Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Metodológia písania odborných prác

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4889
Posledná úprava
24.10.2017
Zobrazené
11 178 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Dôležitou súčasťou štúdia na vysokej škole je vyhotovenie odbornej písomnej práce, ktorá rozširuje odborný rozhľad.
So štúdiom, vzdelávaním a výskumom na vysokej škole je spojený určitý spôsob a metóda realizácie, ktoré sú potrebné pri písaní vedeckej práce. Je dôležité, aby zásady jej vypracovania boli jednotné, zrozumiteľné a prehľadné. Metóda realizácie v sebe zahŕňa prvky s medzinárodným dosahom a tie charakterizujú samotnú vysokú školu. Týka sa to, samozrejme, celej činnosti školy.
Jedným z prvkov metódy štúdia vzdelávania a výskumu je metodika prípravy a písania seminárnych, diplomových, dizertačných, atestačných, habilitačných a ostatných odborných prác.
Pri ich vyhotovovaní treba zachovávať určité pravidlá a normy, ktoré sú stanovené na tento účel. Niektoré sa týkajú vonkajšej úpravy a majú viac technický charakter, iné vyjadrujú pravidlá obsahovej štruktúry.
Cieľom tejto publikácie je v krátkosti poskytnúť študentom Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove metodiku prípravy a písania takýchto prác s osobitným zreteľom na bakalárske a magisterské štúdium. Obsahuje metodický postup a kritéria, ktoré treba zachovať pri písaní týchto prác.
Metodika spracovania písomných prác vychádza predovšetkým z odbornej publikácie Dušana Meška, Dušana Katuščáka a kol.: Akademická príručka (Martin : Osveta, 2004).
Autori tejto publikácie ju napísali z dvoch dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu školských, záverečných a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie postupne zjednotiť značne nevyrovnanú prax úpravy prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby postupne zlepšovali ich úpravu, dizajn a vzhľad.
Nikto nevie všetko, všetci sa musíme neustále učiť.
Príručka nerieši „čo písať“ ale „ako na to“ - „ako to urobiť“.

Kľúčové slová:

metodológia

odborné práce

bakalárska práca

diplomová práca

seminárna prácaObsah:
 • Úvod
  1 Seminárna práca
  1.1 Orientačné rozdelenie seminárnej práce (referátu)
  1.2 Rozsah seminárnej práce
  1.3. Okraje a úprava strany seminárnej práce
  1.4 Seminárna práca - s titulnou stranou
  1.5 Seminárna práca - bez titulnej strany
  1.6 Abstrakt a obsah seminárnej práce
  1.7 Hlavný text seminárnej práce
  1.8 Citáty v seminárnej práci
  1.9 Päta v seminárnej práci
  1.10 Bibliografické odkazy v seminárnej práci
  2 Záverečné práce
  2.1 Bakalárska práca
  2.2 Diplomová práca
  2.3 Časti práce
  2.3.1 Obal
  2.3.2 Titulný list
  2.3.3 Abstrakt
  2.3.4 Obsah (osnova práce)
  2.3.5 Zoznam ilustrácií a tabuliek
  2.3.6. Zoznam skratiek a značiek
  2.3.7 Úvod
  2.3.8 Jadro práce
  2.3.9 Záver
  2.3.10 Zoznam použitej literatúry
  2.3.11 Prílohy
  2.4 Formálna stránka úpravy práce
  3 Citovanie a bibliografické odkazy
  3.1 Citát
  3.2 Citácia
  3.3 Odkazy - citácie pod čiarou
  3.4 Odkazy a citácie v Zozname použitej literatúry
  4 Ďalšie poznámky k písaniu odborných prác
  4.1 Terminológia
  4.2 Pokyny pre písanie príspevkov (odborných článkov)
  4.3 Pokyny autorom
  Zoznam použitej literatúry
  Prílohy

Zdroje:
 • BINDÁČ, E.: Blahoslaviť ma budú. Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 1993, 74 s. ISBN 80- 85223-21-X.
 • DANCÁK, F.: Mária. Prešov : Petra, 1998, 152 s. ISBN 80-88902-05-3.
 • -. Raduj sa, blažený Vasiľ. Prešov : Petra, 88 s. ISBN 80-89007-42-2.
 • -. Náboženský turizmus. Prešov : Petra, n. o., 2005, 58 s. ISBN 80-89007-65-1.
 • -. Angelológia. Prešov : Petra, n. o., 2005, 68 s. ISBN 80-8900766-X.
 • DANCÁK, F. - PAĽA, G.: Blahoslavený biskup Vasil Hopko. Prešov : Gréckokatolícke biskupstvo Prešov, 2003, 16 s. ISBN 80-7114-432-0.
 • FIORES, S.: Kto je pre nás Mária? Prel. E. Búciová. Trnava : Dobrá kniha, 2003, 116 s. ISBN 80- 7141-412-3.
 • GRIGNION, L. M.: O pravej úcte k Panne Márii. Košice : VIENALA, 138 s. ISBN 80- 967249-0-8.
 • JEWELL, S.: Catholics Church Today. http://www.letters.com/religion/catch.html. (18.07.2005).
 • KOREC, J. Ch.: O úcte k Panne Márii. Bratislava : LÚČ, 1995, 176 s. ISBN 80-7114-123-2.
 • KRUPA, J.: Matka nášho Pána. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, 142 s. ISBN 80- 223-1944-9.
 • LACIKA, I. - FIALA, A.: Putovanie za Máriou. Bratislava : Q 111, 1991, 152 s. ISBN 80- 85401-02-9.
 • RAHNER, K.: Mária a Cirkev [Maria und die Kirche]. Prel. J. Buchta. Trnava : Dobrá kniha, 1997, 80-7141-157-4.
 • STN 01 6910 : Pravidlá písania a úpravy písomnosti. Bratislava : SÚTN, 1999, 56 s.
 • SLODIČKA, A.: Ján Pavol II. a eschatológia. In: Theologos. Teologická revue GkBF PU v Prešove. Prešov : Petra, 2004, roč. 5, č. 2, s. 132-139. ISSN 1335-5570.
 • STOLÁRIK, S.: Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku. Prešov : Vydavateľstvo
 • Michala Vaška, 1995, 54 s. ISBN 80-7165-022-6.