1.3. Predmet dejín sociálnej práce
  2. Praktická sociálna práca
  2.1. Sociálna práca ako neorganizovaná forma pomoci
  2. 2. Sociálna práca ako organizovaná forma pomoci
  2. 3. Rozvoj organizovanej praktickej sociálnej práce
  2. 3.1. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov
  2.3.2. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o chorých a umierajúcich
  2.3.3. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o chudobných
  2.3.4. Dejiny sociálnej práce na úseku penitencionárnej a postpenitencionárnej
  2. 3. 5. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivostí o deti, mládež a rodinu
  2. 3. 6. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o pracujúcich ako aj o nezamestnaných
  2. 3. 7. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o utečencov
  3. Začiatky a rozvoj praktickej sociálnej práce na slovensku do roku 1918
  3.1. Začiatky praktickej sociálnej práce na Slovensku
  3. 2. Rozvoj organizovanej sociálnej práce na Slovensku
  3. 2. 1. Sociálna práca na úseku starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov
  3. 2. 2. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o chorých a umierajúcich
  3.2.3. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o chudobných
  3. 2. 4. Dejiny sociálnej práce na úseku penitencionárnej a postepenitencionárnej starostlivosti
  3. 2. 5. Dejiny sociálnej práce ma úseku starostlivosti o deti, mládež a rodinu.
  3. 2. 6. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o pracujúcich ako aj
  3. 2.7. Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o utečencov
  4. Rozvoj teórie sociálnej práce
  4. 1. Spoločenské teórie, filozofické a ekonomické práce, právne normy
  4. 1. 2. Právne normy
  4. 1. 2. 1. Sociálne zákony ako špecifická oblasť sociálnej práce
  4. 1. 3. Spoločenské teórie
  4.1.4. Filozofické a ekonomické teórie
  4.2. Sociologické, psychologické a pedagogické teórie
  4. 3. Vplyv lekárskych vied
  5. Vlastné teoretické práce
  6. Rozvoj sociálnej práce v rámci čsr
  6.1. Sociálna práca na úseku starostlivosti o vojnových invalidov
  6.2. Sociálna práca na úseku starostlivosti o deti a mládež
  6. 3. Sociálna práca na úseku starostlivosti o nezamestnaných
  6. 4. Sociálna práca v zdravotníctve
  7. Rozvoj československej teórie sociálnej práce
  8. Sociálne školstvo
  9. Súčasný stav v oblasti teórie sociálnej práce.
  Záver

Zdroje:
 • LEVICKÁ, Jana, 1999. Náčrt dejín sociálnej práce. Trnava: SAP. ISBN 80-88908-29-9.